getresuid

Autres langues

Langue: ja

Version: 2003-05-26 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

̾Á°

getresuid, getresgid - ¼Â¡¢¼Â¸ú¡¢Êݸ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼ ID ¤Þ¤¿¤Ï¥°¥ë¡¼¥× ID ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë

½ñ¼°

#define _GNU_SOURCE
#include <unistd.h>

int getresuid(uid_t *ruid, uid_t *euid, uid_t *suid);
int getresgid(gid_t *rgid, gid_t *egid, gid_t *sgid);

ÀâÌÀ

getresuid() ¤È getresgid() ¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹¤Î¼Â (real) UID¡¢¼Â¸ú (effective) UID¡¢ Êݸ (saved) set-user-ID (getresgid ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥× ID) ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¡£ (¤É¤Á¤é¤â Linux 2.1.44 ¤ÇƳÆþ¤µ¤ì¤¿)

ÊÖ¤êÃÍ

À®¸ù¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥¼¥í¤òÊÖ¤¹¡£¥¨¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¤Ï -1 ¤òÊÖ¤·¡¢ errno ¤¬Å¬ÀÚ¤ËÀßÄꤵ¤ì¤ë¡£

¥¨¥é¡¼

EFAULT
»ØÄꤷ¤¿°ú¤­¿ô¤Î¤É¤ì¤«¤¬¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¥¢¥É¥ì¥¹¶õ´Ö¤Î³°¤Î ¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£

½àµò

¤³¤ì¤é¤Î¥³¡¼¥ë¤ÏÈóɸ½à¤Ç¤¢¤ë¡£ HP-UX ¤ä BSD ·Ï¤Î¤¤¤¯¤Ä¤«¤Ë¤â¸ºß¤¹¤ë¡£

¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×Àë¸À¤Ï 2.3.2 °Ê¹ß¤Î glibc ¤Ç¤Ï _GNU_SOURCE ¤ò ÄêµÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÀ¤é¤ì¤ë¡£

´ØÏ¢¹àÌÜ

getuid(2), setresuid(2), setreuid(2), setuid(2), feature_test_macros(7)