sync

Autres langues

Langue: ja

Version: 2001-10-10 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

̾Á°

sync - ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ë½ñ¤­¹þ¤à

½ñ¼°

#include <unistd.h>

void sync(void);

ÀâÌÀ

sync() ¤Ï¤Þ¤º inode ¤ò¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤Ø½ñ¤­¹þ¤ß¡¢ ¤½¤ì¤«¤é¥Ð¥Ã¥Õ¥¡(buffer)¤ò¥Ç¥£¥¹¥¯¤Ø½ñ¤­¹þ¤à¡£

¥¨¥é¡¼

¤³¤Î´Ø¿ô¤Ï¾ï¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£

½àµò

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

Ãí°Õ

¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êɸ½àµ¬³Ê¤Ç¤Îµ¬Äê¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢ glibc 2.2.2 ¤«¤é Linux ¤Ç¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï¾å½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ libc4, libc5 ¤È¡¢2.2.1 ¤Þ¤Ç¤Î glibc ¤Ç¤Ï "int sync(void)" ¤Ç¡¢ sync() ¤Ï¾ï¤Ë 0 ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£

¥Ð¥°

ɸ½àµ¬³Ê (Î㤨¤Ð POSIX.1-2001) ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ sync() ¤Ï½ñ¤­¹þ¤à¤³¤È¤òͽÄê¤Ë ÁȤ߹þ¤à¤Î¤ß¤Ç¼ÂºÝ¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÁ°¤ËÌá¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ °ìÊý¤Ç Linux ¤Ï¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 1.3.20 ¤«¤é¤Ï½ñ¤­¹þ¤ß¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Þ¤ÇÂԤġ£ (ºÇ¶á¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ÏÂ礭¤Ê¥­¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢
 ¤³¤ì¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Î´°Á´À­ (data integrity) ¤Þ¤Ç¤ÏÊݾڤ·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£)

´ØÏ¢¹àÌÜ

bdflush(2), fdatasync(2), fsync(2), sync(8), update(8)