wall

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 53554 (openSuse - 09/10/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)


BSD mandoc
Linux 0.99

̾¾Î

wall - ¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë

½ñ¼°

wall [file ]

²òÀâ

wall ¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤Ï¡¢É¸½àÆþÎϤÎÆâÍƤò¸½ºß¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î ¥æ¡¼¥¶¤ÎüËö¤Ëɽ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£ file ¤ò»ØÄꤹ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆâÍƤ¬É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£

¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤À¤±¤¬¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµñÈݤ·¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤ä ¼«Æ°Åª¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òµñÈݤ¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥æ¡¼¥¶¤ÎüËö¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸ ¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

µ¯Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¥¹¡¼¥Ñ¥æ¡¼¥¶¤«¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ suid ¤« sgid ¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤«¤é¤ÎÆɤ߹þ¤ß¤ÏµñÈݤµ¤ì¤Þ¤¹¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

mesg(1), talk(1), write(1), shutdown(8)

Îò»Ë

¥³¥Þ¥ó¥É¤Ï AT&T System v7 ¤Ç¤Ï¤¸¤á¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£