wcscasecmp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-07-25 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

NAZWA

wcscasecmp - porównuje dwa ³añcuchy szerokich znaków, nie zwa¿aj±c na wielko¶æ liter

SK£ADNIA


#include <wchar.h>int wcscasecmp(const wchar_t *s1, const wchar_t *s2);

OPIS

Funkcja wcscasecmp jest równowa¿nikiem szeroko-znakowym dla funkcji strcasecmp(3). Porównuje ona dwa ³añcuchy szerokich znaków, okre¶lane przez s1 i s2, nie zwa¿aj±c przy tym na ró¿nice wielko¶ci liter (towupper(3), towlower(3)).

WARTO¦Æ ZWRACANA

Funkcja wcscasecmp zwraca zero gdy ³añcuchy s± sobie równe (nie licz±c ró¿nic w rozmiarach liter). Warto¶æ dodatnia zwracana jest gdy s1 jest wiêkszy ni¿ s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter. Warto¶æ ujemna jest zwracana je¶li s1 jest mniejszy od s2 przy zaniedbaniu rozmiarów liter.

ZGODNE Z

Funkcja ta jest rozszerzeniem GNU.

ZOBACZ TAK¯E

strcasecmp(3), wcscmp(3)

UWAGI

Zachowanie tej funkcji zale¿y od kategorii LC_CTYPE bie¿±cych ustawieñ locale.