mandb

Autres langues

Langue: pl

Version: 2009-03-14 (debian - 07/07/09)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

mandb [-dqsucpt|-h|-V] [-C plik] [manpath]
mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

mandb służy do inicjowania lub ręcznej aktualizacji indeksowych buforów baz danych (index database caches), zwykle obsługiwanych przez man. Bufory zawierają informację związaną z aktualnym stanem systemu stron man. Informacja w nich przechowywana używana jest przez narzędzia man-db do poprawy ich szybkości i funkcjonalności działania.

Podczas tworzenia bądź aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o złych żądaniach .so ROFF, niepoprawnych nazwach plików stron podręcznika oraz stronach, z których nie można utworzyć zapisu dla whatis.

Wywołanie mandb z opcjonalną ścieżką rozdzielonych dwukropkami hierarchii katalogów unieważni wewnętrzną globalną ścieżkę przeszukiwań, określaną na podstawie informacji znalezionej w pliku konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

mandb może zostać skompilowane z obsługą jednego z następujących typów baz.
Nazwa Typ Async Nazwa pliku

Berkeley db Binary tree Tak index.bt
GNU gdbm v >= 1.6 Hashed Tak index.db
GNU gdbm v < 1.6 Hashed Nie index.db
UNIX ndbm Hashed Nie index.(dir|pag)

Typy baz danych obsługujące aktualizacje asynchroniczne zapewniają lepszą szybkość kosztem możliwego uszkodzenia w przypadku nienormalnego przerwania pracy. W niezbyt częstym przypadku takiego przerwania, może być niezbędne ponowne uruchomienie mandb z opcją -c do odbudowania bazy danych od zera.

OPCJE

-d, --debug
Wyświetla informację diagnostyczną (debug).
-q, --quiet
Nie generuje ostrzeżeń.
-s, --no-straycats
Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji dotyczącej zabłąkanych stron cat. [tłum: stray cats - również "zabłąkane koty" :)].
-p, --no-purge
Nie traci czasu na poszukiwanie usuniętych stron podręcznika i usuwanie ich z bazy danych.
-c, --create
Domyślnie mandb próbuje zaktualizować uprzednio utworzone bazy. Jeśli baza nie istnieje, to ją utworzy. Niniejsza opcja wymusza na mandb usunięcie poprzednich baz i utworzenie ich od zera, włącza też automatycznie opcję --no-purge. Może to być niezbędne, jeśli baza została uszkodzona lub jeśli wprowadza się nowy układ przechowywania baz.
-u, --user-db
Twórz wyłącznie bazy danych użytkownika, nawet przy prawach zapisu niezbędnych do utworzenia baz systemowych.
-t, --test
Sprawdza poprawność stron podręcznika znajdujących się w ścieżce poszukiwań. Jeżeli podano tę opcję, to mandb w żaden sposób nie zmieni istniejącej bazy danych.
-f, --filename
Aktualizuje tylko wpisy dotyczące danego pliku. Nie jest to opcja przeznaczona dla ogółu, jest używana wewnętrznie przez man, jeżeli został skompilowany z włączoną opcją MAN_DB_UPDATES, a podana strona podręcznika jest przestarzała. Włącza -p i deaktywuje -c i -s.
-C plik, --config-file=plik
Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.
-h, --help
Wyświetla komunikaty o zastosowaniu i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla numer wersji i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

0
Program zakończony bez żadnych błędów.
1
Błąd użycia, składni lub w pliku konfiguracyjnym.
2
Błąd działania.
3
Błąd działania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

Podczas tworzenia bazy danych mogą być wyświetlane następujące ostrzeżenia:
<plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) się nie powiodło
Nie udała się próba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego <pliku>. Zwykle jest to spowodowane przez kiepsko napisaną stronę man, ale jeśli wyświetlanych jest wiele takich komunikatów, to prawdopodobnie system zawiera niestandardowe strony man, niezgodne z analizatorem składni whatis wbudowanym w man-db. Więcej informacji można znaleźć w sekcji PRZETWARZANIE WHATIS na stronie lexgrog(1).
<plik>: jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym
<plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez dowiązanie symboliczne (symbolic link). Zwykle generowane jest dodatkowa informacja diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z błędnego dowiązania.
<plik>: złe dowiązanie symboliczne lub błędne żądanie "so" ROFF
<plik> jest albo dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego pliku, albo zawiera żądanie włączenia ROFF (include) nieistniejącego pliku.
<plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
<plik> być może być lub nie być poprawną stroną man, ale jego nazwa jest niepoprawna. Spowodowane zwykle przez stronę man z rozszerzeniem sekcji <x> umieszczoną w sekcji stron <y>.
<maska_pliku>: konkurujące rozszerzenia
Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle spowodowane istnieniem zarówno skompresowanej jak i nieskompresowanej wersji tej samej strony man. Ignorowane są wszystkie oprócz najnowszej.

PLIKI

/etc/manpath.config
Plik konfiguracyjny man-db.
/var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowały między innymi:

/usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
Tradycyjny globalny indeks bazy danych.
/var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

man(1), lexgrog(1), manpath(5), catman(8).

Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, będąca poprzednio w tej stronie podręcznika, została przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

 Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.