atoi

Autres langues

Langue: ru

Autres versions - même langue

Version: 17 ÄÅËÁÂÒÑ 2000 (openSuse - 09/10/07)

Section: 3 (Bibliothèques de fonctions)

éíñ

atoi, atol, atoll, atoq - ÐÒÅÏÂÒÁÚÕÅÔ ÓÔÒÏËÕ ÓÉÍ×ÏÌÏ× × ÃÅÌÏÅ ÞÉÓÌÏ

óéîôáëóéó


#include <stdlib.h>int atoi(const char *nptr);


long atol(const char *nptr);
long long atoll(const char *nptr);
long long atoq(const char *nptr);

ïðéóáîéå

æÕÎËÃÉÑ atoi() ÐÒÅÏÂÒÁÚÕÅÔ ÎÁÞÁÌØÎÕÀ ÞÁÓÔØ ÓÔÒÏËÉ, ÎÁ ËÏÔÏÒÕÀ ÕËÁÚÙ×ÁÅÔ nptr, × ÃÅÌÏÅ ÞÉÓÌÏ ÔÉÐÁ int. äÅÊÓÔ×ÉÅ ÁÎÁÌÏÇÉÞÎÏ
strtol(nptr, (char **)NULL, 10);

ÚÁ ÉÓËÌÀÞÅÎÉÅÍ ÔÏÇÏ, ÞÔÏ atoi() ÎÅ ÓÏÏÂÝÁÅÔ ÏÂ ÏÛÉÂËÁÈ.

æÕÎËÃÉÉ atol() É atoll() ×ÅÄÕÔ ÓÅÂÑ ÔÁË ÖÅ, ËÁË É atoi(), ÎÏ ÔÏÌØËÏ ÐÒÅÏÂÒÁÚÕÀÔ ÎÁÞÁÌØÎÕÀ ÞÁÓÔØ ÓÔÒÏËÉ × ÚÎÁÞÅÎÉÅ ÔÉÐÁ long ÉÌÉ long long. atoq() -- ÜÔÏ ÕÓÔÁÒÅ×ÛÅÅ ÎÁÚ×ÁÎÉÅ ÆÕÎËÃÉÉ atoll().

÷ïú÷òáýáåíïå úîáþåîéå

ðÒÅÏÂÒÁÚÏ×ÁÎÎÏÅ ÞÉÓÌÏ.

óïïô÷åôóô÷éå óôáîäáòôáí

SVID 3, POSIX.1, BSD 4.3, ISO/IEC 9899. ISO/IEC 9899:1990 (C89) É POSIX.1 (ÒÅÄÁËÃÉÑ 1996 ÇÏÄÁ) ×ËÌÀÞÁÀÔ ÔÏÌØËÏ ÆÕÎËÃÉÉ atoi() É atol(); C99 ÄÏÂÁ×ÌÑÅÔ ÆÕÎËÃÉÀ atoll() .

úáíåþáîéñ

îÅÓÔÁÎÄÁÒÔÎÁÑ atoq() ÎÅ ÓÏÄÅÒÖÉÔÓÑ × libc 4.6.27 É glibc2, ÎÏ ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ × libc5 É libc 4.7 (ÎÏ, ×ÐÌÏÔØ ÄÏ libc 5.4.44, ÔÏÌØËÏ × ×ÉÄÅ inline-ÆÕÎËÃÉÉ × <stdlib.h>). æÕÎËÃÉÑ atoll() ÐÒÉÓÕÔÓÔ×ÕÅÔ × glibc 2 Ó ×ÅÒÓÉÉ 2.0.2, ÎÏ ÎÅ × libc4 ÉÌÉ libc5.

óíïôòé ôáëöå

atof(3), strtod(3), strtol(3), strtoul(3)