setpgid

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2003-01-20 (fedora - 25/11/07)

Section: 2 (Appels système)

NAZWA

setpgid, getpgid, setpgrp, getpgrp - pobranie/ustawienie grupy procesów

SKŁADNIA

#include <unistd.h>

int setpgid(pid_t pid, pid_t pgid);
pid_t getpgid(pid_t pid);
int setpgrp(void);
pid_t getpgrp(void);

OPIS

setpgid ustawia dla procesu określonego przez pid numer ID grupy procesów na pgid. Jśli pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu. Jeśli pgid jest zerem, to używany jest numer ID procesu dla procesu określonego przez pid. Jeśli setpgid jest używane do przeniesienia procesu z jednej grupy procesów do innej (jak to robią niektóre powłoki podczas tworzenia potoków), to obie grupy procesów muszą należeć do tej samej sesji. W tym przypadku pgid określa istniejącą grupę procesów, do której zostanie przyłączony proces i numer sesji dla tej grupy musi być taki sam, jak numer sesji dla przyłączanego procesu.

getpgid zwraca numer ID grupy procesów dla procesu określonego przez pid. Jeśli pid jest zerem, to używany jest numer ID bieżącego procesu.

Wywołanie setpgrp() jest równoważne setpgid(0,0).

Podobnie getpgrp() jest równoważne getpgid(0). Każda grupa procesów należy do pewnej sesji i każdy proces należy do sesji, do której należy jego grupa procesów.

Grupy procesów używane są do rozprowadzania sygnałów oraz do rozstrzygania przez terminale żądań dotyczących danych wejściowych: procesy, które należą do tej samej grupy procesów, co terminal są pierwszoplanowe i mogą czytać, podczas gdy pozostałe procesy są blokowane sygnałem, jeśli próbują czytać. Te funkcje są więc używane przez programy takie, jak csh(1) do tworzenia grup procesów w implementacji sterowania zadaniami. Funkcje TIOCGPGRP i TIOCSPGRP opisane w termios(3) służą do pobierania/ustawiania grupy procesów dla terminala sterującego.

Jeśli sesja posiada terminal sterujący, nie jest ustawione CLOCAL i wystąpi zawieszenie, to do procesu przewodzącego sesji wysyłany zostanie SIGHUP. Jeśli proces przewodzący sesji zakończy się, to sygnał SIGHUP zostanie wysłany to wszystkich procesów pierwszoplanowych należących do grupy procesów terminala sterującego.

Jeśli zakończenie procesu spowoduje, że grupa procesów stanie się osierocona, a wszystkie procesy nowoosieroconej grupy będą zatrzymane, to do każdego z nich zostanie wysłany sygnał SIGHUP, po którym nastąpi wysłanie sygnału SIGCONT.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Po pomyślnym zakończeniu setpgid i setpgrp zwracają zero. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

getpgid po pomyślnym zakończeniu zwraca grupę procesów. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

getpgrp Zawsze zwraca aktualną grupę procesów.

BŁĘDY

EINVAL
pgid jest mniejsze niż 0 (setpgid, setpgrp).
EACCES
Nastąpiła próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny wykonał już execve (setpgid, setpgrp).
EPERM
Nastąpiła próba przeniesienia procesu do grupy procesów należącej do innej sesji, lub próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla jednego z procesów potomnych procesu wywołującego funkcję, zaś ów proces potomny należy do innej sesji, lub próba zmiany identyfikatora grupy procesów dla przywódcy sesji (setpgid, setpgrp).
ESRCH
Dla getpgid: nie ma procesu o numerze pid. Dla setpgid: pid nie jest ani bieżącym procesem, ani potomkiem bieżącego procesu.

ZGODNE Z

Funkcje setpgid i getpgrp są zgodne z POSIX.1. Funkcja setpgrp pochodzi z BSD 4.2. Funkcja getpgid jest zgodna z SVr4.

UWAGI

POSIX oparł funkcję setpgid na funkcji BSD setpgrp. SysV również posiada funkcję o tej nazwie, ale funkcja ta jest tożsama z setsid(2).

Aby uzyskać prototypy tych funkcji pod glibc należy zdefiniować zarówno _XOPEN_SOURCE, jak i _XOPEN_SOURCE_EXTENDED, lub użyć "#define _XOPEN_SOURCE n", gdzie n jest pewną liczbą całkowitą większą lub równą 500.

ZOBACZ TAKŻE

getuid(2), setsid(2), tcgetpgrp(3), tcsetpgrp(3), termios(3)