mt

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: \" (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

mt - sterowanie dzia³aniem napêdu ta¶m magnetycznych

SK£ADNIA

mt
[-V] [-f urz±dzenie] [--file=urz±dzenie] [--version] dzia³anie [licznik]

OPIS

Ta strona podrêcznika man opisuje polecenie mt w wersji GNU.

mt wykonuje zadane dzia³anie, dla napêdu ta¶my. Dzia³anie musi byæ jednym z podanych poni¿ej.

Domy¶lne urz±dzenie ta¶mowe, którego dotycz± dzia³ania pobierane jest z pliku /usr/include/sys/mtio.h podczas kompilacji mt. Mo¿e byæ uniewa¿nione przez podanie nazwy pliku urz±dzenia w zmiennej ¶rodowiskowej TAPE lub w wierszu poleceñ (patrz ni¿ej), który z kolei uniewa¿nia równie¿ zmienn± ¶rodowiska.

Urz±dzenie musi byæ albo specjalnym plikiem znakowym albo zdalnym napêdem ta¶mowym. Chc±c pos³u¿yæ siê jako archiwum napêdem ta¶mowym umiejscowionym na innej maszynie, powiniene¶ u¿yæ nazwy pliku rozpoczynaj±cej siê od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta mo¿e byæ poprzedzona nazw± u¿ytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostêp do zdalnego napêdu ta¶mowego w imieniu danego u¿ytkownika, je¿eli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku `~/.rhosts' tego u¿ytkownika).

Poni¿ej podano dostêpne dzia³ania. Akceptowane s± jednoznaczne skróty. Nie wszystkie dzia³ania s± dostêpne na wszystkich systemach, nie wszystkie te¿ dzia³aj± ze wszystkimi typami napêdów ta¶mowych. Niektóre z dzia³añ opcjonalnie przyjmuj± licznik powtórzeñ, który mo¿na podaæ po nazwie dzia³ania. Domy¶ln± warto¶ci± licznika jest 1.

eof, weof
Zapisz licznik znaczników EOF na bie¿±cej pozycji.
fsf
Przesuñ w przód o licznik plików. Ta¶ma ustawiana jest na pierwszym bloku nastêpnego pliku.
bsf
Przesuñ wstecz o licznik plików. Ta¶ma ustawiana jest na pierwszym bloku nastêpnego pliku.
fsr
Przesuñ w przód o licznik rekordów (zapisów).
bsr
Przesuñ wstecz o licznik rekordów.
bsfm
Przesuñ wstecz o licznik znaczników plików. Ta¶ma ustawiana jest na znaczniku pliku, od strony pocz±tku ta¶my.
fsfm
Przesuñ w przód o licznik znaczników plików. Ta¶ma ustawiana jest na znaczniku pliku, od strony pocz±tku ta¶my.
asf
Przesuniêcie bezwzglêdne do pliku numer licznik. Równowa¿nik przewiniêcia wstecz ca³o¶ci ta¶my, a nastêpnie wykonania `fsf licznik'.
eom
Przesuñ na koniec zapisanego no¶nika ta¶my (w celu dopisywania plików do ta¶my).
rewind
Przewiñ ta¶mê (na pocz±tek).
offline, rewoffl
Przewiñ ta¶mê i, je¶li to mo¿liwe, wysuñ ta¶mê.
status
Wy¶wietl informacjê o stanie jednostki ta¶mowej.
retension
Przewiñ ta¶mê, nastêpnie przewiñ j± w przód do koñca szpuli, i powtórnie wstecz.
erase
Wyma¿ ta¶mê.
fss
(ta¶my SCSI) W przód o licznik znaczników (setmarks).
bss
(ta¶my SCSI) Wstecz o licznik znaczników.
wset
(ta¶my SCSI) Zapisz licznik znaczników (setmarks) od bie¿±cej pozycji (tylko ta¶my SCSI).
eod, seod
Na koniec poprawnych danych. U¿ywany dla napêdów ta¶mowych streamerów w celu dopisywania danych do logicznego koñca ta¶my.
setblk
(ta¶my SCSI) Ustaw rozmiar bloku dla napêdu na licznik bajtów na rekord.
setdensity
(ta¶my SCSI) Ustaw kod gêsto¶ci (density) ta¶my na licznik. Poprawnych warto¶ci kodów dla konkretnego napêdu nale¿y szukaæ w jego dokumentacji.
drvbuffer
(ta¶my SCSI) Ustaw kod bufora napêdu ta¶mowego na licznik. Poprawn± warto¶ci± dla operacji niebuforowanych jest zero a "zwyczajnie" buforowanych jeden. Znaczenie innych warto¶ci mo¿na znale¼æ w dokumentacji napêdu lub, w przypadku napêdu SCSI-2, w opisie standardu SCSI-2.
stoptions
(ta¶my SCSI) Ustaw bity opcji sterownika urz±dzenia na licznik. Bity mo¿na ustawiaæ jako alternatywê logiczn± nastêpuj±cych warto¶ci: 1 w³±czenie buforowania zapisu, 2 w³±czenie zapisu asynchronicznego, 4 w³±czenie odczytu z wyprzedzeniem (read ahead), 8 w³±czenie wyj¶cia diagnostycznego (je¶li zosta³o wkompilowane w sterownik).
stwrthreshold
(ta¶my SCSI) Próg zapisu dla urz±dzenia ta¶mowego ustawiany jest na licznik kilobajtów. Warto¶æ ta musi byæ mniejsza lub równa rozmiarowi bufora sterownika.
seek
(ta¶my SCSI) Wyszukaj do licznik bloku ta¶my. Dzia³anie to jest dostêpne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz niektórych napêdach ta¶mowych SCSI-2.
tell
(ta¶my SCSI) Podaj bie¿±cy blok ta¶my. Dzia³anie to jest dostêpne na niektórych streamerach Tandberg i Wangtek oraz niektórych napêdach ta¶mowych SCSI-2.
densities
(ta¶my SCSI) Wy¶wietl na standardowym wyj¶ciu obja¶nienie niektórych powszechnych kodów gêsto¶ci.
datcompression
(niektóre ta¶my SCSI-2 DAT) Zapytaj lub ustaw stan kompresji (on/off). Je¿eli licznik wynosi jeden, to wy¶wietlany jest stan kompresji. Je¶li licznik jest równy zero, to kompresja jest wy³±czana. W innych przypadkach kompresja jest w³±czana. Polecenie to wykorzystuje ioctl SCSI do odczytu i zapisu Data Compression Characteristics mode page (15). TYLKO U¯YTKOWNIK ROOT MO¯E KORZYSTAÆ Z TEGO POLECENIA.

mt koñczy pracê z kodem 0, je¶li dzia³anie siê powiod³o; 1 je¿eli podano niepoprawn± nazwê dzia³ania lub urz±dzenia, za¶ 2 je¶li dzia³anie nie siê uda³o.

OPCJE

-f, --file=urz±dzenie
U¿yj urz±dzenia jako nazwy pliku napêdu ta¶mowego, którego maj± dotyczyæ dzia³ania. Mo¿esz pos³u¿yæ siê napêdem ta¶mowym innej maszyny u¿ywaj±c nazwy pliku rozpoczynaj±cej siê od `NAZWAHOSTA:'. Nazwa hosta mo¿e byæ poprzedzona nazw± u¿ytkownika i znakiem `@'. Zapewnia to dostêp do zdalnego napêdu ta¶mowego w imieniu danego u¿ytkownika, je¿eli tylko posiadasz odpowiednie uprawnienia (zwykle wpis w pliku `~/.rhosts' tego u¿ytkownika).
-V, --version
Wy¶wietl numer wersji mt.