sync

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 20 listopada 1993 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

sync - opró¿nij bufory Linuksowego systemu plików

SK£ADNIA

sync

OPIS

sync wykonuje sync(2), które opró¿nia na dysk bufory systemu plików. sync powinno byæ wywo³ywane przed zatrzymaniem procesora w niecodzienny sposób (tj. przed spowodowaniem awarii "kernel panic" podczas odpluskwiania kodu nowego j±dra). Ogólnie, procesor powinien byæ zatrzymywany przy pomocy poleceñ reboot(8) lub halt(8), które bêd± usi³owaæ system w stan bezruchu przed wywo³aniem

Od Linusa: "Zauwa¿, ¿e sync gwarantuje jedynie umieszczenie zaplanowanie zapisu buforowanych bloków; faktycznie mo¿e up³yn±æ trochê czasu przed ostatecznym zapisaniem wszystkich bloków. Je¿eli wykonujesz sync maj±c zamiar wkrótce potem wy³±czyæ maszynê, proszê we¼ to pod uwagê i odczekaj (np. przez "sleep") kilka sekund. [Polecenie reboot(8) podejmuje te ¶rodki bezpieczeñstwa.]

ZOBACZ TAK¯E

sync(2), update(8), reboot(8), halt(8)

AUTOR

Linus Torvalds (torvalds@cs.helsinki.fi)