sched_get_priority_max

Autres langues

Langue: pl

Version: 1996-04-10 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

sched_get_priority_max, sched_get_priority_min - pobranie zakresu priorytetów statycznych

SKŁADNIA

#include <sched.h>

int sched_get_priority_max(int policy);

int sched_get_priority_min(int policy);  

OPIS

sched_get_priority_max zwraca maksymalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. sched_get_priority_min zwraca minimalną wartość priorytetu, której można użyć z algorytmem szeregowania zadań, określonym przez policy. Obsługiwane wartości policy to SCHED_FIFO, SCHED_RR i SCHED_OTHER.

Procesy o wyższych wartościach priorytetów szeregowane są przed tymi, które mają niższe wartości. Tak więc wartość zwracana przez sched_get_priority_max będzie większa niż wartość zwracana przez sched_get_priority_min.

Linux zezwala na zakres priorytetów statycznych od 1 do 99 dla SCHED_FIFO i SCHED_RR oraz priorytet 0 dla SCHED_OTHER. Zakresy priorytetów szeregowania dla poszczególnych polityk są niezmienialne.

Zakres priorytetów szeregowania może się różnić na innych systemach POSIX-owych, więc dla przenośnych aplikacji dobrze jest używać wirtualnego zakresu priorytetu i mapować go na przedział określony przez sched_get_priority_max i sched_get_priority_min. POSIX.1b wymaga odstępu co najmniej 32 między maksymalnymi i minimalnymi wartościami dla SCHED_FIFO i SCHED_RR.

Systemy POSIX-owe, na których dostępne są sched_get_priority_max i sched_get_priority_min definiują w <unistd.h> _POSIX_PRIORITY_SCHEDULING.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu sched_get_priority_max i sched_get_priority_min zwracają maksymalną/minimalną wartość priorytetu dla danej polityki szeregowania zadań. Po błędzie zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

EINVAL
Parametr policy nie określa żadnej znanej polityki szeregowania zadań.

ZGODNE Z

POSIX.1b (wcześniej POSIX.4)

ZOBACZ TAKŻE

sched_setaffinity(2), sched_getaffinity(2), sched_setscheduler(2), sched_getscheduler(2), sched_setparam(2), sched_getparam(2)

sched_setscheduler(2) zawiera opis linuksowego algorytmu szeregowania zadań.

Programming for the real world - POSIX.4 Billa O. Gallmeistera, O'Reilly & Associates, Inc., ISBN 1-56592-074-0
IEEE Std 1003.1b-1993 (standard POSIX.1b)
ISO/IEC 9945-1:1996