clearenv

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

clearenv - czyszczenie ¶rodowiska

SK£ADNIA


#include <stdlib.h>int clearenv(void);

OPIS

Funkcja clearenv() czy¶ci ¶rodowisko z wszystkich par nazwa-warto¶æ i nadaje zewnêtrznej zmiennej environ warto¶æ NULL.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja clearenv() zwraca zero przy pomy¶lnym zakoñczeniu, a warto¶æ niezerow± w przypadku b³êdu.

DOSTÊPNO¦Æ

Brak w libc4, libc5. W glibc pocz±wszy od glibc 2.0.

ZGODNE Z

Ró¿ne warianty Uniksa (DGUX, HPUX, QNX, ...). POSIX.9 (bindings for FORTRAN77). POSIX.1-1996 nie akceptowa³ clearenv() ani putenv(), ale zmieni³ zdanie i uj±³ te funkcje w wykazie w jednym z pó¼niejszychwydañ standardu (por. B.4.6.1). Jednak¿e, SUSv3 dodaje jedynie putenv() a odrzuca clearenv().

UWAGI

U¿ywana w aplikacjach, które s± ¶wiadome zagro¿eñ. Je¶li jest niedostêpna, to przypisanie

        environ = NULL;

prawdopodobnie zrobi to samo.

Na stronach podrêcznika dla DGUX i Tru64 jest napisane: Je¶li environ zosta³o zmodyfikowane przez cokolwiek innego ni¿ funkcje putenv(), getenv() lub clearenv(), to clearenv() zwróci b³±d, pozostawiaj±c niezmienione ¶rodowisko procesu.

ZOBACZ TAK¯E

getenv(3), putenv(3), setenv(3), unsetenv(3), environ(5)