pause

Autres langues

Langue: ja

Autres versions - même langue

Version: 1995-08-31 (openSuse - 09/10/07)

Section: 2 (Appels système)

̾Á°

pause - ¥·¥°¥Ê¥ë¤òÂÔ¤Ä

µ­½Ò

#include <unistd.h>

int pause(void);

ÀâÌÀ

pause() ¥é¥¤¥Ö¥é¥ê´Ø¿ô¤Ï¡¢¸Æ¤Ó½Ð¤·¤¿¥×¥í¥»¥¹ (¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥ì¥Ã¥É) ¤ò¡¢ ¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢½ªÎ»¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¡¢¥·¥°¥Ê¥ëÊá³Í´Ø¿ô¤¬¸Æ¤Ó½Ð¤µ ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¥¹¥ê¡¼¥×¤µ¤»¤ë¡£

ÊÖ¤êÃÍ

pause() ´Ø¿ô¤¬ÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¥·¥°¥Ê¥ëÊá³Í´Ø¿ô¤«¤éÊ֤俾ì¹ç¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£ ¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï pause() ¤Ï -1 ¤òÊÖ¤·¡¢ errno ¤Ë EINTR ¤¬ÀßÄꤵ¤ì¤ë¡£

¥¨¥é¡¼

EINTR
¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¥·¥°¥Ê¥ëÊá³Í´Ø¿ô¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£

½àµò

SVr4, 4.3BSD, POSIX.1-2001.

´ØÏ¢¹àÌÜ

kill(2), select(2), signal(2), sigsuspend(2)