sem_getvalue

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 2006-03-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

sem_getvalue - ¥»¥Þ¥Õ¥©¤ÎÃͤò¼èÆÀ¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <semaphore.h>int sem_getvalue(sem_t *sem, int *sval);

ÀâÌÀ

sem_getvalue() ¤Ï¡¢ sem ¤¬»Ø¤¹¥»¥Þ¥Õ¥©¤Î¸½ºß¤ÎÃͤò sval ¤Ç»Ø¤¹À°¿ô¤Ë³ÊǼ¤¹¤ë¡£

POSIX.1-2001 ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ 1¤Ä°Ê¾å¤Î¥×¥í¥»¥¹¤«¥¹¥ì¥Ã¥É¤¬ sem_wait(3) ¤Ç¥»¥Þ¥Õ¥©¤Î¥í¥Ã¥¯ÂÔ¤Á¤ÇÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ sval ¤ÇÊÖ¤µ¤ì¤ëÃÍ¤Ï 0 ¤â¤·¤¯¤ÏÉé¤ÎÃͤΤ¤¤º¤ì¤«¤È¤Ê¤ë¡£ Éé¤ÎÃͤξì¹ç¡¢¤½¤ÎÀäÂÐÃÍ¤Ï sem_wait(3) ¤Ç¸½ºßÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥»¥¹¤«¥¹¥ì¥Ã¥É¤Î¹ç·×¿ô¤ËÅù¤·¤¤¡£ Linux ¤ÏÁ°¼Ô¤ÎÆ°ºî (0 ¤òÊÖ¤¹Æ°ºî) ¤òºÎÍѤ·¤Æ¤¤¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

À®¸ù¤¹¤ë¤È¡¢ sem_getvalue() ¤Ï 0 ¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢-1 ¤òÊÖ¤·¡¢ errno ¤Ë¥¨¥é¡¼¤ò¼¨¤¹Ãͤò¥»¥Ã¥È¤¹¤ë¡£

¥¨¥é¡¼

EINVAL
sem ¤ÏÍ­¸ú¤Ê¥»¥Þ¥Õ¥©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£

½àµò

POSIX.1-2001.

Ãí°Õ

sem_getvalue() ¤¬ÊÖ¤ë¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥»¥Þ¥Õ¥©¤ÎÃͤÏÊѲ½¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄǽÀ­¤¬¤¢¤ë¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

sem_post(3), sem_wait(3), sem_overview(7)