getnetent

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1993-05-15 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getnetent, getnetbyname, getnetbyaddr, setnetent, endnetent - odczytanie wpisu dotycz±cego sieci

SK£ADNIA


#include <netdb.h>struct netent *getnetent(void);struct netent *getnetbyname(const char *name);struct netent *getnetbyaddr(long net, int type);void setnetent(int stayopen);void endnetent(void);

OPIS

Funkcja getnetent() odczytuje nastêpn± liniê z pliku /etc/networks i zwraca strukturê netent zawieraj±c± pola otrzymane w wyniku roz³o¿enia linii. Plik /etc/networks jest otwierany, je¶li jest to potrzebne.

Funkcja getnetbyname() zwraca strukturê netent zawieraj±c± warto¶ci z tej linii pliku /etc/networks, która odpowiada sieci name.

Funkcja getnetbyaddr() zwraca strukturê netent zawieraj±c± warto¶ci z linii odpowiadaj±cej sieci typu type o numerze net.

Funkcja setnetent() otwiera plik /etc/networks i ustawia wska¼nik pliku na jego pocz±tku. Je¶li stayopen bêdzie prawdziwe (1), to plik nie bêdzie zamykany pomiêdzy wywo³aniami getnetbyname() i getnetbyaddr().

Funkcja endservent() zamyka /etc/networks.

Struktura netent jest zdefiniowana w <netdb.h> nastêpuj±co:
struct netent {

    char  *n_name;     /* oficjalna nazwa sieci */

    char  **n_aliases;   /* lista aliasów */

    int   n_addrtype;    /* rodzaj adresu sieci */

    unsigned long int n_net; /* numer sieci */

}Polami struktury netent s±:

n_name
Oficjalna nazwa sieci.
n_aliases
Zakoñczona zerem lista alternatywnych nazw tej sieci.
n_addrtype
Rodzaj numeru sieci; zawsze AF_INET.
n_net
Numer sieci w porz±dku bajtów hosta.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcje getnetent(), getnetbyname() i getnetbyaddr() zwracaj± strukturê netent, lub wska¼nik NULL gdy wyst±pi b³±d lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

/etc/networks
plik bazy danych z sieciami

ZGODNE Z

BSD 4.3

ZOBACZ TAK¯E

getprotoent(3), getservent(3), networks(5)
RFC 1101