fsck.minix

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2 lipca 1996 (openSuse - 09/10/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

fsck.minix - linuksowy kontroler spójno¶ci systemu plików

SK£ADNIA

fsck.minix [-larvsmf] urz±dzenie

OPIS

fsck.minix przeprowadza kontrolê spójno¶ci linuksowego systemu plikowego MINIX. Obecna wersja obs³uguje opcje 14- i 30-znakowych nazw plików.

Program zak³ada, ¿e system plików jest unieruchomiony (nie pracuje). fsck.minix nie powinien byæ stosowany na zamontowanym urz±dzeniu, chyba ¿e jeste¶ pewien, ¿e nikt nañ nie zapisuje (i pamiêtaj, ¿e j±dro mo¿e zapisywaæ na nim gdy poszukuje plików).

Urz±dzenie podane jest zwykle z poni¿szej postaci:


/dev/hda[1-63] (1-szy dysk IDE) /dev/hdb[1-63] (2-gi dysk IDE) /dev/sda[1-15] (1-szy dysk SCSI) /dev/sdb[1-15] (2-gi dysk SCSI)


Je¿eli system plików zosta³ zmieniony (np. naprawiony), to fsck.minix wy¶wietli "FILE SYSTEM HAS CHANGED" (SYSTEM PLIKÓW SIÊ ZMIENI£) i wykona trzykrotnie sync(2) przed zakoñczeniem pracy. Poniewa¿ Linux nie posiada obecnie surowych urz±dzeñ (raw devices) nie ma obecnie potrzeby prze³adowywania systemu [reboot] (w przeciwieñstwie do systemów, które posiadaj± urz±dzenia surowe).

OSTRZE¯ENIE

fsck.minix nie powinien byæ stosowany na zamontowanych systemach plików. Pos³ugiwanie siê fsck.minix na zamontowanym systemie plików jest bardzo niebezpieczne. Istnieje mo¿liwo¶æ, ¿e usuniête pliki s± wci±¿ u¿ywane, z tego powodu mo¿e powa¿nie uszkodziæ doskonale poprawny system plików! Je¿eli koniecznie musisz uruchomiæ fsck.minix na zamontowanym systemie plików (tj. na korzeniu (root) systemu plikowego), upewnij siê, ¿e na dysk nic nie jest zapisywane i nie ma ¿adnych "u¶pionych" ("zombies") plików oczekuj±cych na usuniêcie.

OPCJE

-l
Pokazuje wszystkie nazwy plików
-r
Wykonuje naprawy interaktywnie
-a
Wykonuje naprawy automatycznie (opcja ta implikuje -r), i s³u¿y do udzielania domy¶lnej odpowiedzi na wszystkie pytania. Zauwa¿, ¿e mo¿e to byæ niezwykle niebezpieczne w przypadku powa¿nego uszkodzenia systemu plików.
-v
Tryb gadatliwy (verbose)
-s
Wy¶wietla informacjê super-bloku
-m
Aktywuje ostrze¿enia "mode not cleared" w stylu MINIX.
-f
Wymu¶ kontrolê systemu plików, nawet je¶li system plików zosta³ oznakowany jako poprawny (znakowanie to wykonywane jest przez j±dro gdy system plików jest odmontowywany).

ZOBACZ TAK¯E

fsck(8), fsck.ext(8), fsck.ext2(8), fsck.xiafs(8), mkfs(8), mkfs.minix(8), mkfs.ext(8), mkfs.ext2(8), mkfs.xiafs(8), reboot(8).

DIAGNOSTYKA

Wystêpuje wiele komunikatów diagnostycznych. Wymienione poni¿ej s± najczê¶ciej spotykanymi podczas zwyk³ego u¿ytkowania.

Je¿eli urz±dzenie nie istnieje, fsck.minix wy¶wietli "unable to read super block" (nie mo¿na odczytaæ super-bloku). Je¶li urz±dzenie istnieje, ale nie jest miniksowym systemem plików, fsck.minix wy¶wietli "bad magic number in super-block" (b³êdna liczba magiczna w super-bloku).

KODY ZAKOÑCZENIA

Kod zakoñczenia zwracany przez fsck.minix jest sum± poni¿szych:
0
Bez b³êdów
3
Poprawiono b³êdy systemu plików, je¶li system plików by³ zamontowany, to system powinien zostaæ ponownie uruchomiony.
4
B³êdy systemu plików pozosta³y niepoprawione
8
B³±d dzia³ania
16
B³±d u¿ycia (sk³adni)

De facto mog± zostaæ zwrócone tylko 0, 3, 4, 7, 8 i 16.

AUTOR

Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)
Warto¶ci kodów b³êdu: Rik Faith (faith@cs.unc.edu)
Dodana obs³uga flagi poprawno¶ci systemu plików: Dr. Wettstein (greg%wind.uucp@plains.nodak.edu)
Dodana kontrola dla unikniêcia fsck na zamontowanym systemie plików: Daniel Quinlan (quinlan@yggdrasil.com)
Obs³uga Minix v2 fs: Andreas Schwab (schwab@issan.informatik.uni-dortmund.de), aktualizacja: Nicolai Langfeldt (janl@math.uio.no)
£ata przeno¶no¶ci: Russell King (rmk@ecs.soton.ac.uk).