ferror

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2001-10-16 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

clearerr, feof, ferror, fileno - sprawdzenie i zmiana stanu strumienia

SK£ADNIA

#include <stdio.h>

void clearerr(FILE *stream);
int feof(FILE *stream);
int ferror(FILE *stream);
int fileno(FILE *stream);

OPIS

Funkcja clearerr usuwa znaczniki koñca pliku i b³êdu dla strumienia wskazywanego przez stream.

Funkcja feof sprawdza znacznik koñca pliku dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracaj±c warto¶æ niezerow± je¶li jest on ustawiony. Znacznik koñca pliku mo¿e zostaæ usuniêty tylko za pomoc± funkcji clearerr.

Funkcja ferror sprawdza znacznik b³êdu dla strumienia wskazywanego przez stream, zwracaj±c warto¶æ niezerow± je¶li jest on ustawiony. Znacznik b³êdu mo¿e zostaæ usuniêty tylko za pomoc± funkcji clearerr.

Funkcja fileno bada podany jako argument strumieñ stream i zwraca jego deskryptor.

Informacje o nieblokuj±cych odpowiednikach znajduj± siê w unlocked_stdio(3).

B£ÊDY

Funkcje te nie powinny zawie¶æ i nie powinny zmieniaæ zewnêtrznej zmiennej errno. (Jednak¿e w przypadku, gdy fileno stwierdzi, ¿e jej argument nie jest prawid³owym strumieniem, musi ona zwróciæ -1 i ustawiæ errno na EBADF.)

ZGODNE Z

Funkcje clearerr, feof, oraz ferror s± zgodne z X3.159-1989 (``ANSI C'').

ZOBACZ TAK¯E

open(2), unlocked_stdio(3), stdio(3)