chage

Autres langues

Langue: pl

Version: 05/22/2009 (debian - 07/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

chage - zmiana informacji o terminie ważności hasła użytkownika

SKŁADNIA

chage [opcje] [LOGIN]

OPIS

Polecenie chage zmienia liczbę dni pomiędzy zmianami hasła i datę ostatniej zmiany hasła. Informację tę system wykorzystuje do ustalenia, kiedy użytkownik musi zmienić hasło.

OPCJE

Polecenie chage posiada następujące opcje:

-d, --lastdayOSTATNI

Ustawia ilość dni od 1 stycznia 1970 kiedy hało było ostani raz zmieniane. Data ważności może być takze prezekazana w formacie RRRR-MM-DD (lub formacie używanym lokalnie).

-E, --expiredateDATA_WAŻN

Ustawia datę, począwszy od której konto użytkownika nie będzie już dostępne. DATA_WAŻN jest liczbą dni od 1 stycznia 1970, od której konto jest blokowane. Data może być też wyrażona w formacie RRRR-MM-DD (lub innej, powszechniej używanej w danym regionie). Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać.
Przekazanie -1 jako DATA_WAŻN usuwa ograniczenie ważności konta użytkownika.

-h, --help

Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie działania.

-I, --inactiveNIEAKTYWNE

Opcja ta służy do ustawiania czasu nieaktywności konta po wygaśnięciu ważności hasła, po którym to czasie konto jest blokowane. Parametr NIEAKTYWNE jest liczbą dni nieaktywności. Użytkownik, którego konto jest zablokowane musi skontaktować się z administratorem systemu zanim będzie mógł z niego ponownie skorzystać.
Przekazanie -1 jako NIEAKTYWNE usuwa ograniczenie nieaktywniści konta użytkownika.

-l, --list

Wyświetlenie informacji o terminach ważności konta i hasła.

-m, --mindaysMIN_DNI

Utawia minimalną liczbę dni pomiędzy zmianami hasła na MIN_DAYS. Wartość zerowa oznacza, że użytkownik może je zmieniać w dowolnym czasie.

-M, --maxdaysMAX_DNI

Ustawia maksymalną liczbę dni, przez jakie hasło jest ważne. Gdy MAX_DNI plus OSTATNI jest mniejsze niż bieżący dzień, użytkownik musi zmienić swoje hasła, zanim będzie mógł skorzystać z konta. Zdarzenie to może być zaplanowane z wyprzedzeniem przez wykorzystanie opcji -W, ostrzegającej zawczasu użytkownika o zbliżającym się terminie zmiany.
Przekazanie -1 jako MAX_DAYS usuwa sprawdzanie wazności hasła.

-W, --warndaysDNI_OSTRZ

Ustawia na DNI_OSTRZ liczbę dni przed upływem ważności hasła. Od tego dnia użytkownik będzie ostrzegany o nadchodzącym terminie zmiany hasła.

Jeśli nie podano żadnej opcji, to chage działa w trybie interaktywnym, proponując użytkownikowi wartości bieżące dla każdego z pól. Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę wartości pola, a podanie wartości pustej pozostawia wartość bieżącą. Bieżąca wartość pola wyświetlana jest w nawiasach [ ].

UWAGI

Program chage wymaga do działania chronionego pliku haseł użytkowników (shadow).

Polecenia chage może użyć tylko użytkownik root, za wyjątkiem opcji -l. Może się nią posłużyć się użytkownik nieuprzywilejowany do stwierdzenia, kiedy wygasa jego własne hasło lub konto.

PLIKI

/etc/passwd

Informacja o kontach użytkowników.

/etc/shadow

Informacje chronione o użytkownikach.

KOD ZAKOŃCZENIA

Polecenie chage kończy działanie z następującymi wartościami kodów zakończenia:

0

poprawne zakończenie działania programu

1

brak dostępu

2

niepoprawna składnia polecenia

15

nie można znaleźć pliku shadow

ZOBACZ TAKŻE

passwd(5), shadow(5).