zcmp

Autres langues

Langue: pl

Version: 99327 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

zcmp, zdiff - porównaj skompresowane pliki

SKŁADNIA

zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

Zcmp oraz zdiff używane są do wywoływania programów cmp i diff dla skompresowanych plików. Wszystkie opcje są przekazywane bezpośrednio do programu cmp lub diff. Jeżeli podana zostanie tylko jedna nazwa pliku, wówczas porównywane są pliki plik1 oraz zdekompresowany plik1.gz. Jeżeli podane zostaną dwie nazwy plików, pliki są dekompresowane jeżeli jest to konieczne, a następnie przekazywane do programu cmp lub diff. Zachowywany jest kod wyjścia cmp lub diff.

ZOBACZ TAKŻE

cmp(1), diff(1), zmore(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzip(1), gzexe(1)

BŁĘDY

Komunikaty programów cmp lub diff odnoszą się do plików tymczasowych, zamiast do podanych w linii poleceń.