atoi

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-12-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

atoi, atol, atoll, atoq - przekszta³cenie ³añcucha na warto¶æ ca³kowit±

SK£ADNIA


#include <stdlib.h>int atoi(const char *nptr);


long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
long long atoq(const char *nptr);

OPIS

Funkcja atoi() przekszta³ca pocz±tkow± czê¶æ ³añcucha wskazywanego przez nptr na int. Dzia³a tak samo, jak
strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

z wyj±tkiem tego, ¿e atoi() nie wykrywa b³êdów.

Funkcje atol() i atoll() zachowuj± siê tak samo, jak atoi, z tym wyj±tkiem, ¿e przekszta³caj± pocz±tkow± czê¶æ przekazanego im ³añcucha na - w zale¿no¶ci od typu zwracanego przez te funkcje - odpowiednio long oraz long long. atoq() jest przestarza³± nazw± dla atoll().

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwracany jest wynik przekszta³cenia.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899. ISO/IEC 9899:1990 (C89) i POSIX.1 (edycja z 1996r.) zawieraj± tylko funkcje atoi() i atol(); C99 dodaje funkcje atoll().

UWAGI

Niestandardowa funkcja atoq() nie wystêpuje w libc 4.6.27 i glibc 2, ale jest obecna w libc5 i libc 4.7 (chocia¿ tylko jako funkcja w³±czana (inline) w <stdlib.h> a¿ do libc 5.4.44). Funkcja atoll() wystêpuje w glibc 2 od wersji 2.0.2, ale ma jej w libc4 i libc5.

ZOBACZ TAK¯E

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)