route

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 2 stycznia 2000 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

route [-CFvnee]
route
[-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M] [window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]
route
[-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw Gw] [netmask Nm] [metric N] [[dev] If]
route
[-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest ustawianie statycznych tras do okreslonych stacji lub sieci poprzez interfejs, skonfigurowany programem ifconfig(8).

Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

OPCJE

-A family
użyj podanej rodziny adresów (np. `inet'; polecenie `route --help' wyświetli pełną listę).
-F
działaj na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.
-C
działaj na jądrowym buforze podręcznym trasowania
-v
wybierz działanie gadatliwe.
-n
podaj adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbujesz określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.
-e
użyj formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee generuje bardzo długie linie ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.
del
skasuj trasę.
add
dodaj nową trasę.
cel
docelowa sieć lub stacja. Możesz podać adres IP w notacji kropkowej lub nazwę stacji/sieci.
-net
oznacza, że cel jest siecią
-host
oznacza, że cel jest stacją.
netmask NM
podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.
gw GW
trasuj pakiety poprzez bramkę (gateway). UWAGA: Podana bramka musi być wpierw osiągalna. Oznacza to zwykle, że musisz mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną trasę. Jeśli podasz adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to kompatybilność w kierunku BSD.
metric M
ustaw pole metric tablicy trasowania (używane przez demony trasowania) na M. [bywa ono używane do obliczania kosztu trasy, zależnego od liczby hostów na drodze i manipulacji administratora--przyp. tłum.]
mss M
ustaw dla połączeń na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP (MSS) na M bajtów. Domyślną wartością jest MTU minus nagłówki lub niższe MTU, gdy zajdzie ścieżkowe wynalezienie mtu. Ustawienie to może być wykorzystywane do wymuszania mniejszych pakietów TCP na drugim końcu gdy ścieżkowe wynajdowanie mtu nie działa (zwykle z powodu źle skonfigurowanych zapór ogniowych, blokujących ICMP Fragmentation Needed).
window W
ustaw dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtów. Jest to zwykle używane jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back to back.
irtt I
ustaw początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP na tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.
reject
zainstaluj trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest to zapora ogniowa.
mod, dyn, reinstate
instaluj trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.
dev If
wymuś związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro spróbuje określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i specyfikacje urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

Jeśli dev If jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność modyfikatorów trasy (metric - netmask - gw - dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

route add -net 127.0.0.0
dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0 (sieć klasy A, przyjęta z adresu docelowego) związany z urządzeniem "lo" (zakładamy, że urządzenie to zostało wcześniej poprawnie skonfigurowane programem ifconfig(8)).
route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Modyfikator sieci klasy C nie jest konieczny, gdyż 192.* jest adresem klasy C. Słowo "dev" również można pominąć.
route add default gw mango-gw
dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie pasować żadna inna trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy będą bramkowane przez "mango-gw". Urządzenie używane do tej trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango-gw" - wcześniej należy więc skonfigurować trasę do "mango-gw".
route add ipx4 sl0
Dodaje trasę do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakładamy, że "ipx4" jest stacją SLIP).
route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę przez interfejs SLIP.
route add 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
Jest to obleśny przykład. Ustawia to wszystkie trasy IP klasy D (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa normalna linia konfiguracji dla jądra grupowującego.
route add 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJŚCIE

Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny
Destination
Sieć docelowa lub stacja docelowa.
Gateway
Adres bramki lub '*' gdy nie ma jej.
Genmask
Maska sieci do sieci docelowej; '255.255.255.255' dla celu stacji i
Flags
Dopuszczalne flagi to
U (trasa jest zestawiona [up])
H (cel jest stacją [host])
G (użyj bramki [gateway])
R (reinstancjuj trasę na trasowanie dynamiczne)
D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
A (instalowana przez addrconf)
C (wpis bufora podręcznego [cache])
! (trasa odrzucenia [reject])
Metric
'Odległość' do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest używana w nowych jądrach, lecz może być wymagana dla demonów trasowania.
Ref
Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linuksa).
Use
Liczba podglądnięć trasy. Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).
Iface
Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.
MSS
Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.
Window
Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.
irtt
Początkowy czas przelotu. Jądro używa tego do zgadywania najlepszych parametrów protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.
HH (tylko buforowane)
Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).
Arp (tylko buforowane)
Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

/proc/net/ipv6_route
/proc/net/route
/proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKŻE

ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

HISTORIA

Route dla Linuksa zostało napisane pierwotnie przez Freda N. van Kempena, <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a oraz Linusa Torvaldsa dla pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window dla Linuksa 1.1.22. Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com>.