err

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 54337 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)


BSD mandoc
Linux NetKit (0.17)

̾Á°

err verr errx verrx warn vwarn warnx vwarnx - ¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë

½ñ¼°

Fd #include <err.h> Ft void Fn err int eval const char *fmt ... Ft void Fn verr int eval const char *fmt va_list args Ft void Fn errx int eval const char *fmt ... Ft void Fn verrx int eval const char *fmt va_list args Ft void Fn warn const char *fmt ... Ft void Fn vwarn const char *fmt va_list args Ft void Fn warnx const char *fmt ... Ft void Fn vwarnx const char *fmt va_list args

ÀâÌÀ

Fn err ¤ä Fn warn ¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÏ¢¤Î´Ø¿ô¤Ï¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò ɸ½à¥¨¥é¡¼¤Ëɽ¼¨¤¹¤ë¡£ ¤³¤ì¤éÁ´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à̾¤«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥êÉôʬ¤ò¼è¤êµî¤Ã¤¿Ì¾Á°¤Ë¡¢ ¥³¥í¥ó¤È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³¤±¤¿¤â¤Î¤ò½ÐÎϤ¹¤ë¡£ °ú¤­¿ô fmt ¤¬ NULL ¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¦ ¥³¥í¥ó¡¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½ÐÎϤµ¤ì¤ë¡£ Fn err , Fn verr , Fn warn , Fn vwarn ´Ø¿ô¤Î¾ì¹ç¡¢Âç°èÊÑ¿ô errno ¤Î¸½ºß¤ÎÃͤËÂбþ¤·¤¿¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Ê¸»úÎ󤬽ÐÎϤµ¤ì¤ë¡£ Á´¤Æ¤Î´Ø¿ô¤Ç¡¢½ÐÎϤθå¤Ë¤Ï²þ¹Ôʸ»ú¤¬ÉÕ¤¯¡£

Fn err , Fn verr , Fn errx , Fn verrx ´Ø¿ô¤Ï¥ê¥¿¡¼¥ó¤»¤º¡¢°ú¤­¿ô Fa eval ¤ÎÃͤǽªÎ»¤¹¤ë¡£

Îã

¸½ºß¤Î¥¨¥é¡¼ÈÖ¹æ (errno) ¾ðÊó¤Îʸ»úÎó¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë:

if ((p = malloc(size)) == NULL)

    err(1, NULL);

if ((fd = open(file_name, O_RDONLY, 0)) == -1)

    err(1, "%s", file_name);

¥¨¥é¡¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òɽ¼¨¤·¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë:


if (tm.tm_hour < START_TIME)

    errx(1, "too early, wait until %s", start_time_string);

¥¨¥é¡¼¤Î·Ù¹ð¤ò½Ð¤¹:


if ((fd = open(raw_device, O_RDONLY, 0)) == -1)

    warnx("%s: %s: trying the block device",

      raw_device, strerror(errno));

if ((fd = open(block_device, O_RDONLY, 0)) == -1)

    err(1, "%s", block_device);

´ØÏ¢¹àÌÜ

strerror(3)

ÍúÎò

Fn err ¤È Fn warn ´Ø¿ô¤Ï BSD 4.4 ¤Ç½é¤á¤ÆÅо줷¤¿¡£