ls

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

ls - listuje zawarto¶æ katalogu

SK£ADNIA

ls [opcja]... [plik]...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest ju¿ utrzymywana i mo¿e byæ niedok³adna lub niekompletna. Autorytatywnym ¼ród³em jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostêp do niej uzyskasz wpisuj±c w wierszu poleceñ:
pinfo ls
lub
info ls.

Ta strona podrêcznika man opisuje polecenie ls w wersji GNU.

dir i vdir s± wersjami ls o ró¿nych domy¶lnych formatach wyj¶ciowych. Polecenia te wy¶wietlaj± informacjê o plikach (dowolnego typu, ³±cznie z katalogami). Opcje i argumenty okre¶laj±ce pliki mog± byæ u¿ywane w dowolnej kolejno¶ci.

Dla nieopcyjnych argumentów wiersza poleceñ okre¶laj±cych katalogi domy¶lnie ls podaje zawarto¶æ katalogów, bez podkatalogów i z pominiêciem plików o nazwach rozpoczynaj±cych siê kropk±. Dla innych argumentów, nie stanowi±cych opcji ls wy¶wietla jedynie nazwê pliku. Je¿eli nie podano innych ni¿ opcje argumentów, to wy¶wietlana jest zawarto¶æ bie¿±cego katalogu.

Domy¶lnie wyniki s± sortowane alfabetycznie. Je¿eli standardowym wyj¶ciem jest terminal to wyniki wy¶wietlane s± w szpaltach (kolumnach) posortowanych pionowo a znaki steruj±ce wyprowadzane s± jako znaki zapytania; w innym wypadku s± listowane jeden na wiersz a znaki steruj±ce wyprowadzane s± bez zmian. W dir pliki domy¶lnie s± wy¶wietlane w kolumnach, posortowanych pionowo. W vdir pliki s± domy¶lnie listowane w d³ugim formacie.

OPCJE

Poniewa¿ ls jest programem podstawowym, to w ci±gu wielu lat zgromadzi³ mnóstwo opcji. Opisane s± one w podsekcjach grupuj±cych opcje dotycz±ce ró¿nych aspektów pracy ls. Podzia³ ten nie jest sztywny, gdy¿ niektóre opcje maj± wp³yw na wiêcej ni¿ jeden aspekt dzia³ania ls.

Jakie pliki s± wy¶wietlane

Opcje te okre¶laj±, dla których plików ls bêdzie wy¶wietlaæ informacje. Domy¶lnie wy¶wietlane s± wszystkie pliki i zawarto¶ci katalogów podanych w wierszu poleceñ (z wyj±tkiem rozpoczynaj±cych siê kropk±, chyba ¿e jawnie podano je jako argumenty).
-a, --all
Listuje wszystkie pliki w katalogach, równie¿ pliki zaczynaj±ce siê od `.'.
-A, --almost-all
Listuje wszystkie pliki w katalogach, poza `.' i `..'.
-B, --ignore-backups
Nie pokazuje plików, które koñcz± siê na `~', chyba ¿e podano je w wierszu poleceñ. S± to zwyczajowo pliki kopii zapasowych.
-d, --directory
Wypisuje tylko nazwy katalogów, tak jak innych plików, zamiast wy¶wietlaæ ich zawarto¶æ.
-I wzorzec, --ignore=wzorzec
Nie listuj plików, których nazwy odpowiadaj± wzorcowi pow³okowemu (nie wyra¿eniu regularnemu) wzorzec, chyba ¿e podano je w wierszu poleceñ. Podobnie jak w pow³oce, `.' na pocz±tku wzorca nazwy pliku nie oznacza znaku uogólnienia. Czasami przydaje siê kilkakrotne podanie tej opcji. Na przyk³ad:$ ls --ignore='.??*' --ignore='.[^.]' --ignore='#*'Pierwsza z opcji pomija nazwy o d³ugo¶ci 3 lub wiêcej znaków rozpoczynaj±ce siê od `.', druga pomija wszystkie dwuznakowe nazwy rozpoczynaj±ce siê od `.' z wyj±tkiem `..', a trzecia pomija nazwy rozpoczynaj±ce siê od `#'.
-L, --dereference
W d³ugim formacie wy¶wietlania pokazuje dane (np. czasy, prawa) dotycz±ce plików wskazywanych przez dowi±zania symboliczne, zamiast danych samych dowi±zañ.
-R, --recursive
Listuje rekurencyjnie zawarto¶ci wszystkich katalogów (czyli wy¶wietla równie¿ podkatalogi).

Jakie dane s± wy¶wietlane

Opcje te wp³ywaj± na to, jak± informacjê wy¶wietla ls. Domy¶lnie pokazywane s± tylko nazwy plików.
-D, --dired
Przy u¿yciu "d³ugiego" formatu (-l) podaje dodatkowy wiersz po wy¶wietleniu g³ównych informacji:

   //DIRED// POCZ1 KON1 POCZ2 KON2 ...

POCZN i KONN s± liczbami ca³kowitymi bez znaku (unsigned integer), opisuj±cymi pozycjê w bajtach pocz±tku i koñca ka¿dej nazwy pliku w wy¶wietlonej li¶cie. U³atwia to Emacsowi odnalezienie nazw plików, nawet je¶li zawieraj± nietypowe znaki, jak spacje czy znaki nowej linii, bez potrzeby udziwnionego wyszukiwania.
Je¶li katalogi wy¶wietlane s± rekurencyjnie (-R), to dodatkowo wy¶wietlany jest podobny wiersz, opisuj±cy podkatalogi:

   //SUBDIRED// POCZ1 KON1 ...

Na koñcu podawany jest wiersz w postaci:

   //DIRED-OPTIONS// --quoting-style=S£OWO

gdzie S£OWO jest stylem cytowania (zobacz Formatowanie nazw plików).
-G, --no-group
Nie wy¶wietla informacji o grupie przy d³ugim formacie listingu katalogu. (Jest to domy¶lne zachowanie niektórych wersji polecenia ls innych ni¿ wersje GNU, wiêc opcja ta zosta³a dodana z uwagi na zgodno¶æ.)
-i, --inode
Wypisuje numer indeksowy (numer i-wêz³a, numer seryjny) ka¿dego pliku po lewej stronie jego nazwy. (Numer ten jednoznacznie identyfikuje plik w ramach danego systemu plików.)
-l, --format=long, --format=verbose
Oprócz nazwy ka¿dego pliku, wypisuje jego typ, prawa, liczbê dowi±zañ twardych, w³a¶ciciela, grupê, rozmiar w bajtach i timestamp (czas modyfikacji, chyba ¿e wybrano inne czasy). Dla plików z czasem, który jest wysuniêty wiêcej ni¿ 6 miesiêcy w przesz³o¶æ lub 1 godzinê w przysz³o¶æ, timestamp zawiera okre¶lenie roku zamiast godziny.
Zawarto¶æ ka¿dego wy¶wietlanego katalogu poprzedzana jest wierszem z napisem `total BLOKÓW', gdzie BLOKI s± ca³kowit± przestrzeni± dysku zajmowan± przez wszystkie pliki w tym katalogu. Domy¶lnie u¿ywane s± obecnie bloki 1024-bajtowe, ale mo¿na to zmieniæ -- zobacz `Rozmiar bloku' w podrêczniku fileutils(1). BLOKI zliczane s± osobno dla ka¿dego dowi±zania twardego; jest to usterka dyskusyjna.
Prawa dostêpu wy¶wietlane s± w sposób zbli¿ony do specyfikacji trybu symbolicznego (zobacz `Tryby symboliczne' w podrêczniku fileutils(1)). Jednak¿e ls w trzecim znaku ka¿dej z grup praw ³±czy wiele bitów. Znaki te ustalane s± wed³ug nastêpuj±cych regu³:
s
Je¿eli ustawione s± bity SETUID lub SETGID oraz odpowiedni bit wykonywalno¶ci.
S
Je¿eli ustawione s± bity SETUID lub SETGID, ale odpowiedni bit wykonywalno¶ci nie jest ustawiony.
t
Je¿eli równocze¶nie ustawione s± bit lepko¶ci (sticky bit) i bit wykonywania dla innych u¿ytkowników.
T
Je¿eli ustawiony jest bit lepko¶ci, ale nie jest ustawiony bit wykonywania dla innych u¿ytkowników.
x
Bit prawa wykonywania jest ustawiony, ale nie zachodzi ¿adna z powy¿szych sytuacji.
-
W pozosta³ych przypadkach.

Po bitach uprawnieñ nastêpuje pojedynczy znak okre¶laj±cy, czy do danego pliku stosuje siê alternatywna metoda dostêpu. Gdy znakiem tym jest spacja, to nie ma ¿adnej alternatywnej metody dostêpu. Je¶li jest to znak drukowalny (np. `+'), to istnieje taka metoda.

-o
U¿ywa d³ugiego formatu wy¶wietlania, ale nie wy¶wietla informacji o grupie. Równowa¿ne u¿yciu opcji --format=long wraz z opcj± --no-group. Opcja zapewniana w celu zgodno¶ci z innymi wersjami ls.
-s, --size
Dla ka¿dego pliku wypisuje na lewo od jego nazwy zajêto¶æ dysku przez ten plik. Jest to wielko¶æ przestrzeni dyskowej zu¿ytej przez plik, co zwykle wynosi nieco wiêcej ni¿ rozmiar pliku, ale mo¿e to byæ równie¿ mniej, je¶li plik ma dziury.

Zwykle zajêto¶æ dysku drukowana jest w jednostkach 1024-bajtowych, mo¿e to byæ jednak zmienione. Wiêcej na ten temat znajdziesz w sekcji `Rozmiar bloku' podrêcznika fileutils(1).

Sortowanie wyników

-c, --time=ctime, --time=status
Je¿eli u¿ywany jest d³ugi format wy¶wietlania (np. -l, -o), wypisuje czas zmiany statusu (ctime i-wêz³a) zamiast czasu modyfikacji. Przy jawnym sortowaniu wed³ug czasu (--sort=time lub -t) lub, gdy nie jest u¿ywany d³ugi format, sortuje zawarto¶æ katalogu wed³ug czasu zmiany statusu plików.
-f
Przede wszystkim, jak -U -- nie sortuje zawarto¶ci katalogów. Podaje je w takiej kolejno¶ci, w jakiej s± zapisane w katalogu. Ale równie¿ w³±cza opcjê -a (listowanie wszystkich plików) a wy³±cza -l, -s, i --color (je¶li zosta³y podane przed -f).
-r, --reverse
Odwraca stosowany sposób sortowania -- tzn. podaje pliki w odwrotnej kolejno¶ci alfabetycznej, najpierw najm³odsze, najpierw najmniejsze itp., zale¿nie od podstawowej metody sortowania.
-S, --sort=size
Sortuje zawarto¶æ katalogu wed³ug rozmiaru pliku, zamiast sortowania alfabetycznego. Najwiêksze pliki wy¶wietlane bêd± na pocz±tku.
-t, --sort=time
Sortuje zawarto¶æ katalogów wed³ug czasu modyfikacji (mtime i-wêz³a), zamiast sortowania alfabetycznego. Najnowsze pliki s± pierwsze.
-u, --time=atime, --time=access, --time=use
Je¿eli u¿ywany jest d³ugi format wy¶wietlania (np. --format=long), wypisuje czas ostatniego dostêpu do pliku (atime i-wêz³a). Przy jawnym sortowaniu wed³ug czasu (--sort=time lub -t) lub, gdy nie jest u¿ywany d³ugi format, sortuje zawarto¶æ katalogu wed³ug czasu dostêpu do plików.
-U, --sort=none
Nie sortuje -- pokazuje pliki w takiej kolejno¶ci, w jakiej s± zapisane w katalogu. (Nie wykonuje ¿adnych innych, zwi±zanych z tym, rzeczy, jakie robi -f.) Opcja ta nie jest nazwana -f poniewa¿ uniksowy ls -f w³±cza -a i wy³±cza -l, -s i -t.
Wydaje siê bezu¿ytecznym i brzydkim grupowanie niezwi±zanych rzeczy naraz w jednej opcji. Skoro ta opcja tego nie robi, ma inn± nazwê. Szczególnie przydatna przy listowaniu obszernych katalogów, gdy¿ brak sortowania znacznie przyspiesza otrzymanie wyniku.
-v, --sort=version
Sortuje wed³ug nazwy i numeru wersji, najpierw o najmniejszym numerze. Zachowuje siê podobnie jak domy¶lne sortowanie, z wyj±tkiem tego, ¿e ka¿da sekwencja cyfr dziesiêtnych traktowana jest numerycznie jako indeks/numer wersji. (zobacz Szczegó³y dotycz±ce sortowania wersji).
-X, --sort=extension
Sortuje zawarto¶æ katalogów alfabetycznie wed³ug rozszerzeñ plików (znaki po ostatniej kropce). Pliki bez rozszerzenia s± podawane jako pierwsze.

Szczegó³y dotycz±ce sortowania wersji

Sortowanie wersji bierze pod uwagê fakt, ¿e nazwy plików czêsto zawieraj± indeksy lub numery wersji. Standardowe funkcje sortowania zwykle nie tworz± uporz±dkowania, jakiego siê oczekuje, gdy¿ porównywania dokonywane s± znak po znaku. Sortowanie wersji rozwi±zuje ten problem i jest szczególnie przydatne przy przegl±daniu katalogów zawieraj±cych wiele plików z indeksami/numerami wersji w nazwach:

  > ls -1      > ls -1v

  foo.zml-1.gz    foo.zml-1.gz

  foo.zml-100.gz   foo.zml-2.gz

  foo.zml-12.gz   foo.zml-6.gz

  foo.zml-13.gz   foo.zml-12.gz

  foo.zml-2.gz    foo.zml-13.gz

  foo.zml-25.gz   foo.zml-25.gz

  foo.zml-6.gz    foo.zml-100.gz

Zauwa¿ te¿, ¿e numeryczne czê¶ci z pocz±tkowymi zerami s± traktowane jako u³amkowe.

  > ls -1      > ls -1v

  abc-1.007.tgz   abc-1.007.tgz

  abc-1.012b.tgz   abc-1.01a.tgz

  abc-1.01a.tgz   abc-1.012b.tgz

Ogólne formatowanie wyników

Poni¿sze opcje maj± wp³yw na wygl±d ca³o¶ci wyniku.
-1, --format=single-column
Wypisuje po jednym pliku na wiersz. Domy¶lna, gdy standardowym wyj¶ciem nie jest terminal.
--block-size=rozmiar
U¿ywa bloków o wielko¶ci rozmiar bajtów.
-C, --format=vertical
Listuje pliki w kolumnach, posortowanych pionowo. Sposób domy¶lny, gdy standardowe wyj¶cie stanowi terminal. Zawsze domy¶lny dla programów dir i d. GNU ls pos³uguje siê zmienn± szeroko¶ci± kolumn, by wy¶wietliæ mo¿liwie najwiêcej plików w najmniejszej liczbie wierszy.
--color [=kiedy
Opcja ta decyduje, kiedy pos³u¿yæ siê kolorami do rozró¿nienia typów plików. Argument kiedy mo¿e byæ pominiêty lub byæ jednym z poni¿szych:
none, no
Wy³±cza kolory. Jest to opcja domy¶lna. Udostêpniona w celu wy³±czania poprzedniej opcji color.
tty, auto
U¿ywa kolorowania nazw plików, lecz tylko, je¶li standardowym wyj¶ciem jest terminal. Bardzo przydatne w skryptach pow³oki i aliasach poleceñ, szczególnie je¶li nasz ulubiony pager nie obs³uguje kodów steruj±cych kolorami.
yes, always
Zawsze. U¿ywa kolorów bez wzglêdu na rodzaj standardowego wyj¶cia.

U¿ycie opcji --color bez podania argumentu kiedy jest równowa¿ne --color=always.
Wiêcej szczegó³ów podano ni¿ej w sekcji KOLOROWY LS.

-F, --classify, --indicator-style=classify
Dodaje do ka¿dej nazwy pliku znak oznaczaj±cy typ pliku. Dla plików wykonywalnych bêdzie to `*'. Dla katalogów `/', `@' dla dowi±zañ symbolicznych, `|' dla potoków FIFO, `=' dla gniazd i nic dla zwyk³ych plików.
--full-time
Podaje czasy w pe³nej postaci, a nie w zwyk³ym heurystycznym uproszczeniu. Format jest taki sam jak domy¶lny dla polecenia date. Jego zmiana jest niemo¿liwa, ale mo¿na wyci±æ ³añcuch opisuj±cy datê poleceniem cut i przes³aæ wynik do date -d.
Najprzydatniejsze, gdy¿ wy¶wietlany czas bêdzie zawieraæ sekundy (uniksowe systemy plikowe przechowuj± czasy modyfikacji/dostêpu z dok³adno¶ci± do najbli¿szej sekundy, wiêc opcja ta pokazuje pe³n± istniej±c± informacjê). Mo¿e, na przyk³ad, byæ pomocne gdy u¿ywany plik Makefile nie odbudowuje prawid³owo plików.
--indicator-style=s³owo
Do nazwy pliku dodaje znak oznaczaj±cy jego typ wed³ug stylu s³owo. Mo¿liwe style oznaczania:
none
Nie dodaje ¿adnego oznaczenia pliku; typ domy¶lny.
file-type
Dodaje `/' dla katalogów, `@' dla dowi±zañ symbolicznych, `|' dla potoków FIFO, `=' dla gniazd i nic dla zwyk³ych plików. Jest to to samo, co opcja -p lub --file-type.
classify
Dodaje `*' dla zwyk³ych plików wykonywalnych, dla pozosta³ych zachowuje siê jak dla file-type. Jest to to samo, co opcja -F lub --classify.
-h, --human-readable
Pokazuje objêto¶ci w postaci czytelniejszej dla cz³owieka, dodaj±c literowe przyrostki okre¶laj±ce potêgi 1024, np. `M' dla megabajtów. `M' oznacza 1.048.576 bajtów. Je¿eli wolisz potêgi 1000 - u¿yj opcji -H (--si).
-H, --si
Podobnie jak --human-readable, ale pos³uguje siê potêgami 1000 a nie 1024. (SI - Miêdzynarodowy System Miar definiuje przyrostki potêg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza 1.000.000 bajtów. Pos³u¿ siê opcj± -h (--human-readable), je¶li wolisz potêgi 1024.
-k, --kilobytes
Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach), przes³aniaj±c domy¶ln± wielko¶æ bloku. Zobacz `Rozmiar bloku' w fileutils(1).
-m, --format=commas
Wypisuje pliki poziomo, w takiej ilo¶ci, jaka pomie¶ci siê w ka¿dym wierszu, oddziela je sekwencj± z³o¿on± z przecinka i spacji (`, ').
-n, --numeric-uid-gid
Podaje numeryczne warto¶ci UID i GID (identyfikatorów u¿ytkowników i grup), zamiast nazw.
-p, --file-type, --indicator-style=file-type
Dodaje do ka¿dej nazwy pliku znak wskazuj±cy na typ pliku. Podobne do -F, z wyj±tkiem tego, ¿e nie s± oznaczane pliki wykonywalne.
-x, --format=across, --format=horizontal
Listuje pliki wierszami zamiast kolumnami.
-T cols, --tabsize=cols
Przyjmuje, ¿e tabulator ma szeroko¶æ cols kolumn. Domy¶lnie jest to 8. Dla efektywno¶ci, ls u¿ywa, gdzie jest to mo¿liwe, znaków tabulacji. Zerowa warto¶æ argumentu cols powoduje wy³±czenie u¿ywania tabulacji.
-w cols, --width=cols
Przyjmuje, ¿e szeroko¶æ ekranu wynosi cols kolumn. Domy¶lna warto¶æ jest pobierana ze sterownika terminala (je¶li to mo¿liwe); w przeciwnym wypadku u¿ywa siê (o ile jest ustawiona) zmiennej ¶rodowiskowej COLUMNS. W pozosta³ych przypadkach u¿ywa siê domy¶lnej warto¶ci 80.

Formatowanie nazw plików

Poni¿sze opcje zmieniaj± sposób, w jaki wypisywane s± same nazwy plików.
-b, --escape, --quoting-style=escape
Cytuje niegraficzne znaki w nazwach plików u¿ywaj±c sekwencji alfabetycznych i ósemkowych z odwrotnymi uko¶nikami, podobnych do u¿ywanych w jêzyku C.
-N, --literal
Nie cytuje nazw plików. Pokazuje je w takiej postaci w jakiej wystêpuj±.
-q, --hide-control-chars
Wypisuje znaki zapytania zamiast niegraficznych znaków w nazwach plików. Ustawienie domy¶lne gdy wyj¶cie stanowi terminal a wywo³anym programem jest ls.
-Q, --quote-name, --quoting-style=c
Umieszcza nazwy plików w podwójnych cudzys³owach i cytuje niegraficzne znaki jak w C.
--quoting-style=s³owo
U¿ywa stylu s³owo do cytowania wynikowych nazw. S³owo powinno byæ jednym z poni¿szych:
literal
(Dos³ownie). Wypisuje nazwy bez zmian, takie jakie s±.
shell
Cytuje nazwy dla pow³oki, je¶li zawieraj± metaznaki pow³oki (znaki uogólniaj±ce) lub mog± powodowaæ niejednoznaczno¶æ wyniku.
shell-always
Cytuje nazwy dla pow³oki, nawet je¶li normalnie nie wymaga³yby cytowania.
c
Cytuje nazwy jak w ³añcuchu znakowym jêzyka C. Jest to to samo, co opcja -Q lub --quote-name.
escape
Cytuje jak opcja c z wyj±tkiem pomijania otaczaj±cych znaków podwójnego cudzys³owu. To samo, co opcja -b lub --escape.
locale
Cytujw jak opcja c z wyj±tkiem u¿ycia znaków cytowania w³a¶ciwych do ustawieñ regionalnych (locale). Znakami cytowania dla domy¶lnych ustawieñ locale s± ` oraz '.

Domy¶ln± warto¶æ opcji --quoting-style okre¶la siê za pomoc± zmiennej ¶rodowiskowej QUOTING_STYLE. Je¶li nie jest ona ustawiona, to warto¶ci± domy¶ln± jest literal. Warto¶æ domy¶lna mo¿e siê jednak zmieniæ na shell w przysz³ej wersji tego pakietu.

--show-control-chars
Pokazuje bez zmian niegraficzne znaki w nazwach plików. Jest to ustawienie domy¶lne, chyba ¿e programem jest ls, a wyj¶cie stanowi terminal.

Inne opcje

-g
Ta opcja jest akceptowana, ale ignorowana; istnieje dla zgodno¶ci z Unixem.
--help
Wy¶wietla informacjê o stosowaniu programu i dostêpnych opcjach, koñczy dzia³anie.
--version
Wy¶wietla numer wersji programu i koñczy dzia³anie.

KOLOROWY LS

Gdy u¿ywa siê opcji --color, obecna wersja ls pokoloruje nazwy plików odpowiednio do nazwy i typu pliku. Domy¶lnie to kolorowanie zale¿y tylko od typu pliku, a u¿yte kody s± zgodne z ISO 6429 (ANSI).

Mo¿na przes³oniæ domy¶lne kolory przez zdefiniowanie zmiennej ¶rodowiskowej LS_COLORS (lub LS_COLOURS). Format tej zmiennej jest podobny do formatu pliku termcap(5): oddzielona dwukropkami lista wyra¿eñ w formie "xx=napis", gdzie "xx" jest dwuznakow± nazw± zmiennej. Zmienne wraz z towarzysz±cymi im warto¶ciami domy¶lnymi to:


no    0    Normalny tekst (nie nazwy pliku)

fi    0    Normalny plik

di    32   Katalog

ln    36   Dowi±zanie symboliczne

pi    31   Nazwany potok (FIFO)

so    33   Gniazdo

bd    44;37  Urz±dzenie blokowe

cd    44;37  Urz±dzenie znakowe

ex    35   Plik wykonywalny

mi    (none) Brakuj±cy plik (domy¶lnie jak fi)

or    (none) Osierocone dowi±zanie symboliczne (domy¶lnie jak ln)

lc    \e[   Kod lewa

rc    m    Kod prawa

ec    (none) Kod koñca (End code) (zastêpuje lc+no+rc)

Trzeba w³±czyæ tylko te zmienne, które chcemy zmieniæ z warto¶ci domy¶lnych.

Nazwy plików mog± byæ te¿ kolorowane wed³ug rozszerzeñ plików. Jest to okre¶lone w zmiennej LS_COLORS wg sk³adni "*rozszerzenie=napis". Na przyk³ad, u¿ywaj±c kodów ISO 6429 pokolorujmy pliki jêzyka C na kolor niebieski. Zrobimy to przez podanie "*.c=34". Kolor ten pokoloruje wszystkie pliki koñcz±ce siê na .c na niebiesko.

Znaki kontrolne mog± byæ pisane zarówno w notacji w stylu C (notacja \-eskejpowa) jaki i w ^-notacji typu stty. Notacja C dodaje dla Escape \e, \_ dla normalnej spacji, a \? dla Delete. Dodatkowo, znak \ mo¿e zostaæ u¿yty do przes³aniania domy¶lnej interpretacji \, ^, :, =.

Ka¿dy plik bêdzie wypisany jako <lc> <kod koloru> <rc> <nazwa pliku> <ec>. Je¶li kod <ec> jest niezdefiniowany, u¿yta zostanie sekwencja <lc> <no> <rc>. Jest to generalnie bardziej przekonuj±ce w u¿yciu, lecz mniej ogólne. Kody lewo, prawo i koñca s± udostêpniane, aby nie trzeba by³o ci±gle wypisywaæ wspólnych elementów i aby obs³u¿yæ dziwne terminale; ogólnie zwykle w ogóle nie chcemy ich zmieniaæ, chyba ¿e nasz terminal nie u¿ywa sekwencji ISO 6429, a innego systemu.

Je¶li terminal korzysta z kodów kolorów ISO 6429, mo¿emy sk³adaæ rodzaje kodów (np. wszystkich poza lc, rc, i ec) z numerycznych komend oddzielonych ¶rednikami. Najpopularniejszymi komendami s±:


 0   Odtwarza domy¶lny kolor

 1   Rozja¶nia kolor

 4   Podkre¶la tekst

 5   Miga tekstem

30   Czarny kolor

31   Czerwony kolor

32   Zielony kolor

33   ¯ó³ty (lub br±zowy) kolor

34   Niebieski kolor

35   Purpurowy kolor

36   Turkusowy kolor

37   Bia³y (lub szary) kolor

40   Czarny kolor t³a

41   Czerwony kolor t³a

42   Zielony kolor t³a

43   ¯ó³ty (lub br±zowy) kolor t³a

44   Niebieski kolor t³a

45   Purpurowy kolor t³a

46   Turkusowy kolor t³a

47   Bia³y (lub szary) kolor t³a

Nie wszystkie komendy bêd± dzia³aæ na wszystkich systemach lub wy¶wietlaczach.

Niektóre programy terminali nie rozpoznaj± domy¶lnego kodu koñca. Je¶li tekst nabiera kolorów po wylistowaniu katalogu, nale¿y spróbowaæ zmieniæ kody no i fi z 0 na numeryczne kody w³asnego standardowego koloru i t³a.

AUTOR

Napisane przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

B£ÊDY

Na systemach BSD, dla plików zamontowanych przez NFS z systemu HP-UX, opcja -s zg³asza rozmiary, które s± o po³owê mniejsze od poprawnych wielko¶ci. Na HP-UX zg³asza rozmiary dwa razy wiêksze od poprawnych, je¶li pliki s± zamontowane przez NFS z BSD. Jest to usterka HP-UX i ma wp³yw równie¿ na program ls z tego systemu.

ZG£ASZANIE B£ÊDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ, w jêz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAK¯E

dircolors(1), find(1). fileutils(1).

OD T£UMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzêdzi plikowych GNU wersji 4.01.