atof

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 1993-03-29 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

atof - ʸ»úÎó¤ò double ·¿¤Î¿ôÃͤËÊÑ´¹

½ñ¼°


#include <stdlib.h>double atof(const char *nptr);

ÀâÌÀ

atof() ´Ø¿ô¤Ï¡¢nptr¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëʸ»úÎó¤Î¤Ï¤¸¤á¤ÎÉôʬ¤ò double·¿¤Î¿ôÃͤËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢ atof() ´Ø¿ô¤¬¥¨¥é¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò½ü¤¤¤Æ¤Ï¡¢
strtod(nptr, (char **) NULL);

¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

ÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿ÃÍ¡£

½àµò

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C89, C99.

´ØÏ¢¹àÌÜ

atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)