getusershell

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-04 (fedora - 25/11/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getusershell, setusershell, endusershell - odczytanie dozwolonej powłoki użytkownika

SKŁADNIA

 #include <unistd.h>
 
 char *getusershell(void);
 
 void setusershell(void);
 
 void endusershell(void);
 

OPIS

Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells, otwierając plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać ścieżkę do prawidłowej powłoki użytkownika. Jeśli /etc/shells nie istnieje, lub jego odczyt nie jest możliwy, getusershell() zachowuje się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.

Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego początek.

Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getusershell() zwraca wskaźnik NULL po napotkaniu końca pliku.

PLIKI

 /etc/shells
 

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAKŻE

shells(5)