atoi

Autres langues

Langue: ja

Version: 17 December 2000 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

atoi, atol, atoll, atoq - ʸ»úÎó¤òÀ°¿ô·¿¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <stdlib.h>int atoi(const char *nptr);


long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
long long atoq(const char *nptr);

ÀâÌÀ

atoi() ´Ø¿ô¤Ï¡¢nptr ¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ø¼¨¤µ¤ì¤ëʸ»úÎó¤Î¤Ï¤¸¤á¤ÎÉôʬ¤ò int ·¿À°¿ô¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ ¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¡¢ atoi() ´Ø¿ô¤¬¥¨¥é¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¤ÅÀ°Ê³°¤Ï¡¢
strtol(nptr, (char **) NULL, 10);

¤ÈƱ¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£

atol() ´Ø¿ô¤È atoll() ´Ø¿ô¤Ï atoi() ¤ÈƱÍͤﶤëÉñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢ ʸ»úÎó¤Î¤Ï¤¸¤á¤ÎÉôʬ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì long ¤ä long long ¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡£ atoq() ¤Ï atoll() ¤Î¸Å¤¤Ì¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

ÊÑ´¹¤µ¤ì¤¿ÃÍ¡£

½àµò

SVr4, POSIX.1-2001, 4.3BSD, C99. C89 ¤È POSIX.1-1996 ¤Ë¤Ï atoi() ¤È atol() ¤À¤±¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ atoq(3) ¤Ï GNU ¤Ë¤è¤ë³ÈÄ¥¤Ç¤¢¤ë¡£

Ãí°Õ

Èóɸ½à¤Ç¤¢¤ë atoq() ´Ø¿ô¤Ï libc 4.6.27 ¤ä glibc 2 ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ libc5 ¤È libc 4.7 ¤Ë¤Ï¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë (¤¿¤À¤· libc 5.4.44 ¤Þ¤Ç¤Ï <stdlib.h> ¤Î¥¤¥ó¥é¥¤¥ó´Ø¿ô¤Î¤ß¤Ç¤¢¤ë)¡£ atoll() ´Ø¿ô¤Ï glibc 2 ¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 2.0.2 ¤«¤é¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ libc4 ¤ä libc5 ¤Ë¤Ï¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)