catman

Autres langues

Langue: pl

Version: 7 wrze¶nia 2001 (openSuse - 09/10/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

catman - tworzy lub aktualizuje preformatowane strony podrêcznika man

SK£ADNIA

catman [-dhV] [-M ¶cie¿ka] [sekcja] ...

OPIS

catman s³u¿y do tworzenia i aktualizacji zestawu preformatowanych stron man podrêcznika znanych jako strony cat (cat pages). Strony cat s± na ogó³ du¿o szybsze do wy¶wietlenia ni¿ pierwotne strony man, ale wymagaj± dodatkowego miejsca na ich sk³adowanie. Decyzja o obs³udze stron cat nale¿y do lokalnego administratora, który musi zapewniæ odpowiednie katalogi do ich przechowywania.

Opcje polecenia catman opisuj± hierarchie stron podrêcznika man oraz sekcje, jakie maj± podlegaæ preformatowaniu. Domy¶lnymi hierarchiami (drzewami katalogów) s± te, które okre¶lono jako 'globalne' w pliku konfiguracyjnym man-db. Domy¶lne sekcje okre¶la albo podzielona dwukropkami zawarto¶æ zmiennej ¶rodowiska $MANSECT, albo zestaw standardowy wkompilowany w man, je¿eli $MANSECT jest niezdefiniowana. Wywo³anie catman z zestawem rozdzielonych bia³ymi znakami nazw sekcji uniewa¿nia powy¿sze ustawienia domy¶lne.

catman do ustalenia, które z plików powinny zostaæ sformatowane, korzysta z indeksów baz danych (index database cache) zwi±zanych z ka¿d± z hierarchii.

OPCJE

-d, --debug
Wy¶wietla informacjê diagnostyczn± (debug).
-M ¶cie¿ka, --manpath=¶cie¿ka
Okre¶la alternatywn±, rozdzielon± przecinkami, ¶cie¿kê przeszukiwañ hierarchii stron man (manpath). Domy¶lnie s± to wszystkie ¶cie¿ki wskazane jako 'globalne' w pliku konfiguracyjnym man-db.
-h, --help
Wy¶wietla komunikat pomocy i koñczy pracê.
-V, --version
Wy¶wietla informacjê o wersji.

¦RODOWISKO

MANSECT
Je¿eli ustawiona jest $MANSECT, to jej warto¶æ jest list± oddzielonych dwukropkami sekcji i s³u¿y do okre¶lania, które sekcje podrêcznika man i w jakiej kolejno¶ci bêd± przeszukiwane.
MANPATH
Je¿eli ustawiona jest $MANPATH, to jej warto¶æ jest interpretowana jako wskazana do u¿ycia ¶cie¿ka przeszukiwañ hierarchii stron man. ¦cie¿ka zawiera rozdzielone dwukropkami nazwy hierarchii (katalogów).

PLIKI

/etc/man_db.config
plik konfiguracyjny man-db.
/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatywny lub zgodny z FSSTND [standardem organizacji katalogów] globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAK¯E

man(1), manpath(5), mandb(8).

AUTOR


Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).

Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).