getgid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getgid, getegid - pobierz identyfikator grupy

SK£ADNIA

#include <unistd.h>

gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

OPIS

getgid zwraca rzeczywisty ID grupy bie¿±cego procesu.

getegid zwraca efektywny ID grupy bie¿±cego procesu.

Rzeczywisty ID odpowiada ID procesu wo³aj±cego. Efektywny ID odpowiada bitowi Set ID uruchomionego pliku.

B£ÊDY

Funkcje te zawsze koñcz± siê pomy¶lnie.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

setregid(2), setgid(2)