zmore

Autres langues

Langue: pl

Version: 99333 (fedora - 25/11/07)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

zmore - pełnoekranowe przeglądanie skompresowanych plików tekstowych

SKŁADNIA

zmore [ plik ... ]

OPIS

zmore pozwala na przeglądanie zwykłych lub skompresowanych plików tekstowych na ekranie terminala. zmore rozpoznaje pliki skompresowane za pomocą programów compress, pack lub gzip oraz pliki nieskompresowane. Jeżeli podany plik nie istnieje, zmore poszukuje pliku o tej samej nazwie z dodanym rozszerzeniem .gz, .z lub .Z. zmore zatrzymuje wyświetlanie pliku po każdorazowym pokazaniu pełnego ekranu, wypisując w ostatniej linii --More--. Jeżeli użytkownik naciśnie klawisz Enter, wyświetlana jest kolejna linia. Po naciśnięciu spacji wyświetlany jest nastepny ekran. Niżej podane są pozostałe możliwości.

zmore do poznania charakterystyki terminala i domyślnego rozmiaru okna korzysta z pliku /etc/termcap. Na terminalu, który jest w stanie wyświetlić 24 linie, domyślnym rozmiarem okna są 22 linie. Domyślnie pliki są przeglądane za pomocą programu more; aby użyć innego programu, użyj zmiennej środowiskowej PAGER, ustawiając ją na nazwę nowego programu, na przykład less.

Poniżej podano pozostałe polecenia, które można wydać, gdy zmore zatrzymuje wyświetlanie tekstu oraz ich efekty (i jest opcjonalną liczbą całkowitą, domyślnie 1) :

i<spacja>
wyświetla kolejne i linii (lub następny ekran gdy nie podano liczby)
^D
wyświetla kolejne 11 linii. Jeżeli podano i, ekran jest przewijany o i linii.
d
to samo, co ^D (control-D)
iz
to samo co spacja, jeżeli podano i, nowy rozmiar okna jest ustawiany na i linii. Gdy zostanie zakończone wyświetlanie bieżącego pliku, wielkość okna jest przywracana do poprzedniego rozmiaru,.
is
wyświetla kolejny ekran omijając i linii
if
wyświetla kolejny ekran omijając i ekranów
q lub Q
kończy wyświetlanie bieżącego pliku i wyświetla następny plik
e lub q
Jeżeli wyświetlany jest napis --More--(Next file: file) polecenie powoduje zakończenie działania zmore
s
Jeżeli wyświetlany jest napis --More--(Next file: file) polecenie powoduje ominięcie kolejnego pliku
=
wyświetla bieżący numer linii
i/wzorzec
znajduje i-te wystąpienie wzorca. Jeżeli wzorzec nie został znaleziony, zmore przechodzi do przeszukiwania kolejnego pliku. W przeciwnym wypadku wyświetlany jest fragment pliku ze znalezionym wzorcem rozpoczynający się dwie linie przed tą, w której znaleziono wzorzec. Do edycji wzorca (wyrażenia regularnego) można użyć standardowych klawiszy usuwających znaki i linie. Próba usunięcia znaku na lewo od pierwszej kolumny spowoduje anulowanie polecenia wyszukiwania.
in
znajduje i-te wystąpienie ostatnio wprowadzonego wzorca
!polecenie
wywołuje powłokę z poleceniem. Znak `!' w "poleceniu" jest zastępowany poprzednio wprowadzonym poleceniem. Aby w poleceniu użyć znaku `!', wprowadź `\!'
:q lub :Q
kończy wyświetlanie bieżącego pliku i przechodzi do następnego (to samo, co q lub Q).
.
(kropka) powtarza poprzednie polecenie

Polecenia wykonywane są natychmiast po ich wprowadzeniu tzn. nie trzeba potwierdzać ich klawiszem Enter. Do czasu, gdy nie zostało wydane właściwe polecenie, można usunąć dotychczas wpisaną liczbę za pomocą klawisza usuwającego linię. Dodatkowo, naciśnięcie klawisza usuwającego znak spowoduje ponowne wyświetlenie wiadomości --More--

W każdym momencie, gdy na terminalu wyświetlana jest zawartość pliku, można nacisnąć klawisz zatrzymania (zwykle control-\); wówczas zmore ponownie wyświetli standardowy komunikat --More--. Wtedy można ponownie wpisać dowolne z powyższych poleceń. Niestety, w takiej sytuacji może dojść do utraty części informacji ponieważ w momencie, gdy naciśnięty zostanie klawisz zatrzymania, tracone są wszystkie wpisane znaki nie odebrane do tej pory przez terminal.

Terminal jest przez zmore ustawiany w tryb noecho, aby wyświetlanie plików mogło odbywać się w sposób ciągły. W związku z tym polecenia wydawane przez użytkownika będą niewidoczne z wyjątkiem poleceń / oraz !.

Jeżeli standardowym wyjściem nie jest terminal, wówczas zmore zachowuje się jak zcat, ale w przeciwieństwie do niego wypisuje nagłówek przed każdym plikiem.

PLIKI

/etc/termcap Baza danych o terminalach

ZOBACZ TAKŻE

more(1), gzip(1), zdiff(1), zgrep(1), znew(1), zforce(1), gzexe(1)