fgetws

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

fgetws - odczytuje ³añcuch szerokich znaków ze strumienia FILE

SK£ADNIA


#include <wchar.h>wchar_t *fgetws(wchar_t *ws, int n, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fgetws jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fgets. Wczytuje ona ³añcuch zawieraj±cy co najwy¿ej n-1 szerokich znaków do tablicy szerokich znaków wskazywanej przez ws oraz dodaje znak koñca ³añcucha L'\0'. Koñczy ona czytanie, gdy natrafi na znak koñca linii. Znak ten jest wczytywany do tablicy. Koñczy ona równie¿ w razie natrafienia na koniec strumienia.

Programista musi zapewniæ w ws miejsce na co najmniej n szerokich znaków.

Informacje o nieblokuj±cym odpowiedniku znajduj± siê w unlocked_stdio(3).

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja fgetws, w przypadku pomy¶lnego zakoñczenia, zwraca ws. W razie natrafienia na koniec strumienia lub wyst±pienia b³êdu, zwraca NULL.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie fgetws zale¿y od ustawienia kategorii LC_CTYPE aktualnego locale.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywo³aniu fopen, rozs±dne jest oczekiwanie, ¿e fgetws faktycznie odczyta wielobajtowy ³añcuch ze strumienia i przetworzy go na ³añcuch szerokich znaków.

Funkcja ta jest niepewna, gdy¿ nie pozwala na prawid³owe traktowanie szerokich znaków NUL, które mog± siê pojawiæ na wej¶ciu.

ZOBACZ TAK¯E

fgetwc(3) unlocked_stdio(3)