st

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-01-18 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 4 (Pilotes et protocoles réseau)

NAZWA

st - urz±dzenie ta¶my SCSI

SK£ADNIA


#include <sys/mtio.h>int ioctl(int fd, int request [, (void *)arg3]);

int ioctl(int fd, MTIOCTOP, (struct mtop *)mt_cmd);

int ioctl(int fd, MTIOCGET, (struct mtget *)mt_status);

int ioctl(int fd, MTIOCPOS, (struct mtpos *)mt_pos);

OPIS

Sterownik st udostêpnia interfejs do ró¿nego rodzaju napêdów ta¶m magnetycznych SCSI. Obecnie sterownik przejmuje kontrolê nad wszystkimi wykrytymi urz±dzeniami typu "sequential-access (dostêpu sekwecyjnego)." Sterownikowi st przydzielony zostal numer g³ówny 9.

Ka¿de urz±dzenie posiada osiem numerów podrzêdnych. Na piêciu najni¿szych bitach numeru podrzêdnego reprezentowane s± przydzielone kolejno numery urz±dzeñ (kolejno¶æ detekcji). Numery podrzêdne mo¿na pogrupowaæ w dwóch zbiorach po cztery numery: g³ówne numery podrzêdne (urz±dzenia z przewijaniem), n, oraz numery urz±dzeñ "bez przewijania", (n+ 128). Urz±dzenie otwarte przy wykorzystaniu g³ównego numeru podrzêdnego otrzyma polecenie REWIND podczas jego zamykania. Urz±dzenia otwierane przy wykorzystaniu numeru urz±dzenia "bez przewijania" nie otrzymaj± takiego rozkazu. (Trzeba zauwa¿yæ, ¿e u¿ywanie urz±dzenia "bez przewijania" do pozycjonowania ta¶my, na przyk³ad za pomoc± mt, nie prowadzi do po¿adanego efektu: ta¶ma jest przewijana po wydaniu polecenia mt i nastêpne polecenie zaczyna od pocz±tku ta¶my.)

W ka¿dej grupie dostêpne s± cztery numery podrzêdne, definiuj±ce urz±dzenia o ró¿nej charakterystyce (rozmiar bloku, kompresja, gêsto¶æ itp.). Podczas startu systemu dostêpne jest tylko pierwsze urz±dzenie. Aktywacja pozosta³ych trzech nastêpuje po zdefiniowaniu ich domy¶lnych charakterystyk (patrz ni¿ej). (Zmieniaj±c warto¶ci sta³ych podczas kompilacji, mo¿liwa jest zmiana równowagi pomiêdzy maksymaln± liczb± napêdów ta¶m a liczb± numerów podrzêdnych dla ka¿dego napêdu. Domy¶lna alokacja powala na sterowanie 32 napêdami ta¶m. Na przyk³ad, mo¿na sterowac nie wiêcej ni¿ 64 napêdami ta¶m, posiadaj±c po dwa numery podrzêdne dla ró¿nych opcji.)

Pliki urz±dzeñ s± zwykle tworzone za pomoc± poleceñ:


mknod -m 666 /dev/st0 c 9 0

mknod -m 666 /dev/st0l c 9 32

mknod -m 666 /dev/st0m c 9 64

mknod -m 666 /dev/st0a c 9 96

mknod -m 666 /dev/nst0 c 9 128

mknod -m 666 /dev/nst0l c 9 160

mknod -m 666 /dev/nst0m c 9 192

mknod -m 666 /dev/nst0a c 9 224

Brak jest odpowiadaj±cych urz±dzeñ blokowych.

Sterownik u¿ywa wewnêtrznego bufora o rozmiarze dostatecznie du¿ym, by pomie¶ci³ co najmniej jeden blok ta¶my. W kernelach wcze¶niejszych ni¿ 2.1.121 bufor ten jest przydzielany jako jeden ci±g³y blok pamiêci. Ogranicza to rozmiar bloku na ta¶mie do najwiêkszego ci±g³ego bloku pamiêci, który mo¿e zostaæ przydzielony przez procedurê przydzielania pamiêci w j±drze. Obecnie ograniczenie to wynosi 128 kB dla architektur 32-bitowych i 256 kB dla architektur 64-bitowych. W nowszych j±drach sterownik przydziela, je¶li trzeba, pamiêæ dla bufora w kilku czê¶ciach. Domy¶lna maksymalna liczba fragmentów wynosi 16. Oznacza to, ¿e maksymalny rozmiar bloku jest bardzo du¿y (2 MB, je¶li uda siê przydzieliæ 16 bloków po 128 kB).

Rozmiar wewnêtrznego bufora sterownika jest okre¶lony przez sta³± czasu kompilacji, ale mo¿na go zmieniæ za pomoc± opcji startowej j±dra. Dodatkowo, sterownik próbuje przydzielaæ wiêkszy bufor tymczasowy, je¶li zajdzie taka potrzeba w trakcie pracy. Jednak¿e, przydzielanie podczas pracy du¿ych ci±g³ych bloków pamiêci mo¿e siê nie udaæ i zaleca siê nie polegaæ za bardzo na przydzielaniu buforów dynamicznych w kernelach starszych ni¿ 2.1.121 (dotyczy to tak¿e ³adowania na ¿±danie sterownika za pomoc± kerneld lub kmod).

Ten sterownik nie zawiera ¿adnej specyficznej obs³ugi dla ta¶m wybranego producenta, czy modelu. Po starcie systemu opcje urz±dzenia ta¶mowego s± okre¶lane na podstawie firmware napêdu. Na przyk³ad, je¶li firmware napêdu wybiera tryb o sta³ej d³ugo¶ci bloku, urz±dzenie ta¶mowe równie¿ u¿ywa trybu o sta³ej d³ugo¶ci bloku. Opcje te mo¿na zmieniæ za pomoc± jawnych wywo³añ ioctl() i zmiany te pozostaj± aktywne, gdy urz±dzenie zostanie zamkniête i ponownie otwarte. Ustawione opcje dotycz± zarówno urz±dzeñ z przewijaniem, jak i bez przewijania.

Mo¿na podawaæ ró¿ne opcje dla ró¿nych urz±dzeñ w ramach podgrupy czterech urz±dzeñ. Opcje s± ustawiane dla urz±dzenia, gdy jest ono otwierane. Na przyk³ad, administrator systemu mo¿e zdefiniowaæ jedno urz±dzenie zapisuj±ce w trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku i jedno zapisuj±ce w trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku (je¶li napêd obs³uguje obydwa tryby).

Sterownik obs³uguje strefy ta¶m, je¶li s± one obs³ugiwane przez napêd. (Trzeba tu zwróciæ uwagê, ¿e strefy ta¶m nie maj± nic wspólnego z partycjami dysków [po angielsku w obu przypadkach "partitions" - przyp. t³um.]. Ta¶ma podzielona na strefy mo¿e byæ widziana jako kilka logicznych ta¶m na jednym no¶niku.) Obs³ugê stref trzeba w³±czyæ za pomoc± ioctl. Przy zmianach stref zachowywane jest po³o¿enie na ta¶mie w obrêbie ka¿dej ze stref. Strefê, której maj± dotyczyæ nastêpne operacje wybiera siê za pomoc± ioctl. Prze³±czanie stref odbywa siê ³±cznie z nastêpn± operacj± na ta¶mie, aby unikn±æ niepotrzebnego przewijania ta¶my. Maksymalna liczba stref na ta¶mie okre¶lona jest przez sta³± czasu kompilacji (pierwotnie: cztery). Sterownik zawiera ioctl pozwalaj±cy sformatowaæ ta¶mê z jedn± lub dwiema strefami.

Urz±dzenie /dev/tape jest zwykle dowi±zaniem zwyk³ym lub symbolicznym do domy¶lnego urz±dzenia reprezentuj±cego ta¶mê magnetyczn± w danym systemie.

TRANSMISJA DANYCH

Sterownik mo¿e pracowaæ zarówno w trybie o sta³ej, jak i o zmiennej d³ugo¶ci bloku (je¶li napêd obs³uguje oba tryby). W trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku napêd zapisuje bloki okre¶lonej d³ugo¶ci i rozmiar bloku nie zale¿y od liczby bajtów, która zosta³a podana systemowej funkcji zapisu. W trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku zapisywany jest jeden blok przy ka¿dym wywo³aniu funkcji zapisu, a liczba bajtów podanych tej funkcji okre¶la rozmiar odpowiedniego bloku na ta¶mie. Nale¿y tu zwróciæ uwagê, ze bloki na ta¶mie nie zawieraj± informacji o trybie zapisu: jedyn± wa¿n± rzecz± podczas odczytu jest u¿ywanie poleceñ akceptuj±cych rozmiary bloków znajduj±cych siê na ta¶mie.

W trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku ilo¶æ odczytywanych bajtów nie musi dok³adnie odpowiadaæ d³ugo¶ci bloku na ta¶mie. Je¶li liczba bajtów jest wiêksza ni¿ nastêpny blok na ta¶mie, sterownik zwróci dane, a funkcja zwróci rozmiar bie¿±cego bloku. Je¶li d³ugo¶æ bloku jest wiêksza ni¿ liczba bajtów, zwrócona zostanie ¿±dana ilo¶æ danych, pocz±wszy od pocz±tku bloku, a reszta bloku zostanie odrzucona.

W trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku ilo¶æ odczytywanych bajtów mo¿e byæ dowolna, gdy w³±czone jest buforowanie. Musi natomiast byæ wielokrotno¶ci± d³ugo¶ci bloku, gdy buforowanie jest wy³±czone. J±dra wcze¶niejsze ni¿ 2.1.121 pozwala³y na zapis dowolnej liczby bajtów przy w³±czonym buforowaniu. Natomiast w pozosta³ych przypadkach (j±dra wcze¶niejsze ni¿ 2.1.121 z wy³±czonym byforowaniem oraz nowsze j±dra) liczba zapisywanych bajtów musi byæ wielokrotno¶ci± d³ugo¶ci bloku na ta¶mie.

Znacznik pliku jest zapisywany na ta¶mie automatycznie, je¶li ostatni± operacj± na tej ta¶mie przed jej zamkniêciem by³ zapis.

Gdy podczas odczytu napotkany zostanie znacznik pliku, dzieje siê co nastêpuje. Je¶li w chwili natrafienia na znacznik pliku w buforze by³y dane, zostan± zwrócone dane z bufora. Nastêpny odczyt zwróci zero bajtów. Kolejne odczyty zwróc± dane z nastêpnego pliku. Koniec zapisanych danych jest sygnalizowany zwróceniem zerowej liczby bajtów przez dwa kolejne wywo³ania funkcji odczytu. Trzeci odczyt zwróci b³±d.

IOCTL

Sterownik obs³uguje trzy wywo³ania funkcji ioctl. Wywo³ania nierozpoznawane przez sterownik i st s± przekazywane do sterownika SCSI. Poni¿sze definicje pochodz± z pliku /usr/include/linux/mtio.h:

MTIOCTOP - wykonanie operacji na ta¶mie

To wywo³anie wymaga argumentu typu (struct mtop *). Nie wszystkie napêdy obs³uguj± wszystkie polecenia. Je¶li napêd odrzuca polecenie, sterownik przekazuje warto¶æ EIO.
/* Struktura MTIOCTOP - dla polecenia op dla ta¶my magnetycznej: */

struct mtop {

  short mt_op;  /* jedno ze zdefiniowanych poni¿ej poleceñ*/

  int  mt_count; /* ile razy powtórzyæ*/

};

Operacje na ta¶mie magnetycznej:

MTBSF
Przesuniêcie do ty³u o mt_count znaczników pliku.
MTBSFM
Przesuniêcie do ty³u o mt_count znaczników pliku. Ustawienie ta¶my po stronie EOT (koñca ta¶my) ostatniego znacznika pliku.
MTBSR
Przesuniêcie do ty³u o mt_count rekordów (bloków ta¶my).
MTBSS
Przesuniêcie do ty³u o mt_count znaczników (setmarks).
MTCOMPRESSION
W³±czenie kompresji danych na ta¶mie dla danego napêdu gdy mt_count jest niezerowe, wy³±czenie kompresji gdy mt_count jest zerem. Polecenie to korzysta z MODE page 15 obs³ugiwanego przez wiêkszo¶æ urz±dzeñ DAT.
MTEOM
Przesuniêcie do koñca zapisanej czê¶ci no¶nika (w celu dogrania plików).
MTERASE
Wyczyszczenie ta¶my.
MTFSF
Przesuniêcie do przodu o mt_count znaczników pliku.
MTFSFM
Przesuniêcie do przodu o mt_count znaczników pliku. Ustawienie ta¶my po stronie BOT (pocz±tku ta¶my) ostatniego znacznika pliku.
MTFSR
Przesuniêcie do przodu o mt_count rekordów (bloków ta¶my).
MTFSS
Przesuniêcie do przodu o mt_count znaczników (setmarks).
MTLOAD
Wykonanie polecenia SCSI "load" (za³adowanie ta¶my). Szczególny przypadek dotycz±cy wy³±cznie niektórych automatycznie ³aduj±cych napêdów HP: gdy mt_count jest równe sta³ep MT_ST_HPLOADER_OFFSET powiêkszonej o pewn± liczbê, to ta liczba jest przesy³ana do napêdu dla celów sterowania automatycznym za³adowaniem.
MTLOCK
Zablokowanie kieszeni napêdu ta¶m.
MTMKPART
Sformatowanie ta¶my na jedn± lub dwie strefy. Gdy mt_count jest niezerowe, okre¶la rozmiar pierwszej strefy, a druga strefa obejmuje resztê ta¶my. Gdy mt_count jest zerem, ta¶ma jest formatowana jako jedna strefa. Polecenie to nie jest dozwolone dla napêdów, dla których nie w³±czono obs³ugi stref (zobacz MT_ST_CAN_PARTITIONS poni¿ej).
MTNOP
Brak operacji - jako efekt uboczny opró¿nia bufor sterownika. Powinno siê tego u¿ywaæ przed odczytaniem stanu za pomoc± MTIOCGET.
MTOFFL
Przewiniêcie ta¶my i od³±czenie napêdu.
MTRESET
Inicjalizacja napêdu.
MTRETEN
Wyrównanie napiêcia ta¶my.
MTREW
Prezewiniêcie.
MTSEEK
Wyszukanie na ta¶mie bloku o numerze podanym w mt_count. Ta operacja wymaga albo sterownika SCSI-2, który obs³uguje polecenie LOCATE (adres specyficzny dla urz±dzenia) albo urz±dzenia SCSI-1 zgodnego z Tandberg (Tandberg, Archive Viper, Wangtek, ... ). Numer bloku powinien byæ równy zwróconemu poprzednio przez MTIOCPOS, gdy u¿ywany jest adres specyficzny dla urz±dzenia.
MTSETBLK
Ustawienie d³ugo¶ci bloku sterownika równej warto¶ci podanej w mt_count. D³ugo¶æ równa 0 wprowadza napêd w tryb bloków o zmiennej d³ugo¶ci.
MTSETDENSITY
Ustawienie gêsto¶ci zapisu ta¶my zakodowanej w mt_count. Kody okre¶laj±ce gêsto¶æ zapisu obs³ugiwane przez dany napêd mo¿na znale¼æ w jego dokumentacji.
MTSETPART
Prze³±czenie aktywnej strefy na mt_count . Strefy sa numerowane od zera. Polecenie to nie jest dozwolone dla napêdów, dla których nie w³±czono obs³ugi stref (zobacz MT_ST_CAN_PARTITIONS poni¿ej).
MTUNLOAD
Wykonanie polecenia SCSI "unload" (nie wysuwa ta¶my).
MTUNLOCK
Odblokowanie kieszeni napêdu ta¶m.
MTWEOF
Zapisanie mt_count znaczników pliku.
MTWSM
Zapisanie mt_count znaczników (setmarks).

Polecenia ustawiaj±ce opcje dla napêdów ta¶m magnetycznych (mog± byæ wydawane tylko przez superu¿ytkownika):

MTSETDRVBUFFER
Ustawienie ró¿nych opcji napêdu i sterownika, zgodnie z waro¶ciami pól bitowych przekazanych w mt_count. Dotyczy to sposobu buforowania przez sterownik, 13 logicznych parametrów sterownika oraz progu zapisu bufora, domy¶lnej d³ugo¶ci bloku i gêsto¶ci oraz czasów przeterminowania (tylko w j±drach >= 2.1). Pojedyncze dzia³anie mo¿e zmieniæ ustawienia tylko dla jednej pozycji z powy¿szej listy (parametry logiczne s± traktowane jako jedna ca³o¶æ).
Warto¶æ, której 4 najwy¿sze bity s± równe 0 zostanie wykorzystana do ustawienia trybu buforowania napêdu. Do wyboru s± nastêpuj±ce tryby:
0
Napêd nie bêdzie sygnalizowaæ stanu GOOD po poleceniach zapisu zanim dane nie zostan± zapisane fizycznie na no¶niku.
1
Napêd mo¿e sygnalizowaæ stan GOOD po poleceniach zapisu, gdy tylko wszystkie dane zostan± umieszczone w wewnêtrznym buforze napêdu.
2
Napêd mo¿e sygnalizowaæ stan GOOD po poleceniach zapisu, gdy tylko (a) wszystkie dane zostan± przes³ane do wewnêtrznego bufora napêdu i (b) wszystkie buforowane dane (z innych poleceñ) zostan± pomy¶lnie zapisane na no¶niku.
Aby kontrolowaæ próg zapisu, warto¶æ mt_count musi zawieraæ sta³± MT_ST_WRITE_THRESHOLD dodan± za pomoc± bitowego OR do liczby bloków w 28 najni¿szych bitach. Liczba bloków odnosi siê do 1024-bajtowych bloków, a nie bloków o fizycznym rozmiarze bloku dla danego urz±dzenia. Próg zapisu nie mo¿e przekroczyæ rozmiaru wewnêtrznego bufora napêdu (patrz OPIS, powy¿ej).
Aby ustawiæ lub usun±æ opcje logiczne, warto¶æ mt_count musi zawieraæ jedn± ze sta³ych MT_ST_BOOLEANS, MT_ST_SETBOOLEANS, MT_ST_CLEARBOOLEANS lub MT_ST_DEFBOOLEANS dodan± za pomoc± bitowego OR do dowolnej kombinacji poni¿szych opcji. U¿ycie MT_ST_BOOLEANS powoduje nadanie wszystkim opcjom warto¶ci podanych na odpowiednich polach bitowych. Przy MT_ST_SETBOOLEANS ustawione zostan± tylko wybrane opcje, natomiast przy MT_ST_DEFBOOLEANS tylko wybrane opcje zostan± usuniête.
Za pomoc± MT_ST_DEFBOOLEANS ustawiane s± domy¶lne opcje dla urz±dzenia ta¶mowego. Nieaktywne urz±dzenia ta¶mowe (np. urz±dzenia o numerze podrzêdnym 32 lub 160) s± aktywowane po pierwszym ustawieniu dla nich domy¶lnych opcji. Aktywowane urz±dzenie dziedziczy od urz±dzenia aktywowanego podczas startu systemu opcje, które nie zosta³y jawnie podane.
Dostêpne s± nastêpuj±ce opcje logiczne:
MT_ST_BUFFER_WRITES (Domy¶lnie: w³±czona)
Buforowanie wszystkich operacji zapisu w trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku. Je¶li ta opcja jest wy³±czona i napêd u¿ywa sta³ej d³ugo¶ci bloku, wtedy wszystkie operacje zapisu musz± dotyczyæ wielokrotno¶ci d³ugo¶ci bloku. Opcja ta powinna byæ wy³±czona, je¶li chcemy w sposób pewny zapisywaæ archiwa sk³adaj±ce siê z wielu wolumenów.
MT_ST_ASYNC_WRITES (Domy¶lnie: w³±czona)
Gdy opcja ta jest w³±czona, wtedy operacje zapisu przekazuj± sterowanie natychmiast, bez oczekiwania na przes³anie informacji do napêdu, je¶li tylko dane mieszcz± siê w buforze sterownika. Stopieñ wype³nienia bufora, przy którym zostanie wydane polecenie zapisu SCSI jest okre¶lony przez próg zapisu. Wszystkie b³êdy zg³oszone przez napêd bêd± wstrzymane a¿ do nastêpnej operacji. Opcja ta powinna byæ wy³±czona, je¶li chcemy w sposób pewny zapisywaæ archiwa sk³adaj±ce siê z wielu wolumenów.
MT_ST_READ_AHEAD (Domy¶lnie: w³±czona)
Opcja ta powoduje zapewnienie przez sterownik buforowania i odczytu wyprzedzaj±cego w trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku. Je¶li ta opcja jest wy³±czona i napêd u¿ywa bloków o sta³ej d³ugo¶ci, wtedy wszystkie operacje odczytu musz± dotyczyæ wielokrotno¶ci d³ugo¶ci bloku.
MT_ST_TWO_FM (Domy¶lnie: wy³±czona)
Opcja ta zmienia zachowanie sterownika w momencie zamkniêcia pliku. Zwykle towarzyszy temu zapisanie pojedynczego znacznika koñca pliku. Je¶li opcja jest w³±czona, sterownik zapisze dwa znaczniki i cofnie siê przed drugi.
Uwaga: Ta opcja nie powinna byæ w³±czona w przypadku napêdów QIC, poniewa¿ nie s± one w stanie zapisaæ danych na znaczniku pliku. Napêdy te wykrywaj± koniec zapisanych danych poprzez sprawdzenie, czy ta¶ma jest pusta, zamiast stwierdzania dwóch kolejnych znaczników koñca pliku. Wiêkszo¶æ innych wspó³czesnych napêdów równie¿ wykrywa koniec zapisanych danych, wiêc pos³ugiwanie siê dwoma znacznikami koñca pliku jest niezbêdne jedynie przy wymianie ta¶m z niektórymi innymi systemami.
MT_ST_DEBUGGING (Domy¶lnie: wy³±czona)
Ta opcja w³±cza wypisywanie przez sterownik komunikatów diagnostycznych (skuteczne tylko gdy sterownik zosta³ skompilowany ze zdefiniowan± niezerow± warto¶ci± DEBUG).
MT_ST_FAST_EOM (Domy¶lnie: wy³±czona)
W³±czenie tej opcji powoduje, ¿e polecenia MTEOM s± przesy³ane bezpo¶rednio do napêdu, potencjalnie przyspieszaj±c operacjê, lecz jednocze¶nie powoduj±c utratê przez sterownik informacji o aktualnym po³o¿eniu ta¶my - numerze pliku, zwykle przekazywanego jako wynik zapytania MTIOCGET. Je¶li opcja MT_ST_FAST_EOM jest wy³±czona, sterownik bêdzie odpowiada³ na polecenie MTEOM przwijaniem ta¶my plik po pliku.
MT_ST_AUTO_LOCK (Domy¶lnie: wy³±czona)
Je¶li ta opcja jest w³±czona, to kieszeñ napêdu bêdzie blokowana po otwarciu urz±dzenia, a odblokowywana po jego zamkniêciu.
MT_ST_DEF_WRITES (Domy¶lnie: wy³±czona)
Opcje ta¶my (d³ugo¶æ bloku, tryb, kompresja itp.) mog± ulec zmianie przy prze³±czaniu z jednego urz±dzenia skojarzonego z napêdem na inne urz±dzenia skojarzone z tym samym napêdem, w zale¿no¶ci od definicji tych urz±dzeñ. Ta opcja okre¶la, kiedy sterownik powinien wymusiæ zmiany wysy³±j±c polecenia SCSI oraz kiedy nale¿y polegaæ na w³a¶ciwo¶ciach autodetekcyjnych urz±dzenia. Je¶li opcja ta jest wy³±czona, sterownik bêdzie wysy³aæ polecenia SCSI natychmiast po zmianie urz±dzenia. Je¶li jest ona w³±czona, polecenia SCSI nie zostan± wys³ane dopóki nie pojawi siê ¿±danie zapisu. W tym przypadku firmware napêdu mo¿e dokonywaæ podczas odczytu autodetekcji struktury ta¶my, a polecenia SCSI maj± na celu jedynie zapewnienie, aby zapis na ta¶mie odbywa³ siê zgodnie z w³a¶ciw± specyfikacj±.
MT_ST_CAN_BSR (Domy¶lnie: wy³±czona)
Gdy wykorzystywany jest odczyt wyprzedzaj±cy, ta¶ma musi byæ czasami cofniêta do w³a¶ciwej pozycji. Dzieje siê to, gdy urz±dzenie jest zamykane i wykorzystywane jest w tym celu polecenie SCSI cofania o zadan± ilo¶æ rekordów. Niektóre starsze napêdy nie potrafi± wykonaæ tego polecenia w sposób pewny i opcja ta s³u¿y to zabronienia napêdowi u¿ywania tych poleceñ. Koñcowym efektem jest nieprawid³owe pozycjonowanie ta¶my po zamkniêciu urz±dzenia przy w³±czonym odczycie wyprzedzaj±cym w trybie o sta³ej d³ugo¶ci bloku.
MT_ST_NO_BLKLIMS (Domy¶lnie: wy³±czona)
Niektóre napêdy nie obs³uguj± polecenia SCSI "READ BLOCK LIMITS". Je¶li opcja ta jest w³±czona, steronik nie u¿ywa tego polecenia. Wad± jest niemo¿no¶æ sprawdzenia przez sterownik przed wys³aniem polecenia, czy zadana d³ugo¶æ bloku jest akceptowana przez napêd.
MT_ST_CAN_PARTITIONS (Domy¶lnie: wy³±czona)
Opcja ta w³±cza obs³ugê kilku stref na jednej ta¶mie. Dotyczy ona wszystkich urz±dzeñ skojarzonych z napêdem.
MT_ST_SCSI2LOGICAL (Domy¶lnie: wy³±czona)
Ta opcja poleca sterownikowi u¿ywanie logicznych adresów bloków zdefiniowanych w standardzie SCSI-2 podzczas wykonywania operacji wyszukiwania (seek) oraz "tell" (dla poleceñ MTSEEK i MTIOCPOS oraz przy zmianie strefy ta¶my). W przeciwnym razie u¿ywane s± adresy specyficzne dla urz±dzenia. W³±czenie tej opcji jest wysoce zalecane, je¶li napêd obs³uguje adresy logiczne, gdy¿ zliczaj± one równie¿ znaczniki plików. Niektóre napêdy obs³uguj± wy³±cznie logiczne adresy bloków.
MT_ST_SYSV (Domy¶lnie: wy³±czona)
Gdy ta opcja jest w³±czona, urz±dzenia ta¶mowe u¿ywaj± semantyki Systemu V. W przeciwnym razie u¿ywana jest semantyka BSD. Najwa¿niejsza ró¿nica pomiêdzy tymi semantykami polega na tym, co siê dzieje, gdy urz±dzenie u¿ywane do odczytu jest zamykanie: w semantyce SYSV ta¶ma jest przewijana do przodu poza najbli¿szy znacznik pliku, je¶li nie sta³o siê to wcze¶niej. W semantyce BSD pozycja ta¶my nie ulega zmianie.
PRZYK£ADstruct mtop mt_cmd;

mt_cmd.mt_op = MTSETDRVBUFFER;

mt_cmd.mt_count = MT_ST_BOOLEANS |

     MT_ST_BUFFER_WRITES |

     MT_ST_ASYNC_WRITES;

ioctl(fd, MTIOCTOP, &mt_cmd);

Domy¶lny rozmiar bloku dla urz±dzenia mo¿na ustawiæ przy u¿yciu
MT_ST_DEF_BLKSIZE, a domy¶lny kod gêsto¶ci mo¿na ustawiæ przy u¿yciu MT_ST_DEFDENSITY. Warto¶ci tych parametrów powinny byæ dodane za pomoc± bitowego OR do kodu operacji.
Przy kernelu 2.1.x i pó¼niejszych, warto¶ci czasu przeterminowania (timeout) mo¿na ustawiæ przy u¿yciu podpolecenia MT_ST_SET_TIMEOUT dodanego za pomoc± bitowego OR do czasu przeterminowania w sekundach. D³ugie czasy przeterminowania (wykorzystywane przy poleceniach przewijania i niektórych innych trwaj±cych d³ugo) mo¿na ustawiæ przy u¿yciu MT_ST_SET_LONG_TIMEOUT. Domy¶lne warto¶ci j±dra s± bardzo d³ugie, aby zapewniæ nie przeterminowanie pomy¶lnie wykonywanego polecenia przez ¿aden napêd. Z tego powodu niniejszy sterownik mo¿e sprawiaæ wra¿enie zawieszonego, newet gdy jedynie czaka on na przeterminowanie operacji. Polecenia te mog± s³u¿yæ do ustawienia bardziej praktycznych warto¶ci dla konkretnego napêdu. Czasy przeterminowania ustawione dla jednego urz±dzenia dotycz± wszystkich urz±dzeñ skojarzonych z tym samym napêdem.

MTIOCGET - Odczytanie stanu

To polecenie wykorzystuje argument typu (struct mtget *).


/* struktura dla MTIOCGET - odczytanie stanu ta¶my magn. */

struct mtget {

  long  mt_type;

  long  mt_resid;

  /* Kolejne rejestry s± specyficzne dla urz±dzenia */

  long  mt_dsreg;

  long  mt_gstat;

  long  mt_erreg;

  /* Kolejne dwa pole nie zawsze s± u¿ywane */

  daddr_t     mt_fileno;

  daddr_t     mt_blkno;

};

mt_type
Plik nag³ówkowy definiuje wiele mo¿liwych warto¶ci mt_type, lecz aktualny sterownik raportuje jedynie typy podstawowe MT_ISSCSI1 (Generic SCSI-1 tape) i MT_ISSCSI2 (Generic SCSI-2 tape).
mt_resid
zawiera numer strefy bie¿±cej ta¶my.
mt_dsreg
raportuje aktualne ustawienia d³ugo¶ci bloku dla (w najni¿szych 24 bitach) oraz gêsto¶ci zapisu (w 8 najwy¿szych bitach). Te pola s± zdefiniowane przez MT_ST_BLKSIZE_SHIFT, MT_ST_BLKSIZE_MASK, MT_ST_DENSITY_SHIFT i MT_ST_DENSITY_MASK.
mt_gstat
raprotuje podstawowe (niezale¿ne od urz±dzenia) informacje o atanie. Plik nag³ówkowy zawiera definicje makrodefinicji do testowania przekazywanych bitów stanu:
GMT_EOF(x):
Ta¶ma zosta³a ustawiona tu¿ za znacznikiem pliku (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
GMT_BOT(x):
Ta¶ma zosta³a ustawiona na pocz±tku pierwszego pliku (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
GMT_EOT(x):
Wykonanie polecenia spowodowa³o osi±gniêcie fizycznego koñca no¶nika.
GMT_SM(x):
Ta¶ma jest aktualnie ustawiona na znaczniku (setmark). (zawsze nieprawdziwe po poleceniu MTSEEK).
GMT_EOD(x):
Ta¶ma jest ustawiona na koñcu zapisanych danych.
GMT_WR_PROT(x):
Napêd jest chroniony przed zapisem. W przypadku niektórych urz±dzeñ mo¿e to równie¿ oznaczaæ, ¿e napêd nie obs³uguje zapisu na no¶niku tego typu, co bie¿±cy.
GMT_ONLINE(x):
Ostatnie wykonanie funkcji open() zasta³o napêd gotowy do dzia³ania z odpowiednio umiejscowionym no¶nikiem.
GMT_D_6250(x), GMT_D_1600(x), GMT_D_800(x):
Ta "podstawowa" informacja o stanie urz±dzenia zawiera równie¿ ustawienia gêsto¶ci zapisu, lecz jedynie dla 9-¶cie¿kowych ½" urz±dzeñ.
GMT_DR_OPEN(x):
Brak ta¶my w napêdzie.
GMT_IM_REP_EN(x):
Tryb natychmiastowego raportowania. To pole bitowe jest ustawiane na 1, gdy nie ma gwarancji, ¿e dane zosta³y fizycznie zapisane na ta¶mie do chwili zakoñczenia funkcji zapisu. Natomiast jest ustawiane na zero tylko wtedy, gdy sterownik nie buforuje danych i napêd zosta³ ustawiony na ich niebuforowanie.
mt_erreg
Jedyne pole zdefiniowane w mt_erreg jest to licznik naprawionych b³êdów, który znajduje sie w 16 niskich bitach (jak to zdefiniowano przez MT_ST_SOFTERR_SHIFT i MT_ST_SOFTERR_MASK). Z powodu niezgodno¶ci w sposobie zg³aszania naprawionych b³êdów przez napêdy, licznik ten czêsto nie jest obs³ugiwany (wiêkszo¶æ napêdów domy¶lnie nie zg³asza naprawionych b³êdów, ale mo¿na to zmieniæ poleceniem SCSI "MODE SELECT").
mt_fileno
raportuje aktualny numer pliku (licz±c od zera). W przypadku gdy nie jest znany numer pliku (np. po MTBSS lub MTSEEK), przekazywana jest warto¶æ -1.
mt_blkno
raportuje numer bloku (licz±c od zera) wewn±trz aktualnego pliku. Gdy numer bloku nie jest znany (np po poleceniach MTBSF, MTBSS lub MTSEEK), przekazywana jest warto¶æ -1.

MTIOCPOS - Odczytanie po³o¿enia ta¶my

To polecenie u¿ywa argumentu typu (struct mtpos *) i raportuje aktualny numer bloku ta¶my (w sensie, w jakim go rozumie napêd), co nie jest równowa¿ne mt_blkno przekazywanemu przez MTIOCGET. Musi to byæ urz±dzenie SCSI-2, które obs³uguje polecenie READ POSITION (adres specyficzny dla urz±dzenia) lub urz±dzenie SCSI-1 zgodne z Tandberg (Tandberg, Archive Viper, Wangtek, ... ).


/* struktura dla MTIOCPOS - odczytanie po³o¿enia ta¶my magn. */

struct   mtpos {

  long  mt_blkno; /* aktualny numer bloku */

};WARTO¦Æ ZWRACANA

EIO
Wydane polecenie nie mo¿e zostaæ zrealizowane.
ENOSPC
Operacja zapisu nie mo¿e zostaæ zakoñczona poniewa¿ ta¶ma osi±gnê³a koniec no¶nika.
EACCES
Nast±pi³a próba zapisu lub skasowania ta¶my chronionej przed zapisem. (Ten b³±d nie jest wykrywany podczas wykonywania funkcji open().)
EFAULT
Parametry poleenia wskazuj± na obszar pamiêci nie nale¿±cy do procesu wywo³uj±cego funkcjê.
ENXIO
Podczas otwierania, takie urz±dzenie nie istnieje.
EBUSY
Urz±dzenie jest aktualnie w u¿yciu lub sterownikowi nie uda³o siê przydzieliæ pamiêci dla bufora.
EOVERFLOW
Nast±pi³a próba odczytania lub zapisu bloku o zmiennej d³ugo¶ci, który jest wiêkszy ni¿ wewnêtrzny bufor sterownika.
EINVAL
Funkcja ioctl() posiada³a niedozwolony argument lub podano niedozwolony rozmiar bloku.
ENOSYS
Nieznana funkcja ioctl().
EROFS
Wyst±pi³a próba otwarcia z opcj± O_WRONLY lub O_RDWR, podczas gdy ta¶ma znajduje siê w napêdzie chronionym przed zapisem.

PLIKI

/dev/st* : automatycznie przewijaj±ce urz±dzenia ta¶m SCSI
/dev/nst* : nieprzewijaj±ce urz±dzenia ta¶m SCSI

AUTOR

Sterownik zosta³ napisany przez Kai'ego M:akisarê <Kai.Makisara@metla.fi> na podstawie sterownika napisanego przez Dwayne'a Forsytha. Kilka innych osób równie¿ wnios³o wk³ad podczas tworzenia sterownika.

ZOBACZ TAK¯E

mt(1)

Plik README.st w ¼ród³ach j±dra zawieraj±cy naj¶wie¿sze informacje dotycz±ce sterownika i jego mo¿liwo¶ci konfiguracyjnych.

UWAGI

1. Podczas wymiany danych pomiêdzy systemami, oba systemy musz± uzgodniæ d³ugo¶æ fizycznego bloku na ta¶mie. Parametry napêdu po starcie systemu czêsto ró¿ni± siê od u¿ywanych dla danego urz±dzenia przez wiêkszo¶æ systemów operacyjnych. Wiekszo¶æ systemów u¿ywa napêdów w trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku, o ile napêd ten tryb obs³uguje. Dotyczy to wiêkszo¶ci wspó³czesnych napêdów, w³±czaj±c w to napêdy DAT, 8 mm napêdy wybierania spiralnego, napêdy DLT itp. Mo¿na doradziæ u¿ywanie tych napêdów w trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku równie¿ w Linuksie (tzn. u¿ycie MTSETBLK lub MTSETDEFBLK przy starcie systemu w celu ustawienia tego trybu), przynajmniej podczas wymiany danych z obcym systemem. Wad± tego jest konieczno¶æ u¿ycia do¶æ d³ugiego bloku na ta¶mie, aby otrzymaæ ackceptowalna wydajno¶æ transferu na magistrali SCSI.

2. Wiele programów (np. tar) pozwala u¿ytkownikowi na okre¶lenie czynnika okre¶laj±cego rozmiar bloku w linii poleceñ. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e okre¶la to d³ugo¶æ fizycznego bloku na ta¶mie jedynie w trybie o zmiennej d³ugo¶ci bloku.

3. Aby mo¿na by³o u¿ywaæ napêdów ta¶m SCSI, musz± byæ wkompilowane w kernel lub za³adowane jako modu³y: podstawowy sterownik SCSI, sterownik kontrolera SCSI oraz sterownik ta¶m SCSI. Je¶li nie ma sterownika ta¶m SCSI, nepêd zostanie rozpoznany, ale opisana na tej stronie obs³uga ta¶m nie bêdzie dostêpna.

4. Sterownik zapisuje komunikaty o b³êdach na konsoli / do logów. Kody SENSE zapisane w niektórych komunikatach s± automatycznie t³umaczone na tekst, o ile w konfiguracji j±dra w³±czono rozwlek³e komuniakaty SCSI.

Copyright (C) 1995 Robert K. Nichols.
Copyright (C) 1999 Kai M:akisara.

Udziela siê pozwolenia na dystrybucjê dos³ownych kopii tej dokumentacji, pod warunkiem, ¿e ka¿da kopia bêdzie zawieraæ informacjê o prawach autorskich oraz tê uwagê. Dodatkowe pozwolenia mo¿na znale¼æ w nag³ówku w pliku ¼ród³owym.