atof

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-03-29 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

atof - przekszta³cenie ³añcucha na double

SK£ADNIA


#include <stdlib.h>double atof(const char *nptr);

OPIS

Funkcja atof() przekszta³ca ³añcuch wskazywany przez nptr na double. Dzia³a to tak samo, jak
strtod(nptr, (char **)NULL);

z tym wyj±tkiem, ¿e atof() nie wykrywa b³êdów.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekszta³cenia.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3, ISO 9899

ZOBACZ TAK¯E

atoi(3), atol(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)