iso_8859-7

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 1999-05-31 (openSuse - 09/10/07)

Section: 7 (Divers)

NAZWA

iso_8859-7 - zestaw znaków ISO 8859-7 zakodowany ósemkowo, dziesiêtnie i szesnastkowo

OPIS

Standard ISO 8859 zawiera kilka o¶miobitowych rozszerzeñ zestawu znaków ASCII (znanego tak¿e jako ISO 646-IRV). W ISO 8859-7 zakodowane s± znaki u¿ywane we wspó³czesnym greckim.

Alfabety ISO 8859

Pe³ny zestaw alfabetów ISO 8859 obejmuje:
ISO 8859-1 jêzyki zachodnioeuropejskie (Latin-1)
ISO 8859-2 jêzyki ¶rodkowo- i wschodnioeuropejskie (Latin-2)
ISO 8859-3 jêzyki po³udniowoeuropejskie i inne (Latin-3)
ISO 8859-4 jêzyki skandynawskie i ba³tyckie (Latin-4)
ISO 8859-5 ³aciñski/cyrylica
ISO 8859-6 ³aciñski/arabski
ISO 8859-7 ³aciñski/grecki
ISO 8859-8 ³aciñski/hebrajski
ISO 8859-9 Latin-1 zmodyfikowany dla tureckiego (Latin-5)
ISO 8859-10 jêzyki nordyckie, lapoñski i eskimoski (Latin-6)
ISO 8859-11 ³aciñski/tajlandzki
ISO 8859-13 jêzyki wybrze¿a ba³tyckiego (Latin-7)
ISO 8859-14 celtycki (Latin-8)
ISO 8859-15 jêzyki zachodnioeuropejskie (Latin-9)
ISO 8859-16 rumuñski (Latin-10)

Znaki ISO 8859-7

Poni¿sza tabela zawiera te drukowalne znaki z ISO 8859-7, które nie zosta³y wymienione na stronie podrêcznika ascii(7). Znaki wystêpuj±ce w czwartej kolumnie bêd± poprawnie widoczne jedynie w ¶rodowisku skonfigurowanym dla ISO 8859-7.
ósem. dzies. szes. znak opis

240 160 A0   NO-BREAK SPACE
241 161 A1 ¡ MODIFIER LETTER REVERSED COMMA
242 162 A2 ¢ MODIFIER LETTER APOSTROPHE
243 163 A3 £ POUND SIGN
246 166 A6 ¦ BROKEN BAR
247 167 A7 § SECTION SIGN
250 168 A8 ¨ DIAERESIS
251 169 A9 © COPYRIGHT SIGN
253 171 AB « LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
254 172 AC ¬ NOT SIGN
255 173 AD ­ SOFT HYPHEN
257 175 AF ¯ HORIZONTAL BAR
260 176 B0 ° DEGREE SIGN
261 177 B1 ± PLUS-MINUS SIGN
262 178 B2 ² SUPERSCRIPT TWO
263 179 B3 ³ SUPERSCRIPT THREE
264 180 B4 ´ GREEK TONOS
265 181 B5 µ GREEK DIALYTIKA TONOS
266 182 B6 GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
267 183 B7 · MIDDLE DOT
270 184 B8 ¸ GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
271 185 B9 ¹ GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
272 186 BA º GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
273 187 BB » RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
274 188 BC ¼ GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
275 189 BD ½ VULGAR FRACTION ONE HALF
276 190 BE ¾ GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
277 191 BF ¿ GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
300 192 C0 À GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
301 193 C1 Á GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
302 194 C2 Â GREEK CAPITAL LETTER BETA
303 195 C3 Ã GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
304 196 C4 Ä GREEK CAPITAL LETTER DELTA
305 197 C5 Å GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
306 198 C6 Æ GREEK CAPITAL LETTER ZETA
307 199 C7 Ç GREEK CAPITAL LETTER ETA
310 200 C8 È GREEK CAPITAL LETTER THETA
311 201 C9 É GREEK CAPITAL LETTER IOTA
312 202 CA Ê GREEK CAPITAL LETTER KAPPA
313 203 CB Ë GREEK CAPITAL LETTER LAMDA
314 204 CC Ì GREEK CAPITAL LETTER MU
315 205 CD Í GREEK CAPITAL LETTER NU
316 206 CE Î GREEK CAPITAL LETTER XI
317 207 CF Ï GREEK CAPITAL LETTER OMICRON
320 208 D0 Ð GREEK CAPITAL LETTER PI
321 209 D1 Ñ GREEK CAPITAL LETTER RHO
323 211 D3 Ó GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
324 212 D4 Ô GREEK CAPITAL LETTER TAU
325 213 D5 Õ GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
326 214 D6 Ö GREEK CAPITAL LETTER PHI
327 215 D7 × GREEK CAPITAL LETTER CHI
330 216 D8 Ø GREEK CAPITAL LETTER PSI
331 217 D9 Ù GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
332 218 DA Ú GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
333 219 DB Û GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
334 220 DC Ü GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
335 221 DD Ý GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
336 222 DE Þ GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
337 223 DF ß GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
340 224 E0 à GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
341 225 E1 á GREEK SMALL LETTER ALPHA
342 226 E2 â GREEK SMALL LETTER BETA
343 227 E3 ã GREEK SMALL LETTER GAMMA
344 228 E4 ä GREEK SMALL LETTER DELTA
345 229 E5 å GREEK SMALL LETTER EPSILON
346 230 E6 æ GREEK SMALL LETTER ZETA
347 231 E7 ç GREEK SMALL LETTER ETA
350 232 E8 è GREEK SMALL LETTER THETA
351 233 E9 é GREEK SMALL LETTER IOTA
352 234 EA ê GREEK SMALL LETTER KAPPA
353 235 EB ë GREEK SMALL LETTER LAMDA
354 236 EC ì GREEK SMALL LETTER MU
355 237 ED í GREEK SMALL LETTER NU
356 238 EE î GREEK SMALL LETTER XI
357 239 EF ï GREEK SMALL LETTER OMICRON
360 240 F0 ð GREEK SMALL LETTER PI
361 241 F1 ñ GREEK SMALL LETTER RHO
362 242 F2 ò GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
363 243 F3 ó GREEK SMALL LETTER SIGMA
364 244 F4 ô GREEK SMALL LETTER TAU
365 245 F5 õ GREEK SMALL LETTER UPSILON
366 246 F6 ö GREEK SMALL LETTER PHI
367 247 F7 ÷ GREEK SMALL LETTER CHI
370 248 F8 ø GREEK SMALL LETTER PSI
371 249 F9 ù GREEK SMALL LETTER OMEGA
372 250 FA ú GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
373 251 FB û GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
374 252 FC ü GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
375 253 FD ý GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
376 254 FE þ GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS

HISTORIA

ISO 8859-7 by³ wcze¶niej znany jako ELOT-928 lub ECMA-118:1986.

ZOBACZ TAK¯E

ascii(7)