isalpha

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1995-09-02 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

isalnum, isalpha, isascii, isblank, iscntrl, isdigit, isgraph, islower, isprint, ispunct, isspace, isupper, isxdigit - funkcje klasyfikacji znaku

SK£ADNIA


#include <ctype.h>int isalnum(int c);

int isalpha(int c);

int isascii(int c);

int isblank(int c);

int iscntrl(int c);

int isdigit(int c);

int isgraph(int c);

int islower(int c);

int isprint(int c);

int ispunct(int c);

int isspace(int c);

int isupper(int c);

int isxdigit(int c);

OPIS

Funkcje te sprawdzaj± czy c, które jest zmienn± typu unsigned char, lub warto¶ci± EOF, nale¿y do okre¶lonej klasy znaków, zdeterminowanej przez bie¿±ce locale.
isalnum()
sprawdza czy znak jest alfanumeryczny; jest to równowa¿ne (isalpha(c) || isdigit(c)).
isalpha()
sprawdza czy znak jest alfabetyczny; w standardowych locale "C" jest to równowa¿ne (isupper(c) || islower(c)). W niektórych ustawieniach locale do klasy tej mog± nale¿eæ dodatkowe znaki, dla których isalpha() jest prawdziwe -- litery, które nie s± ani wielkie, ani ma³e.
isascii()
sprawdza czy c jest 7-bitow± zmienn± unsigned char, która nale¿y do zbioru znaków ASCII. Funkcja ta jest rozszerzeniem BSD i SVID.
isblank()
sprawdza czy znak jest pusty, czyli czy jest to spacja lub tabulacja. Jest to rozszerzenie GNU.
iscntrl()
sprawdza czy znak jest znakiem steruj±cym.
isdigit()
sprawdza czy jest to cyfra (0 do 9).
isgraph()
sprawdza czy jest to jakikolwiek drukowalny znak poza spacj±.
islower()
sprawdza czy znak jest ma³± liter±.
isprint()
sprawdza czy znak jest drukowalny (³±cznie ze spacj±).
ispunct()
sprawdza czy znak jest drukowalny i nie jest spacj± lub znakiem alfanumerycznym.
isspace()
sprawdza czy znak jest bia³ym znakiem. W ustawieniach locale C i POSIX s± to spacja, nowa strona (form-feed), ('\f'), nowa linia, ('\n'), powrót karetki ('\r'), tabulacja pozioma, ('\t') i tabulacja pionowa, ('\v').
isupper()
sprawdza czy znak jest wielk± liter±.
isxdigit()
sprawdza czy znak jest cyfr± szesnastkow±, czyli czy jest jednym z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 a b c d e f A B C D E F.

WARTO¦Æ ZWRACANA

Zwracana jest warto¶æ niezerowa, je¶li znak c nale¿y do sprawdzanej klasy, a zero je¶li nie nale¿y.

ZGODNE Z

ANSI - C, BSD 4.3. isascii() jest rozszerzeniem BSD i SVID. isblank() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

Szczegó³y tego, które znaki nale¿± do której klasy, zale¿± od bie¿±cych ustawieñ regionalnych (locale). Np. isupper() nie rozpozna A - umlaut jako wielkiej litery w domy¶lnym ustawieniu locale C.

ZOBACZ TAK¯E

tolower(3), toupper(3), setlocale(3), ascii(7), locale(7)