tar

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 22 September 1993 (openSuse - 09/10/07)

Autres sections - même nom

Section: 1 (Commandes utilisateur)

̾Á°

tar - GNU ÈÇ tar ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼

½ñ¼°

tar [ - ] A --catenate --concatenate | c --create | d --diff --compare | r --append | t --list | u --update | x -extract --get [ --atime-preserve ] [ -b, --block-size N ] [ -B, --read-full-blocks ] [ -C, --directory DIR ] [ --checkpoint     ]
[ -f, --file [HOSTNAME:]F ] [ --force-local    ]
[ -F, --info-script F --new-volume-script F ] [ -G, --incremental ] [ -g, --listed-incremental F ] [ -h, --dereference ] [ -i, --ignore-zeros ] [ --ignore-failed-read ] [ -k, --keep-old-files ] [ -K, --starting-file F ] [ -l, --one-file-system ] [ -L, --tape-length N ] [ -m, --modification-time ] [ -M, --multi-volume ] [ -N, --after-date DATE, --newer DATE ] [ -o, --old-archive, --portability ] [ -O, --to-stdout ] [ -p, --same-permissions, --preserve-permissions ] [ -P, --absolute-paths ] [ --preserve       ]
[ -R, --record-number ] [ --remove-files ] [ -s, --same-order, --preserve-order ] [ --same-owner ] [ -S, --sparse ] [ -T, --files-from F ] [ --null   ]
[ --totals         ]
[ -v, --verbose ] [ -V, --label NAME ] [ --version        ]
[ -w, --interactive, --confirmation ] [ -W, --verify     ]
[ --exclude FILE ] [ -X, --exclude-from FILE ] [ -Z, --compress, --uncompress ] [ -z, --gzip, --ungzip     ]
[ --use-compress-program PROG ] [ --block-compress ] [ -[0-7][lmh]      ]
filename1 [ filename2, ... filenameN ]
directory1 [ directory2, ...directoryN ]

ÀâÌÀ

¤³¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤ÏGNUÈÇ tar , ¨¤Á tarfile ¤È¤·¤ÆÃΤé¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò³ÊǼ¤·¤¿¤êÃê½Ð¤¹¤ë °Ù¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¡£ tarfile ¤Ï¥Æ¡¼¥×¥É¥é¥¤¥Ö¾å¤ËºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤â½ÐÍè¤ë¡£ ¤·¤«¤·¡¢ tarfile ¤òÄ̾ï¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ë½ñ¤­¹þ¤à»ö¤â¤è¤¯¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ tar ¤Ø¤ÎºÇ½é¤Î°ú¿ô¤Ï¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó Acdrtux ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ ¤³¤Î¸å¤Ë¤Ï¤É¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¤ò»ØÄꤹ¤ë»ö¤â½ÐÍè¤ë¡£ tar ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î°ú¿ô¤Ï¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¹¤Ù¤­¥Õ¥¡¥¤¥ëËô¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤Ç¤¢¤ë¡£ ¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò»ØÄꤷ¤¿¾ì¹ç¤Ï¾ï¤Ë¡¢¤½¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê¤â¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë ´Þ¤á¤é¤ì¤ë¡£

µ¡Ç½»ØÄêʸ»ú

°Ê²¼¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò»ØÄꤷ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤:
-A, --catenate, --concatenate
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë tar ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë
-c, --create    
¿·¤·¤¤¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
-d, --diff, --compare
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Îº¹Ê¬¤ò¼è¤ë
--delete                
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤éºï½ü¤¹¤ë(¼§µ¤¥Æ¡¼¥×¾å¤Î
tarfile ¤Ë»È¤¦»ö¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤)
-r, --append            
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÄɲ乤ë
-t, --list              
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâÍƤΰìÍ÷¤òɽ¼¨¤¹¤ë
-u, --update            
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâ¤ÎƱ̾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤è¤ê¿·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤±¤òÄɲ乤ë
-x, --extract, --get            
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤é¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤¹¤ë

¤½¤Î¾¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó

--atime-preserve       
¥À¥ó¥×¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥¢¥¯¥»¥¹»þ¹ï¤òÊѤ¨¤Ê¤¤
-b, --block-size N      
¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¤¥º¤òN*512 ¥Ð¥¤¥È¤È¤¹¤ë (¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï N=20)
-B, --read-full-blocks  
Æɤ߹þ¤ß¤ÈƱ»þ¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯²½¤·Ä¾¤¹ (4.2BSD¤Î¥Ñ¥¤¥×¤«¤é¤ÎÆɤ߹þ¤ßÍÑ)
-C, --directory DIR     
DIR¤Ëcd¤·¤Æ¤«¤éÆ°ºî¤ò¹Ô¤Ê¤¦
--checkpoint            
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎÆɤ߹þ¤ßÃæ¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥È¥ê̾¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
-f, --file [HOSTNAME:]F 
F¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Þ¤¿¤Ï¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤¦(¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ï/dev/rmt0)
--force-local           
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤Ë¥³¥í¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¥í¡¼¥«¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤Æ°·¤¦
-F, --info-script F --new-volume-script F
³Æ¥Æ¡¼¥×¤ÎºÇ¸å¤Ç¥¹¥¯¥ê¥×¥ÈF¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë(-M ¤¬²¾Äꤵ¤ì¤ë)
-G, --incremental       
µìGNU·Á¼°¤Î¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤êºîÀ®/°ìÍ÷ɽ¼¨/Ãê½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¦
-g, --listed-incremental F
¿·GNU·Á¼°¤Î¥¤¥ó¥¯¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤êºîÀ®/°ìÍ÷ɽ¼¨/Ãê½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¦
-h, --dereference       
¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ê¥ó¥¯¤ò¥À¥ó¥×¤·¤Ê¤¤;¥ê¥ó¥¯¤¬»Ø¤·¼¨¤¹¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥À¥ó¥×¤¹¤ë
-i, --ignore-zeros      
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâ¤Î¥¼¥í¤Î¤ß¤«¤é¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥¯(Ä̾ï¤ÏEOF¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë)¤ò̵»ë¤¹¤ë
--ignore-failed-read    
Æɤ߹þ¤ßÉÔǽ¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÂФ·¤ÆÈó¥¼¥íÊÖ¤êÃͤǽªÎ»¤·¤Ê¤¤
-k, --keep-old-files    
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬´û¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤«¤éÃê½Ð¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ç¾å½ñ¤­¤·¤Ê¤¤
-K, --starting-file F   
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ëF¤«¤éºî¶È¤ò³«»Ï¤¹¤ë
-l, --one-file-system   
¥í¡¼¥«¥ë¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¸ÂÄꤷ¤Æ¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
-L, --tape-length N     
N*1024¥Ð¥¤¥È½ñ¤­¹þ¤ó¤À¸å¤Ë¥Æ¡¼¥×¤ò¸ò´¹¤¹¤ë
-m, --modification-time 
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ÎÊѹ¹»þ´Ö¤ÏÃê½Ð¤·¤Ê¤¤
-M, --multi-volume      
¥Þ¥ë¥Á¡¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ÎºîÀ®/°ìÍ÷ɽ¼¨/Ãê½Ð¤ò¹Ô¤Ê¤¦
-N, --after-date DATE, --newer DATE     
DATE¤è¤ê¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤À¤±¤ò³ÊǼ¤¹¤ë
-o, --old-archive, --portability        
ANSI·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢V7·Á¼°¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ò½ñ¤­¹þ¤à
-O, --to-stdout         
¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òɸ½à½ÐÎϤ˽ñ¤­½Ð¤¹
-p, --same-permissions, --preserve-permissions
µö²Ä¾ðÊó¤òÁ´¤ÆÃê½Ð¤¹¤ë
-P, --absolute-paths    
¥Õ¥¡¥¤¥ë̾¤ÎÀèƬ¤Î`/'¤ò¼è¤ê½ü¤«¤Ê¤¤
--preserve              
-p -s ¤ÈƱÍÍ
-R, --record-number     
¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤È¤â¤Ë¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâ¤Ç¤Î¥ì¥³¡¼¥É¿ô¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
--remove-files          
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ËÄɲä·¤¿¸å¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òºï½ü¤¹¤ë
-s, --same-order, --preserve-order      
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤È°ìÃפµ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ãê½Ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò¥½¡¼¥È¤¹¤ë
--same-owner            
¥¢¡¼¥«¥¤¥ÖÆâ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¤â¤Î¤ÈƱ¤¸½êͭ°À­¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤¹¤ë
-S, --sparse            
Á¤é¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¸úΨŪ¤Ë½èÍý¤¹¤ë
-T, --files-from F      
Ãê½ÐËô¤ÏºîÀ®¤¹¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î̾Á°¤ò¥Õ¥¡¥¤¥ëF¤«¤éÆɤ߹þ¤à
--null                  
null¤Ç½ª¤ï¤ë̾Á°¤ò-T¤ÇÆɤ߹þ¤ß¡¢-C¤ò̵¸ú¤Ë¤¹¤ë
--totals                
--create¤Ç½ñ¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿Á´¥Ð¥¤¥È¿ô¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
-v, --verbose           
½èÍý¤·¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î°ìÍ÷¤ò¾Ü¤·¤¯½ÐÎϤ¹¤ë
-V, --label NAME        
¥Ü¥ê¥å¡¼¥à̾¤¬NAME¤È¤¤¤¦¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òºîÀ®¤¹¤ë
--version               
tar¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÈÖ¹æ¤ò½ÐÎϤ¹¤ë
-w, --interactive, --confirmation       
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ°ºî¤ËÂФ·¤Æ³Îǧ¤òµá¤á¤ë
-W, --verify            
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Î½ñ¤­¹þ¤ß¸å¤Ë¾È¹ç¤ò»î¤ß¤ë
--exclude FILE          
¥Õ¥¡¥¤¥ëFILE¤ò½ü³°¤¹¤ë
-X, --exclude-from FILE 
FILE¤Ëµ­ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò½ü³°¤¹¤ë
-Z, --compress, --uncompress       
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òcompress¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¹¤ë
-z, --gzip, --ungzip            
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤ògzip¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¹¤ë
--use-compress-program PROG
¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òPROG¤Ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¹¤ë(PROG¤Ï-d¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò²ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤Ï ¤Ê¤é¤Ê¤¤)
--block-compress        
°µ½Ì¥×¥í¥°¥é¥à¤Î½ÐÎϤò¥Ö¥í¥Ã¥¯²½¤·¤Æ¥Æ¡¼¥×¤Ë½ñ¤­¹þ¤à
-[0-7][lmh]             
¥É¥é¥¤¥Ö¤ÈÌ©ÅÙ¤ò»ØÄꤹ¤ë

ËÝÌõ¼Ô


»³åÑ ÆØ(yamagata@jwu.ac.jp)