sd

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1992-12-17 (openSuse - 09/10/07)

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

sd - sterownik dysków twardych SCSI

DEFINICJA

#include <linux/hdreg.h> /* for HDIO_GETGEO */ #include <linux/fs.h> /* for BLKGETSIZE and BLKRRPART */

KONFIGURACJA

Nazwa tego urz±dzenia blokowego ma nastêpuj±c± postaæ: sdlp, gdzie l jest liter± oznaczaj±c± fizyczny dysk, a p jest cyfr± oznaczaj±c± partycjê na tym fizycznym dysku. Czêsto numer partycji p jest opuszczany, je¶li nazwa urz±dzenia odnosi siê do ca³ego dysku.

Dyski SCSI maj± g³ówny numer urz±dzenia równy 8, a numer poboczny w postaci (16 * numer_dysku) + numer_partycji, gdzie numer_dysku jest numerem fizycznego dysku wg kolejno¶ci wykrywania, a numer_partycji jest nastêpuj±cy:

partycja 0 to ca³y dysk
partycje 1-4 to "podstawowe" partycje DOS
partycje 5-8 to "rozszerzone" ("logiczne") partycje DOS

Dla przyk³adu, /dev/sda ma numer g³ówny 8, poboczny 0 i odnosiæ siê bêdzie do ca³ego pierwszego dysku SCSI w systemie; /dev/sdb3 ma numer g³ówny 8, poboczny 19 i odnosiæ siê bêdzie do trzeciej "podstawowej" partycji DOS na drugim dysku SCSI w systemie.

W chwili obecnej, obs³ugiwane s± jedynie urz±dzenia blokowe. Urz±dzenia surowe nie zosta³y jeszcze zaimplementowane.

OPIS

Obs³ugiwane s± nastêpuj±ce ioctle:
HDIO_GETGEO
Zwraca parametry dysku z BIOS w nastêpuj±cej strukturze:

struct hd_geometry {

   unsigned char heads;

   unsigned char sectors;

   unsigned short cylinders;

   unsigned long start;

};


Wska¼nik do tej struktury przekazywany jest jako parametr funkcji ioctl(2).

Informacja zwracana do parametru jest geometri± dysku w rozumieniu systemu DOS! Owa geometria nie jest fizyczn± geometri± dysku. Jest jednak u¿ywana przy konstruowaniu tablicy partycji danego dysku i jest niezbêdna dla poprawnego dzia³ania programów fdisk(1), efdisk(1) i lilo(1). Je¶li informacja o geometrii jest niedostêpna, zwrócona bêdzie warto¶æ zero dla wszystkich parametrów.

BLKGETSIZE
Zwraca rozmiar urz±dzenia w sektorach. Parametr funkcji ioctl(2) powinien byæ wska¼nikiem do zmiennej typu long.
BLKRRPART
Wymusza ponowny odczyt tablicy partycji dysku SCSI. Nie s± wymagane ¿adne parametry.

ioctle dla scsi(4) s± równie¿ obs³ugiwane. Je¶li wymagany jest parametr funkcji ioctl(2) i ma on warto¶æ NULL, wówczas ioctl() zwróci warto¶æ -EINVAL.

PLIKI

/dev/sd[a-h]: ca³e urz±dzenie
/dev/sd[a-h][0-8]: poszczególne partycje blokowe

ZOBACZ TAK¯E

scsi(4)