sleep

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: April 7, 1993 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

̾Á°

sleep - »ØÄê¤ÎÉÿô¤Î´Ö¤À¤±µÙ»ß¤¹¤ë

½ñ¼°


#include <unistd.h>unsigned int sleep(unsigned int seconds);

ÀâÌÀ

sleep() ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò seconds Éô֤ޤ¿¤Ï̵»ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥°¥Ê¥ë¤¬ÅþÃ夹¤ë¤Þ¤ÇµÙ»ß¤¹¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

Í׵ᤵ¤ì¤¿»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥¼¥í¤Ç¤¢¤ë¡£ ¾¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏµÙ»ß¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤¬Ê֤롣

½àµò

POSIX.1-2001.

¥Ð¥°

sleep() ¤Ï SIGALRM ¤òÍѤ¤¤Æ¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ alarm(2) ¤È sleep() ¤òº®¤¼¤Æ»ÈÍѤ¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤º¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ë¡£

µÙ»ßÃæ¤Ë¥·¥°¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥É¥é¡¼¤«¤é longjmp(3) ¤ò»ÈÍѤ¹¤ë¤³¤È¤ä SIGALRM ¤Î¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤òÊѹ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

alarm(2), signal(2)