iso_8859-15

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-05-31 (openSuse - 09/10/07)

Section: 7 (Divers)

NAZWA

iso_8859-15 - zestaw znaków ISO 8859-15 zakodowany ósemkowo, dziesiêtnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka o¶miobitowych rozszerzeñ zestawu znaków ASCII (znanego tak¿e jako ISO 646-IRV). Szczególnie wa¿ny jest ISO 8859-1, "Alfabet ³aciñski nr 1", który zosta³ szeroko zaimplementowany i mo¿e byæ ju¿ uwa¿any za nastêpcê faktycznego standardu, jakim by³ ASCII. Jednak¿e, brak w nim symbolu EURO i nie ca³kowicie wspiera fiñski i francuski. ISO 8859-15 jest modyfikacj± ISO 8859-1, która pokrywa te potrzeby. ISO 8859-15 obs³uguje nastêpuj±ce jêzyki: albañski, angielski, baskijski, bretoñski, duñski, estoñski, faroeski, fiñski, francuski, fryzyjski, gaelicki irlandzki, gaelicki szkocki, galicyjski, grenlandzki, hiszpañski, holenderski, islandzki, kataloñski, luksemburski, ³aciñski, niemiecki, norweski, portugalski, retoromañski, szwedzki i w³oski.

Alfabety ISO 8859

Pe³ny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:
ISO 8859-1 jêzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 jêzyki ¶rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 jêzyki po³udniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 jêzyki skandynawskie i ba³tyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 ³aciñski/cyrylica
ISO 8859-6 ³aciñski/arabski
ISO 8859-7 ³aciñski/grecki
ISO 8859-8 ³aciñski/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 jêzyki nordyckie, lapoñski i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 ³aciñski/tajlandzki
ISO 8859-13 jêzyki wybrze¿a ba³tyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 jêzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 niektóre jêzyki wschodnioeuropejskie (Latin-10)

Znaki ISO 8859-15

Poni¿sza tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-15 (Latin-9), które nie zosta³y wymienione na stronie podrêcznika ascii(7). Znaki wystêpuj±ce w czwartej kolumnie bêd± poprawnie widoczne jedynie w ¶rodowisku skonfigurowanym dla ISO 8859-2.
ósem. dzies. szes. znak opis

240 160 A0   NO-BREAK SPACE
241 161 A1 ¡ INVERTED EXCLAMATION MARK
242 162 A2 ¢ CENT SIGN
243 163 A3 £ POUND SIGN
244 164 A4 ¤ EURO SIGN
245 165 A5 ¥ YEN SIGN
246 166 A6 ¦ LATIN CAPITAL LETTER S WITH CARON
247 167 A7 § SECTION SIGN
250 168 A8 ¨ LATIN SMALL LETTER S WITH CARON
251 169 A9 © COPYRIGHT SIGN
252 170 AA ª FEMININE ORDINAL INDICATOR
253 171 AB « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
254 172 AC ¬ NOT SIGN
255 173 AD ­ SOFT HYPHEN
256 174 AE ® REGISTERED SIGN
257 175 AF ¯ MACRON
260 176 B0 ° DEGREE SIGN
261 177 B1 ± PLUS-MINUS SIGN
262 178 B2 ² SUPERSCRIPT TWO
263 179 B3 ³ SUPERSCRIPT THREE
264 180 B4 ´ LATIN CAPITAL LETTER Z WITH CARON
265 181 B5 µ MICRO SIGN
266 182 B6 PILCROW SIGN
267 183 B7 · MIDDLE DOT
270 184 B8 ¸ LATIN SMALL LETTER Z WITH CARON
271 185 B9 ¹ SUPERSCRIPT ONE
272 186 BA º MASCULINE ORDINAL INDICATOR
273 187 BB » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
274 188 BC ¼ LATIN CAPITAL LIGATURE OE
275 189 BD ½ LATIN SMALL LIGATURE OE
276 190 BE ¾ LATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
277 191 BF ¿ INVERTED QUESTION MARK
300 192 C0 À LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
301 193 C1 Á LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
302 194 C2 Â LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
303 195 C3 Ã LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
304 196 C4 Ä LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
305 197 C5 Å LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
306 198 C6 Æ LATIN CAPITAL LETTER AE
307 199 C7 Ç LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
310 200 C8 È LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
311 201 C9 É LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
312 202 CA Ê LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
313 203 CB Ë LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
314 204 CC Ì LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
315 205 CD Í LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
316 206 CE Î LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
317 207 CF Ï LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
320 208 D0 Ð LATIN CAPITAL LETTER ETH
321 209 D1 Ñ LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
322 210 D2 Ò LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
323 211 D3 Ó LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
324 212 D4 Ô LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
325 213 D5 Õ LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
326 214 D6 Ö LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
327 215 D7 × MULTIPLICATION SIGN
330 216 D8 Ø LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
331 217 D9 Ù LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
332 218 DA Ú LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
333 219 DB Û LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
334 220 DC Ü LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
335 221 DD Ý LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
336 222 DE Þ LATIN CAPITAL LETTER THORN
337 223 DF ß LATIN SMALL LETTER SHARP S
340 224 E0 à LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
341 225 E1 á LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
342 226 E2 â LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
343 227 E3 ã LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
344 228 E4 ä LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
345 229 E5 å LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
346 230 E6 æ LATIN SMALL LETTER AE
347 231 E7 ç LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
350 232 E8 è LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
351 233 E9 é LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
352 234 EA ê LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
353 235 EB ë LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
354 236 EC ì LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
355 237 ED í LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
356 238 EE î LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
357 239 EF ï LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
360 240 F0 ð LATIN SMALL LETTER ETH
361 241 F1 ñ LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
362 242 F2 ò LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
363 243 F3 ó LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
364 244 F4 ô LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
365 245 F5 õ LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
366 246 F6 ö LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
367 247 F7 ÷ DIVISION SIGN
370 248 F8 ø LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
371 249 F9 ù LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
372 250 FA ú LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
373 251 FB û LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
374 252 FC ü LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
375 253 FD ý LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
376 254 FE þ LATIN SMALL LETTER THORN
377 255 FF ÿ LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

ZOBACZ TAK¯E

ascii(7), iso_8859-1(7)