getuid

Autres langues

Langue: ru

Autres versions - même langue

Version: 1993-07-23 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

éíñ

getuid, geteuid - ÐÏÌÕÞÉÔØ ÉÄÅÎÔÉÆËÁÔÏÒ ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÌÑ

ïâúïò

#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>

uid_t getuid(void);
uid_t geteuid(void);

ïðéóáîéå

getuid ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ ÆÁËÔÉÞÅÓËÉÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ID ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ × ÔÅËÕÝÅÍ ÐÒÏÃÅÓÓÅ.

geteuid ×ÏÚ×ÒÁÝÁÅÔ ÜÆÆÅËÔÉ×ÎÙÊ ÉÄÅÎÔÉÆÉËÁÔÏÒ ID ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ × ÔÅËÕÝÅÍ ÐÒÏÃÅÓÓÅ.

æÁËÔÉÞÅÓËÉÊ ID ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ID ÐÏÌØÚÏ×ÁÔÅÌÑ, ËÏÔÏÒÙÊ ×ÙÚ×ÁÌ ÐÒÏÃÅÓÓ. üÆÆÅËÔÉ×ÎÙÊ ID ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÕÅÔ ÕÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÎÏÍÕ setuid ÂÉÔÕ ÎÁ ÉÓÐÏÌÎÑÅÍÏÍ ÆÁÊÌÅ.

ïûéâëé

üÔÉ ÆÕÎËÃÉÉ ×ÓÅÇÄÁ ÚÁ×ÅÒÛÁÀÔÓÑ ÕÓÐÅÛÎÏ.

óïïô÷åôóô÷éå óôáîäáòôáí

POSIX, BSD 4.3.

óíïôòéôå ôáëöå

setreuid(2), setuid(2)

ðåòå÷ïä

ðÅÒÅ×£Ì Ó ÁÎÇÌÉÊÓËÏÇÏ ÷ÉËÔÏÒ ÷ÉÓÌÏÂÏËÏ× <corochoone@perm.ru> 2003