chage

Autres langues

Langue: pl

Version: 184523 (CentOS - 06/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chage - zmiana informacji o terminie ważności hasła użytkownika

SKŁADNIA

chage
[-m mindni] [-M maxdni] [-d ostatni] [-I nieaktywne]
[-E data_ważności] [-W dni_ostrzegania] użytkownik
chage
-l użytkownik

OPIS

chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasła i datę ostatniej zmiany hasła. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia, kiedy użytkownik musi zmienić hasło. Polecenia chage może użyć tylko użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l. Może się nią posłużyć się użytkownik nieuprzywilejowany do stwierdzenia, kiedy wygasa jego własne hasło lub konto.

OPCJE

Polecenie chage posiada następujące opcje:
-E data_ważności
Ustawia datę, począwszy od której konto użytkownika nie będzie już dostępne. data_ważności jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od której konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w postaci RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie). Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać. Przekazanie -1 jako data_ważności usuwa ograniczenie ważności konta użytkownika.
-I nieaktywne
Opcja -I służy do ustawiania czasu nieaktywności po wygaśnięciu hasła, po którym konto jest blokowane. Parametr nieaktywne podaje liczbę dni nieaktywności. Wartość 0 wyłącza tę funkcję. Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać.
-m mindni
Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła na wartość mindni. Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym czasie.
-M maxdni
Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie hasło jest ważne na wartość maxdni. Gdy maxdni plus ostatni jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik musi zmienić swoje hasła, zanim będzie mógł skorzystać z konta. Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji -W, ostrzegającej zawczasu użytkownika o zbliżającym się terminie zmiany.
-M ostatni
Ustawia liczbę dni od 1 stycznia 1970 do dnia kiedy ostatnio zmieniono hasło na ostatni. Data może również zostać podana w postaci RRRR-MM-DD (lub postaci powszechniej używanej w danym regionie).
-W dni_ostrzegania
Ustawia na dni_ostrzegania liczbę dni przed upływem ważności hasła. Od tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie zmiany hasła.

Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage działa w trybie interaktywnym, proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z pól. Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość pola wyświetlana jest w nawiasach [ ].

UWAGA

Program chage wymaga do działania chronionego pliku haseł użytkowników (shadow). Jeśli hasła użytkowników są przechowywane w pliku passwd, funkcjonalność programu chage jest niedostępna.

PLIKI

/etc/passwd - informacje o kontach użytkowników
/etc/shadow - chronione informacje o kontach użytkowników

ZOBACZ TAKŻE

passwd(5), shadow(5)

AUTOR

Julianne Frances Haugh <jockgrrl@ix.netcom.com>