getcwd

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2002-04-22 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getcwd, get_current_dir_name, getwd - odczytanie bieżącego katalogu roboczego

SKŁADNIA

 #include <unistd.h>
 
 char *getcwd(char *buf, size_t size);
 char *get_current_dir_name(void);
 char *getwd(char *buf);
 

OPIS

Funkcja getcwd() kopiuje nazwę bezwzględnej ścieżki dostępu dla bieżącego katalogu roboczego do tablicy wskazywanej przez buf, która to tablica ma długość size.

Jeśli nazwa bieżącej bezwzględnej ścieżki dostępu wymaga bufora dłuższego niż size elementów, to zwracane jest NULL a errno jest ustawiane na ERANGE; aplikacja powinna sprawdzać, czy nie wystąpił ten błąd i przydzielać większy bufor, jeśli jest to potrzebne.

Jeśli buf jest równe NULL, zachowanie getcwd() jest nieokreślone.

Jako rozszerzenie standardu POSIX.1, linuksowe (libc4, libc5, glibc) getcwd() przydziela bufor dynamicznie korzystając z malloc(), jeśli buf jest równe NULL podczas wywołania. W tym przypadku przydzielony bufor ma długość size, chyba że size jest równe zero. Wówczas dla buf jest przydzielane tyle, ile potrzeba. Jest możliwe (i naprawdę zalecane) zwalnianie otrzymanych w ten sposób buforów za pomocą free().

get_current_dir_name, które jest jedynie prototypem gdy _GNU_SOURCE jest zdefiniowane, przydzieli za pomocą malloc(3) tablicę dostatecznie dużą, aby przechować nazwę bieżącego katalogu. Jeśli zmienna środowiskowa PWD jest ustawiona, a jej wartość prawidłowa, to zostanie zwrócona ta wartość.

getwd, które jest jedynie prototypem gdy _BSD_SOURCE lub _XOPEN_SOURCE_EXTENDED jest zdefiniowane, nie przydzieli żadnej pamięci za pomocą malloc(3). Argument buf powinien być wskaźnikiem do tablicy o długości co najmniej PATH_MAX bajtów. getwd zwróci jedynie pierwsze PATH_MAX bajtów nazwy bieżącej ścieżki dostępu. Należy zwrócić uwagę, że PATH_MAX nie musi być stałą określaną podczas kompilacji; może ona zależeć od systemu plików, a nawet być nieograniczona. Ze względu na przenośność i bezpieczeństwo używanie getwd nie jest zalecane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

NULL w przypadku błędu, przy jednoczesnym ustawieniu errno, a buf w przypadku pomyślnego zakończenia. Zawartość tablicy wskazywanej przez buf w przypadku błędu jest nieokreślona.

BŁĘDY

EACCES
Brak praw do odczytu lub przeszukiwania składnika nazwy pliku.
EFAULT
buf wskazuje na niewłaściwy adres.
EINVAL
Argument size jest zerowy, a buf nie jest wskaźnikiem NULL.
ENOENT
Bieżący katalog roboczy został skasowany.
ERANGE
Argument size jest mniejszy od długości nazwy katalogu roboczego. Trzeba przydzielić większą tablicę i spróbować ponownie.

UWAGI

Pod Linuksem, funkcja getcwd() jest funkcją systemową (od 2.1.92). W starszych systemach mogła ona odpytywać /proc/self/cwd. Gdy nie ma ani funkcji systemowej, ani systemu plików /proc, wywoływana jest implementacja ogólna. Jedynie w takiej sytuacji wywołanie tych funkcji może w razie niepomyślnego zakończenia zwrócić błąd EACCES.

Funkcje te są często używane do zapamiętywania położenia bieżącego katalogu roboczego w celu późniejszego powrotu do niego. Gdy dostępnych jest dostatecznie wiele deskryptorów plików, otwarcie bieżącego katalogu (".") i wywołanie fchdir(2), aby wrócić jest zazwyczaj szybszą i bardziej niezawodną alternatywą, zwłaszcza na platformach innych niż Linux.

ZGODNE Z

POSIX.1

ZOBACZ TAKŻE

chdir(2), fchdir(2), open(2), unlink(2), free(3), malloc(3)