traceroute

Autres langues

Langue: pl

Autres versions - même langue

Version: 55869 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 8 (Commandes administrateur)


BSD mandoc
BSD 4.3

NAZWA

traceroute - drukuj trasê, któr± przebiegaj± pakiety do hosta sieciowego

SK£ADNIA

traceroute [-m max_ttl ] [-n ] [-p port ] [-q nqueries ] [-r ] -words [-s src_addr ] [-t tos ] [-w waittime ] host [packetsize ]

OPIS

Internet jest wielk± i skomplikowan± agregacj± sprzêtu sieciowego, po³±czonego ze sob± poprzez bramki (gateways). ¦ledzenie trasy, któr± pod±¿aj± pakiety danej osoby (lub znajdywanie paskudnej bramki, odrzucaj±cej twoje pakiety) mo¿e byæ trudne. Traceroute wykorzystuje pole `time to live' protoko³u IP i próbuje wydobyæ odpowied¼ ICMP TIME_EXCEEDED od ka¿dej bramki na drodze do okre¶lonego hosta.

Jedynym wymaganym parametrem jest nazwa hosta docelowego lub jego IP. Domy¶lny próbny datagram ma d³ugo¶æ 38 bajtów, lecz mo¿e to byæ zwiêkszone przez podanie rozmiaru pakietu za nazw± hosta docelowego.

Inne opcje to:

-m max_ttl
Ustaw maksymalny time-to-live (ttl - `czas ¿ycia' maksymalna liczba skoków - hops) u¿ywany w wychodz±cych pakietach próbnych. Domy¶lnie u¿ywa siê warto¶ci 30 (podobnie jak dla po³±czeñ TCP ).
-n
Drukuj adresy skoków (hops) numerycznie zamiast symbolicznie i numerycznie (oszczêdza szukania w DNS skojarzenia adres-nazwa dla ka¿dej napotkanej po drodze bramki).
-p port
Ustaw podstawowy numer portu UDP u¿ywanego w próbkach (domy¶lnie 33434). Traceroute ma nadziejê, ¿e nic nie nas³uchuje na portach UDP od base do base+nhops-1 na ho¶cie docelowym (tak, ¿e zwracany bêdzie komunikat ICMP PORT_UNREACHABLE , koñcz±cy ¶ledzenie trasy). Je¶li co¶ nas³uchuje na porcie w domy¶lnym zakresie, opcja ta mo¿e byæ u¿yta do wybrania nieu¿ywanego zakresu.
-q nqueries
Ustaw liczbê prób na ka¿de `ttl' na nqueries (domy¶lnie trzy próby).
-r
Obejd¼ normalne tablice trasowania (routingu) i wysy³aj bezpo¶rednio do hosta w przy³±czonej sieci. Je¶li host nie znajduje siê w bezpo¶rednio przy³±czonej sieci, zwracany jest b³±d. Opcja ta mo¿e byæ u¿yta do pingowania hosta lokalnego poprzez interfejs, który nie ma przez siebie ¿adnej trasy (route) (np. po porzuceniu interfejsu przez routed(8)).
-s src_addr
U¿ywaj zadanego adresu IP (który musi byæ podany jako numer IP, nie nazwa hosta) jako adresu ¼ród³owego w wychodz±cych pakietach próbnych. Na hostach z wiêcej ni¿ jednym adresem IP, opcja ta mo¿e byæ u¿ywana do wymuszania adresu ¼ród³owego innego ni¿ adres IP interfejsu, na którym posy³ana jest próbka. Je¶li adres IP nie jest jednym z tych adresów interfejsowych maszyny, zwracany jest b³±d i nic nie jest wysy³ane.
-t tos
Ustaw type-of-service (rodzaj us³ugi) w pakietach próbnych na zadan± warto¶æ (domy¶lnie zero). Warto¶æ musi byæ dziesiêtn± liczb± ca³kowit± z zakresu 0 do 255. Opcja ta mo¿e byæ u¿ywana do sprawdzania czy ró¿ne rodzaje us³ug powoduj± ró¿ne ¶cie¿ki (je¶li nie pracujesz z systemem BSD 4.3 Tahoe lub pó¼niejszym, mo¿e to byæ czysto akademickie, poniewa¿ normalne us³ugi sieciowe, takie jak telnet i ftp nie pozwol± ci kontrolowaæ TOS ) Nie wszystkie warto¶ci TOS s± dozwolone lub maj± znaczenie - zobacz specyfikacjê IP. U¿ytecznymi warto¶ciami s± prawdopodobnie `-t' 16 (low delay) (ma³e opó¼nienie) i `-t' 8 (high throughput) (du¿y przep³yw).
-v
Interaktywne wyj¶cie. Listowane s± odebrane pakiety ICMP inne ni¿ TIME_EXCEEDED i UNREACHABLE s
-w
Ustaw czas (w sekundach) oczekiwania na odpowied¼ na próbkê (domy¶lnie 3 sekundy).

Program ten próbuje ¶ledziæ trasê pakietów IP, któr± taki pakiet przeby³by do danego hosta internetowego. Czyni to odpalaj±c próbki UDP z ma³ym ttl (time to live), a nastêpnie nas³uchuj±c od bramki odpowiedzi ICMP "time exceeded". Rozpoczynamy próbki z ttl warto¶ci jeden i zwiêkszamy je, a¿ otrzymamy odpowied¼ ICMP "port unreachable" (co znaczy, ¿e dostali¶my siê do "hosta") lub doszli¶my do maksimum (co domy¶lnie odpowiada 30 skokom i mo¿e byæ zmienione flag± -m ). Dla ka¿dego ttl wysy³ane s± trzy próbki (zmieniane flag± -q ), czego efektem jest wypisanie linijki, pokazuj±cej ttl, adres bramki i zaokr±glony czas podró¿y ka¿dej z próbek. Je¶li odpowiedzi próbek przysz³y z ró¿nych bramek, wydrukowane zostan± adresy wszystkich odpowiadaj±cych systemów. Je¶li nie by³o odpowiedzi podczas 3 sekundowego interwa³u (okre¶lanego jako `timeout' i zmienianego flag± -w ), to dla danej próbki drukowane jest "*".

Nie chcemy, by docelowy host przetwarza³ próbki pakietów UDP , wiêc docelowy port jest ustawiany na warto¶æ niespotykan± (je¶li jaki¶ prostak na ho¶cie docelowym u¿ywa jednak tej warto¶ci, mo¿na j± zmieniæ flag± -p ).

Przyk³adem u¿ycia i wyj¶cia mo¿e byæ:


[yak 71]% traceroute nis.nsf.net.

traceroute to nis.nsf.net (35.1.1.48), 30 hops max, 56 byte packet

1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 19 ms 19 ms 0 ms

2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms

3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 39 ms 19 ms

4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 39 ms

5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 39 ms 39 ms 39 ms

6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 40 ms 59 ms 59 ms

7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 59 ms

8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 99 ms 99 ms 80 ms

9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 239 ms 319 ms

10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 220 ms 199 ms 199 ms

11 nic.merit.edu (35.1.1.48) 239 ms 239 ms 239 msZauwa¿, ¿e linie 2 i 3 s± takie same. Sta³o siê to z powodu zapluskwionego j±dra na systemie odwiedzonym w drugim skoku - lbl-csam.arpa, które przekazuje pakiety o zerowym ttl (b³±d w rozpowszechnianej wersji BSD 4.3 ). Zauwa¿, ¿e musisz zgadywaæ, któr± konkretnie ¶cie¿kê obieraj± pakiety, poniewa¿ NSFNet (129.140) nie dostarcza translacji adres-na-nazwê dla swoich NSS ów

Ciekawszym przyk³adem jest:


[yak 72]% traceroute allspice.lcs.mit.edu.

traceroute to allspice.lcs.mit.edu (18.26.0.115), 30 hops max

1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms

2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 19 ms 19 ms

3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 19 ms

4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 19 ms 39 ms 39 ms

5 ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22) 20 ms 39 ms 39 ms

6 128.32.197.4 (128.32.197.4) 59 ms 119 ms 39 ms

7 131.119.2.5 (131.119.2.5) 59 ms 59 ms 39 ms

8 129.140.70.13 (129.140.70.13) 80 ms 79 ms 99 ms

9 129.140.71.6 (129.140.71.6) 139 ms 139 ms 159 ms

10 129.140.81.7 (129.140.81.7) 199 ms 180 ms 300 ms

11 129.140.72.17 (129.140.72.17) 300 ms 239 ms 239 ms

12 * * *

13 128.121.54.72 (128.121.54.72) 259 ms 499 ms 279 ms

14 * * *

15 * * *

16 * * *

17 * * *

18 ALLSPICE.LCS.MIT.EDU (18.26.0.115) 339 ms 279 ms 279 msZauwa¿, ¿e bramki 12, 14, 15, 16 i 17 albo nie przesy³aj± komunikatów ICMP "time exceeded" lub przesy³aj± je z ttl zbyt ma³ym by nas osi±gn±æ. 14 - 17 pracuj± pod kontrol± kodu MIT C Gateway, który nie wysy³a "time exceeded"s. Bóg jeden wie, co dzieje siê na 12.

Cicha bramka 12 w powy¿szym mo¿e byæ wynikiem b³êdu w kodzie sieciowym 4.[23] BSD (i jego pochodnych): 4.x (x <= 3) wysy³a nieosi±galne komunikaty, u¿ywaj±c ttl pozosta³ego w oryginalnych datagramach. Zatem, dla bramek, pozosta³y ttl wynosi zero, ICMP "time exceeded" nie ma szans doj¶æ z powrotem do nas. Zachowanie tego b³êdu jest trochê ciekawsze kiedy pojawi siê na systemie docelowym:


1 helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1) 0 ms 0 ms 0 ms

2 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 39 ms 19 ms 39 ms

3 lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1) 19 ms 39 ms 19 ms

4 ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23) 39 ms 40 ms 19 ms

5 ccn-nerif35.Berkeley.EDU (128.32.168.35) 39 ms 39 ms 39 ms

6 csgw.Berkeley.EDU (128.32.133.254) 39 ms 59 ms 39 ms

7 * * *

8 * * *

9 * * *

10 * * *

11 * * *

12 * * *

13 rip.Berkeley.EDU (128.32.131.22) 59 ms ! 39 ms ! 39 ms !Zauwa¿, ¿e jest tu 12 bramek (13 jest ostatecznym celem), a dok³adnie ostatniej po³owy listy "brakuje". Co naprawdê siê dzieje to to, ¿e rip (Sun-3 pracuj±cy pod Sun OS3.5) u¿ywa ttl z naszych przychodz±cych datagramów jako ttl w swoich odpowiedziach ICMP. Tak wiêc odpowied¼ nie dojdzie, bo przekroczy zadany czas (timeout) na drodze powrotnej (bez wysy³ania ostrze¿eñ do kogokolwiek, bo dla ICMP nie s± wysy³ane ICMP). Zmieni siê to, gdy u¿yjemy ttl o d³ugo¶ci co najmniej dwa razy wiêkszej ni¿ d³ugo¶æ ¶cie¿ki. Np. rip jest w rzeczywisto¶ci odleg³y tylko o 7 skoków. Odpowied¼, która wraca z ttl o warto¶ci 1 jest ¶ladem, ¿e istnieje taki problem. Gdy ttl jest <=1 Traceroute za czasem podró¿y pakietu drukuje dodatkowo znak ! Poniewa¿ dystrybutorzy sprzedaj± sporo oprogramowania przestarza³ego ( DEC 's Ultrix, Sun 3.x) lub niestandardowego (HPUX ) , oczekuj ¿e mo¿esz spotkaæ ten problem czêsto i uwa¿aj, wybieraj±c host docelowy twoich próbek. Innymi mo¿liwymi adnotacjami, wystêpuj±cymi po wydrukowanym czasie, s± !H !N !P (otrzyma³em niedostêpno¶æ hosta, sieci (network) lub protoko³u), !S lub !F (zawiod³a trasa ¼ród³a lub niezbêdna jest fragmentacja - ¿adne z tych nie powinno nigdy siê pojawiæ). Je¶li prawie wszystkie próbki dadz± w wyniku jaki¶ rodzaj nieosi±galno¶ci, traceroute podda siê i wyjdzie.

Program ten jest przeznaczony do stosowania w testowaniu, pomiarach i zarz±dzaniu sieci±. Powinien byæ u¿ywany g³ównie do rêcznego izolowania b³êdów. Nie zaleca siê wykorzystywania traceroute w automatach (skryptach), gdy¿ powoduje on du¿e obci±¿enie sieci.

AUTOR

Zaimplementowane przez Vana Jacobsona wg pomys³u Steve Deering. Na wyró¿nienie zas³uguje Philip Wood, Tim Seaver i Ken Adelman.

ZOBACZ TAK¯E

netstat(1), ping(8)

HISTORIA

Komenda jest obecnie w testach.