stty

Autres langues

Langue: pl

Version: lipiec 2004 (fedora - 25/11/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

stty - zmienia i drukuje ustawienia linii terminala

SKŁADNIA

stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [USTAWIENIA]...
stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [-a|--all]
stty [-F URZĄDZENIE] [--file=URZĄDZENIE] [-g|--save]

OPIS

Wyświetlenie lub zmiana ustawień terminala.
-a, --all
wyświetlenie wszystkich aktualnych ustawień w postaci czytelnej dla człowieka
-g, --save
wyświetlenie wszystkich aktualnych ustawień w formacie czytelnym dla stty
-F, --file=URZĄDZENIE
otwarcie i używanie podanego URZĄDZENIA zamiast standardowego wejścia
--help
wyświetlenie opisu działania i zakończenie
--version
wyświetlenie informacji o wersji i zakończenie

Opcjonalny minus przed USTAWIENIEM oznacza zaprzeczenie. Gwiazdka (*) oznacza ustawienia spoza POSIX. System sam określa, które ustawienia są dostępne.

Znaki specjalne:

* dsusp ZNAK
ZNAK wysyła do terminala sygnał stopu po opróżnieniu wejścia
eof ZNAK
ZNAK wysyła znak końca pliku (końca wejścia)
eol ZNAK
ZNAK wysyła znak końca linii
* eol2 ZNAK
alternatywny ZNAK końca linii
erase ZNAK
ZNAK kasuje ostatni wprowadzony znak
intr ZNAK
ZNAK wysyła sygnał przerwania
kill ZNAK
ZNAK kasuje bieżącą linię
* lnext ZNAK
ZNAK wprowadza następny znak w cudzysłowie
quit ZNAK
ZNAK wysyła sygnał wyjścia
* rprnt ZNAK
ZNAK powtarza bieżącą linię
start ZNAK
ZNAK wznawia wyświetlanie
stop ZNAK
ZNAK wstrzymuje wyświetlanie
susp ZNAK
ZNAK wysyła do terminala sygnał stop
* swtch ZNAK
ZNAK włącza inną warstwę powłoki
* werase ZNAK
ZNAK kasuje ostatnie wprowadzone słowo

Ustawienia specjalne:

N
ustawienie prędkości wyjściowej i wejściowej na N bitów/s
* cols N
ustawienie szerokości terminala na N kolumn
* columns N
to samo, co cols N
ispeed N
ustawienie prędkości wejściowej na N
* line N
użycie rygoru linii (line discipline) N
min N
z -icanon ustawienie minimum N znaków pełnego odczytu
ospeed N
ustawienie prędkości wyjściowej na N
* rows N
ustawienie długości terminala na N wierszy
* size
wyświetlenie liczby wierszy i kolumn według ustawień jądra
speed
wyświetlenie prędkości terminala
time N
z -icanon ustawienie timeout na N dziesiątych sekundy

Ustawienia sterujące:

[-]clocal
wyłączenie sygnałów sterowania modemu
[-]cread
włączenie odbioru z wejścia
* [-]crtscts
włączenie protokołu RTS/CTS (handshaking)
csN
ustawienie wielkości znaku na N bitów, N w zakresie [5..8]
[-]cstopb
użycie dwóch bitów stopu na znak (jeden z `-')
[-]hup
wysłanie sygnału rozłączenia, gdy ostatni proces zamknie terminal
[-]hupcl
to samo co [-]hup
[-]parenb
włączenie ustawiania i sprawdzania bitu parzystości
[-]parodd
włączenie parzystości nieparzystej (parzystej z `-')

Ustawienia wejścia:

[-]brkint
znaki break powodują wysłanie sygnału przerwania
[-]icrnl
zamienianie znaków CR na NL
[-]ignbrk
ignorowanie znaku break
[-]igncr
ignorowanie znaku CR
[-]ignpar
ignorowanie znaków z błędami parzystości
* [-]imaxbel
piszczenie przy pełnym buforze (bez jego opróżniania) po wprowadzeniu znaku
[-]inlcr
zamienianie znaków NL na CR
[-]inpck
włączenie kontroli parzystości na wejściu
[-]istrip
zerowanie najstarszego (ósmego) bitu znaków na wejściu
* [-]iuclc
zamienianie wielkich liter na małe
* [-]ixany
każdy znak wznawia transmisję, nie tylko start
[-]ixoff
włączenie wysyłania znaków start/stop
[-]ixon
włączenie protokołu sterowania przepływem XON/XOF
[-]parmrk
zaznaczanie błędów parzystości sekwencją 255-0-znak
[-]tandem
to samo, co [-]ixoff

Ustawienia dla wyjścia:

* bsN
styl opóźnienia po znaku BS, N w zakresie [0..1]
* crN
styl opóźnienia po znaku CR, N w zakresie [0..3]
* ffN
styl opóźnienia po znaku FF, N w zakresie [0..1]
* nlN
styl opóźnienia po znaku NL, N w zakresie [0..1]
* [-]ocrnl
zamienianie znaku CR na NL
* [-]ofdel
używanie znaku DEL zamiast NUL jako znaku wypełniającego
* [-]ofill
używanie znaków wypełniających zamiast opóźnień transmisji
* [-]olcuc
zamienianie małych liter na wielkie
* [-]onlcr
zamienianie znaków NL na sekwencje CR-NL
* [-]onlret
znak NL powoduje powrót karetki (carriage return)
* [-]onocr
bez wysyłania znaków CR w pierwszej kolumnie
[-]opost
przetwarzanie znaków wyjściowych
* tabN
styl opóźnienia po tabulatorze poziomym, N w zakresie [0..3]
* tabs
to samo, co tab0
* -tabs
to samo, co tab3
* vtN
styl opóźnienia po tabulatorze pionowym, N w zakresie [0..1]

Ustawienia lokalne:

[-]crterase
wyświetlanie znaku erase jako BS-spacja-BS
* crtkill
kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoprt i echoe
* -crtkill
kasowanie całej linii zgodnie z ustawieniami echoctl i echok
* [-]ctlecho
wyświetlanie znaków kontrolnych jako `^c' itp.
[-]echo
wyświetlanie każdego znaku z wejścia
* [-]echoctl
to samo, co [-]ctlecho
[-]echoe
to samo, co [-]crterase
[-]echok
wyświetlanie znaku nowej linii po znaku kill
* [-]echoke
to samo, co [-]crtkill
[-]echonl
wyświetlanie znaku NL, nawet jeśli inne nie są wyświetlane
* [-]echoprt
wyświetlanie skasowanych znaków wstecz między `\' i `/'
[-]icanon
wyświetlanie znaków erase, kill, werase i rprnt
[-]iexten
wyświetlanie znaków spoza specyfikacji POSIX
[-]isig
wyświetlanie znaków intr, quit i susp
[-]noflsh
bez opróżniania bufora po znakach intr i quit
* [-]prterase
to samo, co [-]echoprt
* [-]tostop
zatrzymywanie procesów w tle, próbujących pisać na terminal
* [-]xcase
z icanon: wyświetlanie wielkich liter jako `\mała-litera'

Kombinacje ustawień:

* [-]LCASE
jak [-]lcase
cbreak
jak -icanon
-cbreak
jak icanon
cooked
jak brkint ignpar istrip icrnl ixon opost isig icanon, eof i eol ustawione na wartości domyślne
-cooked
jak raw
crt
jak echoe echoctl echoke
dec
jak echoe echoctl echoke -ixany intr ^c erase 0177 kill ^u
* [-]decctlq
jak [-]ixany
ek
ustawienie znaków erase i kill na wartości domyślne
evenp
jak parenb -parodd cs7
-evenp
jak -parenb cs8
* [-]lcase
jak xcase iuclc olcuc
litout
jak -parenb -istrip -opost cs8
-litout
jak parenb istrip opost cs7
nl
jak -icrnl -onlcr
-nl
jak icrnl -inlcr -igncr onlcr -ocrnl -onlret
oddp
jak parenb parodd cs7
-oddp
jak -parenb cs8
[-]parity
jak [-]evenp
pass8
jak -parenb -istrip cs8
-pass8
jak parenb istrip cs7
raw
jak -ignbrk -brkint -ignpar -parmrk -inpck -istrip -inlcr -igncr -icrnl -ixon -ixoff -iuclc -ixany -imaxbel -opost -isig -icanon -xcase min 1 time 0
-raw
jak cooked
sane
jak cread -ignbrk brkint -inlcr -igncr icrnl -ixoff -iucl -ixany imaxbel opost -olcuc -ocrnl onlcr -onocr -onlret -ofill -ofdel nl0 cr0 tab0 bs0 vt0 ff0 isig icanon iexten echo echoe echok -echonl -noflsh -xcase -tostop -echoprt echoctl echoke, wszystkie znaki specjalne przybierają standardowe wartości.

Obsługa linii terminalowej podłączonej do standardowego wejścia. Bez argumentów wyświetla prędkość transmisji, rygor linii i odchylenia od stty sane. W ustawieniach ZNAK powinien być podany dosłownie lub zakodowany np. ^c, 0x37, 0177 lub 127; wartość ^- lub słowo undef są używane do wyłączania znaków specjalnych.

AUTOR

Napisany przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Raporty o błędach wysyłaj do bug-coreutils@gnu.org .

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2004 Free Software Foundation, Inc.
Ten program jest darmowy; warunki kopiowania są opisane w źródłach. Autorzy nie dają ŻADNYCH gwarancji, w tym również gwarancji PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY LUB DO KONKRETNYCH CELÓW.

ZOBACZ TAKŻE

Pełna dokumentacja dla programu stty jest utrzymywana jako podręcznik Texinfo. Jeśli programy info oraz stty są właściwie zainstalowane, polecenie
info stty lub pinfo stty

powinno udostępnić kompletny podręcznik.