dd

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: FSF (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

dd - konwertuje plik podczas jego kopiowania

SK£ADNIA

dd [opcja]...

OPIS

Dokumentacja niniejsza nie jest ju¿ utrzymywana i mo¿e byæ niedok³adna lub niekompletna. Autorytatywnym ¼ród³em jest obecnie dokumentacja Texinfo. Dostêp do niej uzyskasz wpisuj±c w wierszu poleceñ:
pinfo dd
lub
info dd.

Ta strona podrêcznika man opisuje polecenie dd w wersji GNU.

dd kopiuje plik (domy¶lnie ze standardowego wej¶cia na standardowe wyj¶cie), z wybieranymi przez u¿ytkownika rozmiarami bloków wej¶cia/wyj¶cia; podczas kopiowania opcjonalnie wykonuje na nim konwersje.

OPCJE

Za tymi z opcji, które przyjmuj± warto¶ci numeryczne (bajty i bloki) mo¿e nastêpowaæ mno¿nik oznaczaj±cy odpowiednio:

  xM M

  c 1

  w 2

  b 512

  kD 1000

  k 1024

  MD 1,000,000

  M 1,048,576,

  GD 1,000,000,000

  G 1,073,741,824

lub dowolny ze standardowych przyrostków okre¶laj±cych rozmiar bloku jak np. `k=1024' (zobacz `Rozmiar bloku' w podrêczniku fileutils(1)).
if=plik
Czyta z pliku zamiast ze standardowego wej¶cia.
of=plik
Zapisuje do pliku zamiast na standardowe wyj¶cie. O ile nie podano conv=notrunc skraca plik do rozmiaru wskazywanego przez seek= (0 bajtów je¶li nie podano seek=).
ibs=bajtów
Odczytuje bajtów naraz.
obs=bajtów
Zapisuje bajtów naraz.
bs=bajtów
Odczytuje i zapisuje bajtów naraz. Przes³ania ibs i obs.
cbs=bajtów
Konwertuje bajtów naraz.
skip=bloki
Pomija bloki ibs-bajtowych bloków pliku wej¶ciowego przed kopiowaniem.
seek=bloki
Pomija bloki obs-bajtowych bloków pliku wyj¶ciowego przed kopiowaniem.
count=bloki
Kopiuje tylko bloki ibs-bajtowych bloków wej¶ciowych z pliku wej¶ciowego, zamiast kopiowania wszystkiego a¿ do koñca pliku.
conv=konwersja[,konwersja...]
Konwertuje plik wed³ug argumentu konwersja. (Bez spacji wokó³ przecinków.)
Konwersje:
ascii
Konwertuje EBCDIC na ASCII.
ebcdic
Konwertuje ASCII na EBCDIC.
ibm
Konwertuje ASCII na alternatywne EBCDIC.
block
Dla ka¿dego wiersza wej¶cia, wysy³a na wyj¶cie cbs bajtów, zamieniaj±c znak nowej linii na spacjê i w razie potrzeby uzupe³niaj±c spacjami.
unblock
Zamienia koñcowe spacje w ka¿dym bloku wej¶ciowym wielko¶ci cbs na znak nowej linii.
lcase
Zmienia du¿e litery na ma³e.
ucase
Zmienia ma³e litery na du¿e.
swab
Zamienia miejscami ka¿d± parê bajtów wej¶ciowych. GNU dd dzia³a inaczej ni¿ inne gdy odczytanych zostanie nieparzysta ilo¶æ bajtów. Je¶li plik wej¶ciowy zawiera nieparzyst± liczbê bajtów, ostatni bajt jest po prostu kopiowany (poniewa¿ nie ma go z czym zamieniæ).
noerror
Kontynuuje po b³êdach odczytu.
notrunc
Nie obcina pliku wyj¶ciowego.
sync
Uzupe³nia ka¿dy blok wej¶ciowy do rozmiaru ibs bajtów koñcowymi bajtami zerowymi (NUL).
--help
Wy¶wietla informacjê o stosowaniu programu i dostêpnych opcjach, koñczy dzia³anie.
--version
Wy¶wietla numer wersji programu i koñczy dzia³anie.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubin, Davida MacKenzie i Stuarta Kemp.

ZG£ASZANIE B£ÊDÓW

B³êdy proszê zg³aszaæ, w jêz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>. Copyright © 1999 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

ZOBACZ TAK¯E

cp(1), fileutils(1).

OD T£UMACZA

Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzêdzi plikowych GNU wersji 4.01.