find

Autres langues

Langue: pl

Version: \" (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

find - szuka plików w hierarchii katalogowej

SKŁADNIA

find [ścieżka...] [wyrażenie]

OPIS

Ta strona podręcznika man opisuje wersję GNU programu find. find przeszukuje drzewo katalogowe, zakorzenione w każdej z podanych nazw plików. Wykonuje przy tym podane wyrażenie od lewej do prawej, zgodnie z zasadami priorytetów (zobacz sekcję OPERATORY), aż do ustalenia wyniku (lewa strona jest fałszywa dla operacji and, a prawdziwa dla or), co powoduje przejście do następnej nazwy pliku.

Pierwszy argument, rozpoczynający się od `-', `(', `)', `,' lub `!' jest uważany za początek wyrażenia; wszelkie argumenty przed nim są ścieżkami przeszukiwania, a wszystkie argumenty po nim są resztą wyrażenia. Jeśli nie podano ścieżek, używany jest katalog bieżący. Jeśli nie podano wyrażenia, używane jest wyrażenie `-print'.

find kończy działanie ze statusem 0 tylko gdy wszystkie pliki zostaną poprawnie przetworzone. W przeciwnym wypadku status jest większy od zera.

WYRAŻENIA

Wyrażenie jest złożone z opcji (które tyczą się raczej ogólnego działania, niż przetwarzania konkretnego pliku i zawsze zwracają prawdę), testów (które sprawdzają wartość prawdy lub fałszu) i akcji (które mają efekty uboczne i zwracają wartość prawdziwą lub fałszywą); wszystkie te elementy są rozdzielone operatorami. -and jest domyślnym operatorem, przyjmowanym w przypadku pominięcia go w jawnym zapisie. Jeśli wyrażenie nie zawiera innych akcji niż -prune, to na wszystkich plikach, dla których jest ono prawdziwe, wykonywany jest -print.

OPCJE

Wszystkie opcje zawsze zwracają prawdę. Zawsze działają, tzn. nie są przetwarzane jedynie gdy osiągnięta zostanie ich pozycja w wyrażeniu. Dlatego, dla jasności najlepiej umiejscawiać je na początku wyrażenia.

-daystart
Mierzy czasy (dla -amin, -atime, -cmin, -ctime, -mmin, and -mtime) od dziś, a nie od 24 godzin temu.
-depth
Przetwarza zawartość każdego katalogu przed samym katalogiem jako takim.
-follow
Rozwikłuje dowiązania symboliczne. Wymusza -noleaf.
-help, --help
Wypisuje sposób użycia find z wiersza poleceń i kończy pracę programu.
-maxdepth głębokość
Schodzi maksymalnie głębokość (nieujemna liczba całkowita) poziomów katalogów od argumentów wiersza poleceń. `-maxdepth 0' oznacza, by testy i akcje stosować tylko do argumentów wiersza poleceń.
-mindepth lgłębokość
Nie stosuje testów lub akcji w poziomach niższych niż głębokość (nieujemna liczba całkowita). `-mindepth 1' oznacza przetwarzanie wszystkich plików poza argumentami wiersza poleceń.
-mount
Nie zagłębia się w katalogi na innych systemach plików. Jest to alternatywna nazwa dla -xdev, stworzona dla zgodności z innymi wersjami find.
-noleaf
Zakazuje optymalizacji wykonywanej przez zakładanie, że katalogi zawierają o dwa mniej podkatalogi niż ich licznik twardych dowiązań. Opcja ta jest wymagana podczas przeszukiwania systemów plików, które nie używają uniksowej konwencji wiązania katalogów, takich jak systemy plików CD-ROM, MS-DOS czy wolumenów AFS. Każdy katalog w normalnym systemie uniksowym zawiera przynajmniej dwa twarde dowiązania: jego nazwę i `.'. Dodatkowo, jego podkatalogi mogą mieć dowiązania `..'. Gdy find testuje katalog po zbadaniu funkcją stat o 2 mniej podkatalogów niż licznik dowiązań, wie, że reszta wpisów jest niekatalogowa. Jeśli testowane mają być tylko nazwy plików, to nie ma potrzeby ich sprawdzać; daje to znaczące przyspieszenie.
-version, --version
Wypisuje wersję i kończy pracę.
-xdev
Nie zagłębia się w katalogi na innych systemach plików.

TESTY

Wartości numeryczne mogą być podawane jako

+n
dla większych niż n,
-n
dla mniejszych niż n,
n
dla równych n.
-amin n
Dostęp do pliku nastąpił ostatnio n minut temu.
-anewer plik
Do pliku ostatnio dostano się wcześniej niż plik został zmodyfikowany. -anewer podlega -follow tylko jeśli -follow pojawia się w linii komend przed -anewer.
-atime n
Do pliku dostano się po raz ostatni n*24 godzin temu.
-cmin n
Status pliku został zmieniony n minut temu.
-cnewer plik
Status pliku był ostatnio zmieniony wcześniej niż zmodyfikowano plik. -cnewer podlega -follow tylko jeśli -follow pojawia się w linii komend przed -cnewer.
-ctime n
Status pliku zmienił się ostatnio n*24 godzin temu.
-empty
Plik jest pusty i jest albo plikiem regularnym, albo katalogiem.
-false
Zawsze fałszywe.
-fstype typ
Plik jest na systemie plików o typie typ. Prawidłowe typy systemów plików różnią się na różnych wersjach Uniksa; ich niekompletna lista, która jest przyjmowana w części systemów to: ufs, 4.2, 4.3, nfs, tmp, mfs, S51K, S52K. Aby zobaczyć typy twoich systemów plików, użyj -printf z dyrektywą %F.
-gid n
Numeryczny GID pliku to n.
-group nazwag
Plik należy do grupy nazwag (numeryczny GID jest dopuszczalny).
-ilname pattern
Podobne do -lname, lecz dopasowania są niewrażliwe na rozmiar liter.
-iname pattern
Podobne do -name, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar liter. Na przykład wzorce `fo*' i `F??' dopasują się do nazw `Foo', `FOO', `foo', `fOo', itd.
-inum n
Plik ma numer iwęzła n.
-ipath wzorzec
Podobne do -path, lecz dopasowanie jest niewrażliwe na rozmiar liter.
-iregex wzorzec
Podobne do -regex, lecz dopasowanie jest niewrazliwe na rozmiar liter.
-links n
Plik ma n dowiązań.
-lname wzorzec
Plik jest dowiązaniem symbolicznym, którego zawartość odpowiada wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki nie traktują specjalnie `/' i `.'.
-mmin n
Dane pliku były ostatnio modyfikowane n minut temu.
-mtime n
Dane pliku były ostatnio modyfikowane n*24 godzin temu.
-name wzorzec
Podstawa nazwy pliku (z usuniętą ścieżką i poprzedzającymi katalogami) odpowiada wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki (`*', `?', `[]') nie odpowiadają `.' na początku nazwy pliku. Aby zignorować katalogi i pliki im podległe, użyj -prune; zobacz przykład w opisie -path.
-newer plik
Plik został zmodyfikowany wcześniej niż plik. -newer podlega -follow tylko jeśli -follow znajduje się w linii komend przed -newer.
-nouser
Do numerycznego UID pliku nie pasuje żaden użytkownik.
-nogroup
Do numerycznego GID pliku nie pasuje żadna grupa.
-path wzorzec
Nazwa pliku odpowiada wzorcowi powłoki wzorzec. Metaznaki nie traktują specjalnie `/' lub `.'; tak więc na przykład,
find . -path './sr*sc'
wypisze wpis katalogowy o nazwie './src/misc' (jeśli taki istnieje). Aby zignorować całe drzewo katalogowe, użyj -prune. Na przykład, aby pominąć katalog `src/emacs' i wszystkie jego pliki oraz wypisać nazwy innych znalezionych plików, użyj:
find . -path './src/emacs' -prune -o -print
-perm prawa
Bity praw pliku są dokładnie równe prawom (ósemkowym lub symbolicznym). Prawa symboliczne używają 0 jako punktu wyjścia.
-perm -prawa
wszystkie bity prawa są ustawione dla pliku.
-perm +prawa
Któryś z bitów praw jest ustawiony dla pliku.
-regex wzorzec
Nazwa pliku odpowiada wyrażeniu regularnemu wzorzec. Dopasowanie stosuje się do całej ścieżki, nie dla przeszukiwanej. Na przykład, aby dopasować plik o nazwie `./fubar3', możesz użyć wyrażenia regularnego `.*bar' lub `.*b.*3'.
-size n[bckw]
Plik zajmuje n jednostek miejsca. Jednostki to domyślnie 512-bajtowe bloki. Jeśli doklejona jest litera `c', jest to n bajtów, jeśli `k', kilobajtów, jeśli `w', dwubajtówych słów. Rozmiar nie wlicza niebezpośrednich bloków, lecz liczy bloki w plikach `sparse', które w rzeczywistości nie są zajęte.
-true
Zawsze prawda.
-type c
Plik jest typu c:
b
blokowy (buforowany) plik specjalny
c
znakowy (niebuforowany) plik specjalny
d
katalog
p
łącze nazwane (FIFO)
f
zwykły plik
l
dowiązanie symboliczne
s
gniazdo
-uid n
Numeryczny UID pliku to n.
-used n
Do pliku ostatnio dostano się n dni po zmianie jego statusu.
-user unazwa
Właścicielem pliku jest użytkownik unazwa (numeryczny UID jest tu dozwolony).
-xtype c
Jest to to samo co -type, chyba że plik jest dowiązaniem symbolicznym. Dla dowiązań symbolicznych: jeśli nie podano -follow, jest prawdziwe gdy plik jest dowiązaniem do pliku typu c; jeśli podano -follow, jest prawdziwe, jeśli c to `l'. Innymi słowy, dla dowiązań symbolicznych -xtype sprawdza typ pliku, którego nie sprawdza -type.

AKCJE

-exec polecenie ;
Wykonuje polecenie; prawdziwe jeśli zwrócony został status 0. Wszelkie następne argumenty find są brane za argumenty polecenia, aż nie zostanie napotkany argument, składający się z `;'. Łańcuch `{}' jest podmieniany na obecnie przetwarzaną nazwę pliku. Obydwie te konstrukcje być może będą wymagały wycytowania (znakiem `\') aby uchronić je przed rozwinięciem przez powłokę. Polecenie jest wykonywane w katalogu startowym.
-fls plik
Prawdziwe; podobne do -ls, lecz zapisuje do pliku jak -fprint.
-fprint plik
Prawdziwe; wypisuje pełną nazwę pliku do pliku. Jeśli plik nie istnieje, zostanie utworzony; jeśli istnieje, zostanie obcięty. Nazwy plików ``/dev/stdout'' i ``/dev/stderr'' są traktowane osobno; odnoszą się one odpowiednio do standardowego wyjścia i standardowego wyjścia błędów.
-fprint0 plik
Prawdziwe; podobne do -print0, lecz zapisuje do pliku, podobnie jak -fprint.
-fprintf plik format
Prawdziwe; podobne do -printf, lecz zapisuje do pliku, podobnie jak -fprint.
-ok polecenie ;
Podobne do -exec, lecz pyta wpierw użytkownika (na standardowym wejściu); jeśli odpowiedź nie rozpoczyna się od `y' lub `Y', nie uruchamia polecenia i zwraca fałsz.
-print
Prawdziwe; wypisuje pełną nazwę pliku na standardowe wyjście. Za nazwą daje nową linię.
-print0
Prawdziwe; wypisje pełną nazwę pliku na standardowe wyjście. Za nazwą daje znak null. Umożliwia to poprawne wyświetlenie plików, zawierających w nazwach znaki nowej linii w programach, przetwarzających wyjście finda.
-printf format
Prawdziwe; wypisuje format na standardowe wyjście, interpretując sekwencje specjalne `\' i dyrektywy `%'. Szerokości pól i precyzje mogą być podawane dokładnie jak w printf(3) z C. W przeciwieństwie do -print, -printf nie dodaje nowej linii do końca łańcucha. Sekwencje specjalne i dyrektywy to:
\a
Dzwonek.
\b
Backspace.
\c
Wstrzymuje wtypisywanie tego formatu i natychmiast wymiata wyjście.
\f
Form feed.
\n
Nowa linia.
\r
Powrót karetki.
\t
Tabulacja pozioma.
\v
Tabulacja pionowa.
\\
Literalny lewy ukośnik (`\').

`\', za którym następuje dowolny inny znak, jest traktowany jak zwykły znak, więc są wypisywane obydwa.

%%
Literalny znak procenta.
%a
Ostatni czas dostępu do pliku w formacie zwracanym przez funkcję ctime(3).
%Ak
Ostatni czas dostępu do pliku, w formacie okreslonym przez k, którym może być `@', lub dyrektywa dla funkcji C strftime(3). Możliwe wartości k są wymienione niżej; niektóre z nich mogą nie być dostępne na wszystkich systemach z powodu różnic w strftime(3) między systemami.
@
Sekundy od 1 stycznia, 1970, 00:00 GMT.

Pola czasowe:

H
godzina (00..23)
I
godzina (01..12)
k
godzina ( 0..23)
l
godzina ( 1..12)
M
minuta (00..59)
p
localowe AM lub PM
r
czas, 12-godzinny (gg:mm:ss [AP]M)
S
sekunda (00..61)
T
czas, 24-godzinny (gg:mm:ss)
X
lokalna reprezentacja czasu (G:M:S)
Z
strefa czasowa (np. EDT), lub nic jeśli nie da się jej określić

Pola daty:

a
lokalny skrót nazwy tygodnia (Sun..Sat)
A
lokalna pełna nazwa tygodnia, zmiennej długości (Sunday..Saturday)
b
lokalna skrócona nazwa miesiąca (Jan..Dec)
B
lokalna pełna nazwa miesiąca, zmiennej długości (January..December)
c
lokalna data i czas (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)
d
dzień miesiąca (01..31)
D
data (mm/dd/rr)
h
to samo co b
j
dzień roku (001..366)
m
miesiąc (01..12)
U
numer tygodnia w roku, z niedzielą liczoną jako pierwszy dzień tygodnia (00..53)
w
dzień tygodnia (0..6)
W
numer tygodnia w roku, licząc z poniedziałkiem, jako pierwszym dniem tygodnia (00..53)
x
lokalna reprezentacja daty (mm/dd/rr)
y
ostatnie dwie cyfry roku (00..99)
Y
rok (1970...)
%b
Rozmiar pliku w 512-bajtowych blokach (zaokrąglanych w górę).
%c
Ostatni czas zmiany statusu pliku, w formacie zwróconym przez funkcję ctime(3) z C.
%Ck
Ostatni czas zmiany statusu pliku w formacie określonym przez k, w taki sam sposób, jak dla %A.
%d
Głębokość pliku w drzewie katalogowym; 0 oznacza plik w argumencie wiersza poleceń.
%f
Nazwa pliku z usuniętymi początkowymi katalogami (tylko ostatni element nazwy).
%F
Rodzaj systemu plików, na którym znajduje się plik; wartość ta może być używana do -fstype.
%g
Nazwa grupy pliku lub numeryczny GID jeśli grupa nie ma nazwy.
%G
Numeryczny GID pliku.
%h
Początkowe katalogi nazwy pliku (wszystko poza ostatnim elementem).
%H
Argument wiersza poleceń, pod którym plik został znaleziony.
%i
Numer iwęzła pliku (dziesiętnie).
%k
Rozmiar pliku w 1K blokach (zaokrąglane w górę).
%l
Obiekt dowiązania symbolicznego (pusty łańcuch, jeśli plik nie jest dowiązaniem symbolicznym).
%m
Prawa pliku (ósemkowo).
%n
Liczba twardych dowiązań do pliku.
%p
Nazwa pliku.
%P
Nazwa pliku z usuniętą z początku nazwą argumentu wiersza poleceń, dla którego ją znaleziono.
%s
Rozmiar pliku w bajtach.
%t
Ostatni czas modyfikacji pliku w formacie zwróconym przez funkcję ctime(3) z C.
%Tk
Ostatni czas modyfikacji pliku, w formacie określonym przez k, podobnie jak dla %A.
%u
Nazwa użytkownika pliku, lub numeryczny UID, jeśli użytkownik nie ma nazwy.
%U
Numeryczny UID pliku.

Znak `%', za którym następuje dowolny inny znak jest usuwany (lecz drugi znak jest drukowany).

-prune
Jeśli nie podano -depth, prawdziwe; program nie wchodzi w głąb bieżącego katalogu.
Jeśli podano -depth, fałszywe; bez rezultatu.
-ls
Prawdziwe; listuje plik bieżący w formacie `ls ils' na standardowe wyjście. Liczniki bloków są 1K blokami, chyba że ustawiono zmienną środowiskową POSIXLY_CORRECT, kiedy używane będą 512-bajtowe bloki.

OPERATORY

Wymienione w malejącym priorytecie:

( wyraż )
Wymusza pierwszeństwo.
! wyraż
Prawdziwe jeśli wyraż jest fałszywe
-not wyraż
To samo co ! wyraż.
wyraż1 wyraż2
And (jawny); wyraż2 nie jest analizowany jesli wyraż1 jest fałszywe.
wyraż1 -a wyraż2
To samo, co wyraż1 wyraż2.
wyraż1 -and wyraż2
To samo, co wyraż1 wyraż2.
wyraż1 -o wyraż2
Or; wyraż2 nie jest analizowane jeśli wyraż1 jest prawdziwe.
wyraż1 -or wyraż2
To samo, co wyraż1 -o wyraż2.
wyraż1 , wyraż2
Lista; zarówno wyraż1 jak i wyraż2 zawsze są analizowane. Wartość wyraż1 jest niszczona; wartość listy jest wartością wyraż2.

ZOBACZ TAKŻE

locate(1L), locatedb(5L), updatedb(1L), xargs(1L) Znajdowanie plików (on-line w Info, lub w postaci wydrukowanej)