getwchar

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

getwchar - odczytanie szerokiego znaku ze standardowego wej¶cia

SK£ADNIA


#include <wchar.h>wint_t getwchar(void);

OPIS

Funkcja getwchar jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji getchar. Odczytuje ona szeroki znak z stdin i zwraca go. Gdy osi±gniêty zostanie koniec strumienia lub gdy ferror(stdin) stanie siê prawdziwe, zwraca ona WEOF. Przy wyst±pieniu b³êdu konwersji szerokiego znaku, ustawia errno na EILSEQ i równie¿ zwraca WEOF.

Informacje o nieblokuj±cym odpowiedniku znajduj± siê w unlocked_stdio(3).

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja getwchar zwraca nastêpny szeroki znak ze standardowego wej¶cia lub WEOF.

ZGODNE Z

ISO/ANSI C, UNIX98

UWAGI

Zachowanie getwchar zale¿y od kategorii LC_CTYPE bie¿±cego locale.

Uzasadnione jest oczekiwanie, ¿e getwchar rzeczywi¶cie przeczyta wielobajtowy ci±g ze standardowego wej¶cia i przetworzy go na szeroki znak.

ZOBACZ TAK¯E

fgetwc(3), unlocked_stdio(3)