getuid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

getuid, geteuid - pobranie to¿samo¶ci u¿ytkownika

SK£ADNIA

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

OPIS

getuid zwraca rzeczywisty ID u¿ytkownika dla aktualnego procesu.

geteuid zwraca efektywny ID u¿ytkownika dla aktualnego procesu.

Rzeczywisty ID odpowiada ID dla procesu wywo³uj±cego. Efektywny ID odpowiada bitowi set UID dla uruchomionego pliku.

B£ÊDY

Te funkcje zawsze koñcz± siê pomy¶lnie.

ZGODNE Z

POSIX, BSD 4.3.

ZOBACZ TAK¯E

setreuid(2), setuid(2)