getgid

Autres langues

Langue: ru

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

îáú÷áîéå

getgid, getegid - ÐÏÌÕÞÉÔØ ÇÒÕÐÐÕ ÐÒÏÃÅÓÓÁ

ïâúïò

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

gid_t getgid(void);
gid_t getegid(void);

ïðéóáîéå

getgid ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ ÄÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÇÒÕÐÐÙ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ.

getegid ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ ÅÆÆÅËÔÉ×ÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÇÒÕÐÐÙ ÔÅËÕÝÅÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ.

äÅÊÓÔ×ÉÔÅÌØÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒÕ ×ÙÚÙ×ÁÀÝÅÇÏ ÐÒÏÃÅÓÓÁ. üÆÆÅËÔÉ×ÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÂÉÔÕ setuid ÎÁ ÉÓÐÏÌÎÑÅÍÏÍ ÆÁÊÌÅ.

ïûéâëé

üÔÉ ÆÕÎËÃÉÉ ×ÓÅÇÄÁ ÚÁ×ÅÒÛÁÀÔÓÑ ÕÓÐÅÛÎÏ.

óïïô÷åôóô÷éå óôáîäáòôáí

POSIX, BSD 4.3

óíïôòé ôáëöå

setregid(2), setgid(2)

ðåòå÷ïä

ðÅÒÅ×ÏÄ Copyright (C) Alexey Mahotkin <alexm@hsys.msk.ru> 2000, ÷ÉËÔÏÒ ÷ÉÓÌÏÂÏËÏ× <corochoone@perm.ru> 2003