vimdiff

Autres langues

Langue: pl

Version: 310673 (debian - 07/07/09)

Section: 1 (Commandes utilisateur)

NAZWA

vimdiff - edytuj dwie lub trzy wersje pliku w Vimie i zobacz ró¿nice

SYNOPSIS


vimdiff [opcje] plik1 plik2 [plik3]

gvimdiff

OPIS

Vimdiff uruchomi Vima z dwoma (lub trzema plikami), ka¿dy z nich we w³asnym oknie. Ró¿nice miêdzy plikami zostan± pod¶wietlone. Jest to dobry sposób by przeanalizowaæ ró¿nice i przenie¶æ zmiany z jednej wersji pliku do innej.

Zobacz vim(1) by poznaæ wiêcej szczegó³ów o samym Vimie.

Kiedy uruchomiony jako gvimdiff zostanie uruchomione GUI (je¶li dostêpne).

W ka¿dym oknie zostanie ustawiona opcja 'diff', która spowoduje pod¶wietlenie ró¿nic.
Opcje 'wrap' i 'scrollbind' zostan± ustawione by tekst dobrze siê przegl±da³o.
Opcja 'foldmethod' zostanie ustawiona na "diff", dziêki temu niezmienione linie zostan± zwiniête. 'foldcolumn' bêdzie równe 2 aby ³atwo wyszukiwaæ, otwieraæ i zamykaæ zwiniêcia.

OPCJE

Pionowy podzia³ jest u¿yty do wyrównania linii, tak jakby u¿yto opcji "-O". Aby uzyskaæ poziomy podzia³ u¿yj opcji "-o".

Aby poznaæ inne opcje zobacz vim(1).

ZOBACZ TAK¯E

vim(1)

AUTOR

Wiêkszo¶æ Vima zosta³a napisana przez Brama Moolenaara przy pomocy wielu innych osób. Zobacz ":help credits w Vimie.