arp

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-06-03 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 7 (Divers)

NAZWA

arp - modu³ ARP j±dra Linuksa

OPIS

Ten modu³ protoko³u w j±drze zawiera implementacjê protoko³u rozpoznawania adresów (ang. Address Resolution Protocol) zdefiniowanego w RFC 826. S³u¿y on do przekszta³cania adresów sprzêtowych warstwy 2 na adresy protoko³u IPv4 w sieciach o bezpo¶rednim po³±czeniu. Normalnie u¿ytkownik nie korzysta bezpo¶rednio z tego modu³u, za wyj±tkiem konfigurowania go; s³u¿y on innym protoko³om w j±drze.

Proces u¿ytkownika mo¿e odbieraæ pakiety ARP za pomoc± gniazd packet(7). Istnieje tak¿e mechanizm zarz±dzania pamiêci± podrêczn± ARP w przestrzeni u¿ytkownika za pomoc± gniazd netlink(7). Tabel± ARP mo¿na równie¿ zarz±dzaæ za pomoc± ioctl(2) lub dowolnego gniazda PF_INET.

Modu³ ARP zarz±dza pamiêci± podrêczn± odwzorowañ pomiêdzy adresami sprzêtowymi i adresami protoko³u. Pamiêæ podrêczna ma ograniczony rozmiar, wiêc stare i rzadko u¿ywane wpisy s± usuwane. Wpisy oznaczone jako trwa³e nie s± nigdy usuwane podczas procesu czyszczenia. Mo¿na manipulowaæ bezpo¶rednio t± pamiêci± podrêczn± za pomoc± kontrolek wej¶cia/wyj¶cia (ang. ioctls) a jej zachowanie mo¿na dostrajaæ za pomoc± zdefiniowanych poni¿ej kontrolek systemowych (ang. sysctls).

Gdy dla istniej±cego odwzorowania nie ma pozytywnych odpowiedzi, po pewnym czasie (patrz kontrolki systemowe poni¿ej) wpis w pamiêci podrêcznej dla danego adresu jest uwa¿any za przestarza³y. Pozytywna odpowied¼ mo¿e zostaæ odebrana od wy¿szej warstwy; na przyk³ad jako pozytywne potwierdzenie TCP. Inne protoko³y mog± sygnalizowaæ postêpy w po³±czeniu za pomoc± znacznika MSG_CONFIRM w sendmsg(2). Gdy nie ma postêpów w po³±czeniu ARP próbuje próbkowaæ ponownie. Najpierw próbuje odpytaæ o zaktualizowany adres MAC app_solicit razy lokalnego demona arp. Gdy to siê nie powiedzie, a stary adres jest znany, to dokonywane jest ucast_solicit razy próbkowanie pojedyncze. Gdy to siê równie¿ nie powiedzie, wysy³ane jest w sieæ nowe zapytanie rozg³oszeniowe ARP. Zapytania s± wysy³ane jedynie wtedy, gdy w kolejce do wys³ania czekaj± jakie¶ dane.

Linux automatycznie dodaje nietrwa³e wpisy proxy arp po otrzymaniu zapytania dotycz±cego adresu, dla którego s± przekazywne pakiety, o ile dla interfejsu odbieraj±cego dany pakiet w³±czono proxy arp. Gdy dla danego celu ustawiona jest droga odrzucaj±ca pakiety (ang. reject route), wpis proxy arp nie jest dodawany.

IOCTL

Dla wszystkich gniazd PF_INET dostêpne s± trzy kontrolki wej¶cia/wyj¶cia. Pobieraj± one jako parametr wska¼nik do struktury struct arpreq.struct arpreq

{

  struct sockaddr arp_pa;   /* adres protoko³u */

  struct sockaddr arp_ha;   /* adres sprzêtowy */

  int       arp_flags;  /* znaczniki */

  struct sockaddr arp_netmask; /* maska sieci dla adresu protoko³u */

  char      arp_dev[16];

};

SIOCSARP, SIOCDARP i SIOCGARP odpowiednio ustawiaj±, usuwaj± i pobieraj± odwzorowanie ARP. Ustawianie i usuwanie odwzorowañ ARP jest operacj± uprzywilejowan± i mo¿e zostaæ wykonane jedynie przez proces z ustawionym znacznikiem CAP_NET_ADMIN lub posiadaj±cy efektywny UID równy 0.

arp_pa musi byæ gniazdem AF_INET a arp_ha musi byæ tego samego typu, co urz±dzenie podane w arp_dev. arp_dev jest zakoñczonym znakiem NUL ³añcuchem stanowi±cym nazwê urz±dzenia.

arp_flags
znacznik znaczenie
ATF_COM Zapytanie zakoñczone
ATF_PERM Wpis trwa³y
ATF_PUBL Wpis publikacji
ATF_USETRAILERS Za¿±dano danych koñcowych
ATF_NETMASK U¿ywanie maski sieci
ATF_DONTPUB Nie odpowiadaæ

Gdy ustawiony jest znacznik ATF_NETMASK, to arp_netmask powinno byæ prawid³owe. Linux 2.2 nie wspiera wpisów proxy ARP dla sieci, wiêc nale¿y to ustawic na 0xffffffff lub 0, aby usun±æ istniej±cy wpis arp. ATF_USETRAILERS jest przestarza³e i nie powinno byæ u¿ywane.

SYSCTL

ARP supports a sysctl interface to configure parameters on a global or per-interface basis. The sysctls can be accessed by reading or writing the /proc/sys/net/ipv4/neigh/*/* files or with the sysctl(2) interface. Each interface in the system has its own directory in /proc/sys/net/ipv4/neigh/. The setting in the `default' directory is used for all newly created devices. Unless otherwise specified time related sysctls are specified in seconds.
anycast_delay
The maximum number of jiffies to delay before replying to a IPv6 neighbour solicitation message. Anycast support is not yet implemented. Defaults to 1 second.
app_solicit
The maximum number of probes to send to the user space ARP daemon via netlink before dropping back to multicast probes (see mcast_solicit). Defaults to 0.
base_reachable_time
Once a neighbour has been found, the entry is considered to be valid for at least a random value between base_reachable_time/2 and 3*base_reachable_time/2. An entry's validity will be extended if it receives positive feedback from higher level protocols. Defaults to 30 seconds.
delay_first_probe_time
Delay before first probe after it has been decided that a neighbour is stale. Defaults to 5 seconds.
gc_interval
How frequently the garbage collector for neighbour entries should attempt to run. Defaults to 30 seconds.
gc_stale_time
Determines how often to check for stale neighbour entries. When a neighbour entry is considered stale it is resolved again before sending data to it. Defaults to 60 seconds.
gc_thresh1
The minimum number of entries to keep in the ARP cache. The garbage collector will not run if there are fewer than this number of entries in the cache. Defaults to 128.
gc_thresh2
The soft maximum number of entries to keep in the ARP cache. The garbage collector will allow the number of entries to exceed this for 5 seconds before collection will be performed. Defaults to 512.
gc_thresh3
The hard maximum number of entries to keep in the ARP cache. The garbage collector will always run if there are more than this number of entries in the cache. Defaults to 1024.
locktime
The minimum number of jiffies to keep an ARP entry in the cache. This prevents ARP cache thrashing if there is more than one potential mapping (generally due to network misconfiguration). Defaults to 1 second.
mcast_solicit
The maximum number of attempts to resolve an address by multicast/broadcast before marking the entry as unreachable. Defaults to 3.
proxy_delay
When an ARP request for a known proxy-ARP address is received, delay up to proxy_delay jiffies before replying. This is used to prevent network flooding in some cases. Defaults to 0.8 seconds.
proxy_qlen
The maximum number of packets which may be queued to proxy-ARP addresses. Defaults to 64.
retrans_time
The number of jiffies to delay before retransmitting a request. Defaults to 1 second.
ucast_solicit
The maximum number of attempts to send unicast probes before asking the ARP daemon (see app_solicit). Defaults to 3.
unres_qlen
The maximum number of packets which may be queued for each unresolved address by other network layers. Defaults to 3.

B£ÊDY

Niektóre ustawienia timera s± podawane w jednostkach jiffy, które s± zale¿ne od architektury. Dla architektury Alpha jiffy to 1/1024 sekundy, na wiêkszo¶ci pozosta³ych architektur jest to 1/100s.

Nie ma mo¿liwo¶ci zasygnalizowania postêpów w po³±czeniu z przestrzeni u¿ytkownika. Oznacza to, ¿e protoko³y po³±czeniowe zaimplementowane w przestrzeni u¿ytkownika bêd± generowaæ nadmierny ruch ARP, gdy¿ ndisc bêdzie dokonywa³ regularnego próbkowania adresów MAC. Ten sam problem dotyczy niektórych protoko³ów j±dra (np. NFS-u po UDP).

Ta strona podrêcznika miesza ze sob± funkcje charakterystyczne dla IPv4 z funkcjami wspólnymi dla IPv4 i IPv6.

WERSJE

W Linuksie 2.0 zmieniono struct arpreq dodaj±c pole arp_dev oraz jednocze¶nie zmieniono numery kontrolek wej¶cia/wyj¶cia. W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla starych kontrolek wej¶cia/wyj¶cia.

W Linuksie 2.2 porzucono wsparcie dla wpisów proxy arp dla sieci (maska sieci inna ni¿ 0xffffffff). Zosta³o ono zast±pione przez automatyczn± konfiguracjê proxy arp w j±drze dla wszystkich hostów osi±galnych na innych interfejsach (gdy dla danego interfejsu w³±czone s± przekazywanie pakietów i proxy arp).

Kontrolki systemowe neigh/* nie istnia³y w Linuksie przed wersj± 2.2.

ZOBACZ TAK¯E

ip(7)

RFC826 dla opisu ARP.
RFC2461 dla opisu znajdywania s±siadów w IPv6 oraz podstawowych stosowanych w tym celu algorytmów.

ARP IPv4 w Linuksie 2.2+ korzysta z algorytmów IPv6, gdy jest to mo¿liwe.