run-parts

Autres langues

Langue: pl

Version: 24 lutego 2004 (fedora - 25/11/07)

Section: 8 (Commandes administrateur)

NAZWA

run-parts - uruchamia skrypty lub programy w katalogu

SKŁADNIA

run-parts [--test] [--verbose] [--report] [--lsbsysinit] [--umask=umask] [--arg=argument] [--exit-on-error] [--help] [--version] [--list] [--reverse] [--] KATALOG

run-parts -V

OPIS

run-parts uruchamia wszystkie programy wykonywalne znalezione w katalogu katalog. Pozostałe pliki są po cichu ignorowane.

Jeżeli nie podano opcji --lsbsysinit, to nazwy plików muszą składać się w tylko i wyłącznie z dużych i małych liter, cyfr, podkreśleń i myślników.

Jeżeli podano opcję --lsbsysinit, to nazwy plików nie mogą kończyć się na .dpkg-old lub .dpkg-dist i muszą należeć do jednej lub kilku z następujących przestrzeni nazw: przestrzeń nazw przydzielona przez LANANA (^[a-z0-9]+$); hierarchiczna i zarezerwowana przestrzeń nazw LSB (^_?([a-z0-9_.]+-)+[a-z0-9]+$); i przestrzeń nazw skryptów crona Debiana (^[a-z0-9][a-z0-9-]*$).

Znalezione pliki są uruchamiane w alfabetycznej kolejności ich nazw, chyba że w linii poleceń podano opcję --reverse - w tym wypadku skrypty będą uruchamiane w odwrotnej kolejności.

OPCJE

--test
wypisuje nazwy skryptów, które zostałyby uruchomione, ale faktycznie ich nie uruchamia.
--list
wypisuje nazwy wszystkich plików (nie tylko wykonywalnych), ale faktycznie ich nie uruchamia. Ta opcja nie może być użyta z --test.
--verbose
przed uruchomieniem każdego ze skryptów wypisuje jego nazwę na stderr.
--report
podobne do --verbose, ale wypisuje nazwy tylko tych skryptów, które generują wyjście. Nazwa skryptu jest wypisywana na stdout lub stderr, w zależności od tego, gdzie skrypt wysyła swoje pierwsze wyniki.
--reverse
odwraca porządek wykonywania skryptów.
--exit-on-error
kończy pracę, gdy tylko któryś ze skryptów zakończy się niezerowym kodem wyjścia.
--lsbsysinit
Używa konwencji nazw LSB, zamiast zwykłej.
-u, --umask=umask
Przed uruchomieniem skryptów nadaje umask wartość umask. Powinna ona zostać podana ósemkowo. Domyślnie umask otrzymuje wartość 022.
-a, --arg=argument
Przekazuje argument do skryptów. Należy użyć osobnego --arg dla każdego argumentu, który chce się przekazać.
--
Oznacza koniec opcji. Jakakolwiek nazwa pliku występująca po -- nie będzie interpretowana jako opcja, nawet jeśli zaczyna się od myślnika.
-h, --help
Wyświetla informację o sposobie wywołania i kończy pracę.
-V, --version
Wyświetla numer wersji i informację o prawach autorskich i kończy pracę.

Copyright (C) 1994 Ian Jackson.

Copyright (C) 1996 Jeff Noxon.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998 Guy Maor

Copyright (C) 2002, 2003, 2004 Clint Adams

run-parts jest wolnym oprogramowaniem; warunki kopiowania można znaleźć w Powszechnej Licencji Publicznej GNU w wersji 2 lub późniejszej. Nie ma żadnej gwarancji.